Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam

Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

De Stadsregio Amsterdam (SRA) heeft als doel het, door samenwerking van gemeenten, oplossen van regionale problemen en benutten van regionale kansen in de regio Amsterdam

Bestuurlijk belang

Financieel belang (bedragen x € 1.000)

Wethouder Straat is lid van het DB, plaatsvervanger door wethouder Emmer

Aandelenkapitaal

Leningen/garantstellingen

Impuls

Stemverhouding: 11.3%

Exploitatie

€ 334,00

(Markt) ontwikkelingen

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 zijn de Regioraad en het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam vernieuwd. Wethouder Dennis Straat bekleedt de portefeuille Economie in het Dagelijks Bestuur. Eind 2014 werd de GR Plus van de Stadsregio Amsterdam formeel afgeschaft, nadat de Eerste Kamer uiteindelijk vlak voor het einde van het jaar akkoord ging met een wetsvoorstel met deze strekking. Daarmee kwam definitief een einde aan een lange periode van onzekerheid omtrent deze wettelijke status. Tegelijkertijd met het opheffen van de Plus status  werd de Vervoerregio Amsterdam-Almere ingesteld. Hier was in de loop van 2014 naar toegewerkt, onder meer via een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. Er zijn in de loop van 2014 ook veel gesprekken gevoerd met Almere, Lelystad en de provincie Flevoland, en ook met Kennemerland, de IJmond en de provincie Noord-Holland. Deze laatste heeft zich heel lang verzet tegen de komst van de Vervoerregio. De hoop is dat het nu, nu de instelling van de Vervoerregio geformaliseerd is,  tot een constructieve samenwerking kan komen met de provincie en de genoemde Noord-Hollandse regio’s. Van belang is dat ook per 1 januari 2015 de jeugdzorg is gedecentraliseerd naar de zestien gemeenten die gezamenlijk de Stadsregio vormen. Deze overgang is gedurende 2014 voorbereid. Op de onderwerpen Wonen/RO en Economie wordt  gekeken naar een betere afstemming met de activiteiten in het kader van de Metropoolregio Amsterdam. De ‘normale’ werkzaamheden van de Stadsregio Amsterdam zijn onder al deze bestuurlijke onzekerheid gewoon doorgegaan. Voor de volgende periode is een Regionale Agenda opgesteld, die richting geeft aan de werkzaamheden en de discussies over de verdere ontwikkeling van de regionale samenwerking.

Financiële positie (bedragen x € 1.000)

01-01-2013

31-12-2013

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 28.846,00

€ 22.308,00

Vreemd vermogen

€ 2.503,00

€ 1.945,00

Resultaat

€ 1.223,00