Jeugd en onderwijs

Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: J. Olthof (Jeugd), D. Emmer (Onderwijs)
Verantwoordelijk directeur: D. Stuurman

Doel

Zaanstad is een plek waar jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en een goed opleidingsniveau kunnen behalen. Ook bindt Zaanstad jongeren aan zich door hen een goede woon-, leef-, leer- en werkomgeving te bieden.

Terugblik

Het gaat goed met de meeste jongeren in Zaanstad. De doelstellingen om jongeren gezond en veilig te laten opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en een goed opleidingsniveau kunnen behalen zijn gehaald. Het was ook een enerverend jaar met de inwerkingtreding van de Jeugdwet. Met de wet werd definitief bekend welke eisen aan gemeenten worden gesteld om de jeugdhulp te organiseren en werd duidelijk wat de te besteden budgetten waren in 2015. Op basis daarvan vond de verdere inrichting van de jeugdhulpverlening in Zaanstad plaats. Met vijf Jeugdteams wordt jeugdhulp dicht bij huis aangeboden.
Voor de specialistische jeugdhulp zijn de contracten met de grote (bovenregionaal) werkende jeugdhulpaanbieders voor de regio Amsterdam afgesloten. Verder is een groot aantal ZZP‘ers voor jeugdhulp digitaal gecontracteerd. In samenwerking met de regiogemeenten in Zaanstreek-Waterland is het meldpunt AMHK/Veilig Thuis opgericht, dat ondergebracht is bij de GGD Zaanstreek-Waterland. De verordening voor de Jeugdhulp, de beleidsregels voor PGB en de mandaten voor de uitvoering van de jeugdhulp door de Jeugdteams en Veilig Thuis zijn vastgesteld. Het PGB-beleid is verder uitgewerkt en er zijn veel communicatiemiddelen ingezet om te informeren over de veranderingen in de jeugdhulpverlening vanaf 2015. De processen achter de geleverde zorg zoals facturering, verslaglegging en verlening van beschikkingen zijn ingeregeld om de kinderen, ouders en hulpverleners goed van dienst te kunnen zijn.  
In het onderwijs zijn de bestaande voorzieningen om onderwijsachterstanden al op jonge leeftijd te verminderen in 2014 verder uitgebreid en geïntensiveerd. Met de oprichting van de Zaanse Brede School Academie (BSA) hebben we een voorziening opgezet die zich richt op een nieuwe doelgroep. Leerlingen in de bovenbouw  van de basisschool met een meer dan gemiddelde intelligentie en motivatie maar met mindere prestaties voor taal krijgen de kans om in een intensief traject op de BSA hun taalprestaties op havo-niveau te brengen.
De aanpak van voortijdig schoolverlaters en jongeren die dreigen uit te vallen of uitvallen heeft steeds meer effect. Het percentage voortijdig schoolverlaters is in het schooljaar 2012-2013 verder afgenomen. Ook zijn er in 2014 meer jongeren, die dreigen uit te vallen op school of al uitgevallen zijn, weer terug naar school geleid of volgen zij een leer-werktraject.
Door alle veranderingen in het maatschappelijke domein (de drie decentralisaties,  Passend Onderwijs) was  een integrale benadering een belangrijk speerpunt. Zo is er gekozen om het jongerenwerk onder te brengen bij de sociale wijkteams, stemmen de Jeugdteams en de SWT’s de ondersteuning en hulp aan een gezin met elkaar af als de situatie daar om vraagt. Het onderwijs schakelt het Jeugdteam in als dat nodig is vanuit de vraag van het kind.

Voortgang doelen

Kinderen en jongeren groeien in Zaanstad gezond en veilig op
2 0 0 0

Nr

Effectdoelstelling

Effectindicator

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

1

Kinderen en jongeren groeien in Zaanstad gezond en veilig op

aantal meldingen / doorverwijzingen naar geïndiceerde vormen van jeugdhulpverlening

nvt

540

447

Opvoedingsondersteuning

Toelichting:
Centrum Jong heeft op basis van de vraag cursussen en trainingen voor kinderen en hun ouders. Belangrijk accent ligt hier op de samenwerking met de kinderopvang en het onderwijs, maar ook in de afstemming van de werkwijze tussen de Centra Jong en de Jeugdteams als de hulpvraag complexer is en verder gaat dan preventie.

Voorbereiden van de decentralisatie jeugdzorg

Geplande activiteit(en):

 1. Voorbereiden uitbreiding en doorontwikkeling van de Jeugdteams in de proeftuin Jeugdteams.
 1. Opstellen van verordening, het inrichten van het inkoopproces en de informatievoorziening (ICT).
 2. Voortzetten opdrachtgeverschap ambulante jeugdzorg door de gemeente Zaanstad in plaats van de Stadsregio Amsterdam.
 3. Met het onderwijs wordt het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) afgerond over de ondersteuningsplannen voor Passend Onderwijs en de samenhang met de jeugdzorg.

