7 Overlopende activa

7 Overlopende activa
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
per 31-12-2014

Boekwaarde
per 31-12-2013

Vooruitbetaalde bedragen

7.152

6.059

Nog te ontvangen bedragen

1.748

1.563

van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen bedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

1.526

1.674

Totaal

10.426

9.296

Toelichting
De overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde lasten in 2014 en nog te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2014, maar welke pas in 2015 zullen worden afgewikkeld. Het saldo van de vooruitbetaalde bedragen bestaat onder andere uit de huur van parkeerplaatsen in Q-park Hermitage. De huur is voor een periode van 35 jaar vooruitbetaald (4.670)
De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies nog te ontvangen voorschotbedragen die zijn ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(bedragen x € 1.000)

Programma

Specifieke uitkering

Saldo              31-12-2013

Nog te ontvangen bedragen

De vrijgevallen bedragen of de terugbetalingen

Saldo             31-12-2014

Rijksbijdrage BBZ 2013

218

0

-218

0

Rijksbijdrage BBZ 2014

0

571

0

571

HIRB/TripleD

0

58

-35

23

02

Werk, inkomen en integratie

218

629

-253

594

Steigers Toer.MCV

75

0

-75

0

Kopermolenstraat

269

0

-269

0

Gerhardstraat

0

59

0

59

Kalverpolder

0

43

0

43

SRA regionale woningmarkt

0

107

0

107

Koog Zaandijk

0

135

0

135

Fietstunnel Inverdan

0

450

0

450

04

Bereikbaarheid en mobiliteit

345

794

-345

794

E-Harbours

262

0

-262

0

Oplaadpunten NSH

16

0

0

16

HIRB

25

0

0

25

Raildempers W'veer

16

0

0

16

EH Movement (Klimaat)

0

6

0

6

Oplaadpalen NUON (Klimaat)

0

75

0

75

05

Milieu

319

81

-262

138

QW binnenhaven VidZ

392

0

-392

0

11

Wijkgericht werken en beheer

392

0

-392

0

ESF subsidie N618

400

0

-400

0

14

Bestuur en organisatie

400

0

-400

0

Totaal

1.674

1.503

-1.652

1.526