11 Voorzieningen

11 Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

CLS

Boekwaarde
31-12-2013

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-2014

Voorziening afvalstoffenheffing

D

213

547

0

0

760

Afvalzorg

B

3.388

0

-200

-103

3.085

Afwikkeling Dekamarkt Westzaan

A

23

0

0

-22

0

Afwikkeling Durghorst

A

48

0

-47*

0

0

Afwikkeling Erasmushuis

A

96

0

-68*

-29

0

Afwikkeling faillissement Welsaen

A

0

731

0

-31

700

Afwikkeling gebiedsontwikkeling

A

0

280

-34

0

246

Afwikkeling Indische Buurt West

A

56

0

-44*

-12

0

Afwikkeling Jedeloo

A

15

0

-11*

-5

0

Afwikkeling Voorslagterrein

A

170

0

-34*

-136

0

Begraafplaatsen

D

159

66

0

0

224

Civiele kunstwerken

D

293

62

0

0

355

Claim Bouwmaat

B

100

0

-71

-29

0

De Conrad

A

2

0

-2*

0

0

First in Food

B

112

0

0

-112

0

Gasfabriekterrein Wormerveer

A

308

0

-305

-3

0

Gasfabriekterrein Krommenie

A

374

0

-345

-29

0

Gasfabriekterrein Zaandam

A

222

0

-222

0

0

Kosten voormalig personeel

A

12

0

0

-12

0

Marktgelden egalisatie voorziening

D

23

0

0

-27

-4

NZKG

B

0

1.997

0

-0

1.997

Onderhoud vastgoed

C

2.948

528

-2.360

-429

686

Parkeervoorziening

D

646

53

0

-143

556

Pensioenvoorziening raadsleden

A

174

0

-174

0

0

Reorganisatie

A

1.125

805

0

-1.013

917

Reorganisatiekosten personeel

A

160

0

-22

-138

0

Riolen

D

4.014

1.584

0

0

5.597

Transitiekosten FluXus

A

0

615

0

0

615

UPC Gelden Bibliotheek

D

2.180

0

0

0

2.180

Wachtgelden wethouders

A

25

885

0

-261

649

Totaal

16.887

8.153

-3.941

-2.535

18.564

*De posten onder vrijval ( 206) hebben te maken met de omzetting naar de Voorziening: "Afwikkeling gebiedsontwikkeling"

Classificatie

  1. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
  2. Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
  3. Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
  4. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Toelichting
Het totaal van de voorzieningen ultimo 2014 bedraagt 18.564. Het totale bedrag aan toevoegingen betrof 8.153. De aanwendingen in 2014 bedroegen 2.535. Ten opzicht van 2013 is de voorzieningenpositie toegenomen  met (1.677). De toename van de voorzieningen wordt grotendeels veroorzaakt door o.a.:

  • Er is een verliesvoorziening Noordzeekanaal gebied (NZKG) getroffen vanwege geraamde verslechtering van de grondexploitatie bij de verbonden partij RON (1.997).
  • Het jaarlijkse onderhoudsbudget voor de vastgoedpanden is verhoogd. Als gevolg daarvan is een deel van de voorziening vrij komen te vallen (2.360). Het jaarlijkse resultaat op de onderhoudskosten wordt toegevoegd of aangewend vanuit deze voorziening.

De rioolheffing dient te worden gebruikt voor de exploitatie, onderhoud en vervanging van het gemeentelijke riool. Een overschot of een tekort op het product riolering dient ten gunste of ten laste van de voorziening riolering te komen. In 2014 waren onder andere de kapitaallasten en de kosten voor klein herstel aan de riolering lager dan begroot. Dit zorgt voor een relatief hoge toevoeging aan de voorziening (1.584).