16 Niet uit de balans blijkende verplichtingen

16 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
In aanvulling op de balans wordt een overzicht van niet uit de balans blijkende belangrijke financiële verplichtingen opgemaakt om inzicht te verschaffen in de meerjarige verplichtingen waaraan de gemeente gebonden is. Het overzicht hieronder geeft inzicht in de belangrijkste onderdelen. Het totaal van deze verplichtingen bedraagt 15.767. Het betreft financiële toekomstige verplichtingen die niet uit de balans te herleiden zijn, de einddatum van de verplichting is hieronder weergegeven. Waar de einddatum is open gelaten betreft het een veelheid van verplichtingen met verschillende einddata.

(bedragen x 1.000)

Omschrijving

Leverancier

Laatste jaar van de verplichting

Jaarlijkse verplichting

Beheer IT

BT Nederland

2015

1.598

Accountantsdiensten

Deloitte

2016

77

Facilitair (catering, schoonmaak, e.d)

Eurest

2017

1.238

Elektriciteit & Gas (verbruik)

Greenchoice

2016

922

Huisvuil

HVC

2023

10.554

Huurovereenkomst locatie "de Spierling"

HVC

2020

300

Openbare mobiele infrastructuur

Private Mobility Nederland

2017

171

Onderhoud handhavingssysteem

Sigmax Law

2019

63

Documentmanagement

Veenman

2015

147

SLA Bedrijfsvoering Veiligheidsregio

Veiligheidsregio ZW

-

697

Totaal

15.767

Daarnaast heeft Zaanstad in haar leningenportefeuille een lening groot € 10 miljoen waarbij de geldgever het recht heeft in 2021 de lening te verlengen met 15 jaar tegen 3,625% of 6-maands Euribor zonder opslag. Indien geldgever geen gebruik maakt van haar recht om de lening te verlengen
tegen 3,625 % heeft geldnemer het recht de lening op 20 oktober 2021 boetevrij vervroegd af te lossen dan wel de rente voor de resterende looptijd te fixeren tegen de dan geldende kapitaalmarktrente.