Toelichting:
Met de afname van het aantal meldingen naar geïndiceerde vormen van hulpverlening zien we dat een beweging in gang is gezet, die we graag willen. Er is nu nog geen eenduidige verklaring te geven, maar het heeft in ieder geval te maken met het rechtstreeks verwijzen (zonder tussenkomst van Bureau Jeugdzorg) naar specialistische zorg en met het wijkgerichte werk van de Jeugdteams. Dat laatste is bemoedigend, het betekent dat er meer hulp en ondersteuning in de wijk opgepakt wordt. Dat komt ook tot uiting in minder jeugdhulp vanuit het gedwongen kader en minder uithuisplaatsingen.  
Bovengenoemde activiteiten zijn afgerond.  Binnen de proeftuin Jeugdteams is er vanaf maart  een dekkend stelsel van Jeugdteams (in totaal vijf). De verordening voor de jeugdhulp, beleidsregels voor PGB en de mandaten voor de uitvoering van de jeugdhulp door de Jeugdteams en Veilig Thuis zijn vastgesteld. De jeugdhulp is door een inkoopteam lokaal en (boven)regionaal ingekocht, waarmee Zaanstad haar opdrachtgeverschap heeft geëffectueerd.
Bij het inrichten van de informatievoorziening is gekozen om gebruik te gaan maken van Mens Centraal (MC). De Jeugdteams werken voor registratie, vastleggen van ondersteuningsplannen in MC. MC genereert voor de gemeente sturingsinformatie. Verder is de hele backoffice ingericht voor het facturatieproces en genereren van brieven en beschikkingen.
In de Op Overeenstemming Gerichte Overleggen (OOGO’s) zijn met het primair- en voorgezet onderwijs en de gemeente de ondersteuningsplannen besproken en vastgesteld. Per 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. De Wet passend onderwijs verplicht scholen een passende onderwijsplek te bieden aan ieder kind, ook de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, onder de noemer ´gewoon als het kan en speciaal als het moet´. De voorbereidingen die tot de invoering door het onderwijs met ondersteuning van de gemeenten (Zaanstad, Oostzaan en Wormerland) zijn getroffen, hebben gezorgd voor een invoering zonder knelpunten.

Jongeren behalen in Zaanstad een goed opleidingsniveau
3 1 0 0

Nr

Effectdoelstelling

Effectindicator

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

1

Jongeren behalen in Zaanstad een goed opleidingsniveau

Percentage Voortijdig Schoolverlaters

3,7

3,3

2,7*

Percentage Geslaagden havo/vwo

38

40

38

Jaarresultaat mbo Regio College*

70,5**

Handhaven boven ROC gemiddelde

70,8***

  *    De vsv-cijfers betreffen de definitieve cijfers van het schooljaar 2012-2013. Recentere cijfers nu nog niet beschikbaar.
 **    Cijfers schooljaar 2011-2012.  Recentere cijfers nu nog niet beschikbaar
***   Cijfers schooljaar 2012-2013. Recentere cijfers nu nog  niet beschikbaar

Vroegtijdig signaleren en verminderen van taalachterstanden

Geplande activiteit(en):

 • Zaanse Zomerschool.
 • Pilots voor het ontwikkelen en opstarten van brede voorschoolse voorzieningen (de harmonisatie).
 • Verdere uitbreiding van het aantal VVE-plaatsen, peuter IB-ers en schakelklassen.
 • Invoering opleidingstrajecten, opstarten coaching on the job, brede Zaanse VVE-basisopleiding en andere erkende VVE-opleidingen.
 • Stimuleren ouderbetrokkenheid door invoering programma’s (VVE-thuis en Taaltassen) en oudercoördinatoren.
 • Versterking van de toeleiding naar VVE door digitale registratie en intermediair.

Toelichting:
De activiteiten zijn volgens planning uitgevoerd. De Zomerschool is inmiddels een begrip bij veel Zaanse ouders. De klassen waren snel volgeboekt. De pilots voor harmonisatie zijn succesvol afgerond. Op enkele locaties wordt inmiddels geharmoniseerd gewerkt . De inzet van de Peuter IB-ers is verder uitgebreid. Ook zijn er meer plaatsen in de verschillende schakelklassen gecreëerd.
Er is een brede opleiding voor leidsters van de Zaanse voorschoolse voorzieningen gestart. Op de VVE-scholen zijn oudercoördinatoren geïnstalleerd. De projecten VVE-thuis en Zaanse Taaltas voor ouderbetrokkenheid blijken succesvol. Bij de GGD is een intermediair voor de toeleiding VVE geïnstalleerd. Door deze inzet en de vernieuwde digitale registratie is de toeleiding naar de VVE-voorziening verbeterd.
De andere VVE-opleidingen starten pas in 2015. Oorzaak hiervan is het uitstel van de harmonisatie van de VVE.  

Verminderen percentage nieuwe Voortijdig Schoolverlaters tot 3%

Geplande activiteit(en):

 1. Een gebiedsgerichte werkwijze en vaste contactpersonen bij leerplicht en RMC voor de scholen en volledige deelname aan de zorgadviesteams.
 2. Zomeractie. Tijdens de Zomeractie benadert leerplicht jongeren met een vmbo-diploma die zich nog niet hebben ingeschreven voor een vervolgopleiding. Deze jongeren worden gestimuleerd om zich alsnog in te schrijven.
 3. Extra aandacht voor verzuim op het mbo door inzet van de GGD ZW (controle ziekteverzuim) en RMC.
 4. Herplaatsen VSV'ers door RMC gericht op halen startkwalificatie. Ouders/verzorgers van jongeren die niet staan ingeschreven bij een school worden actief benaderd, zo nodig wordt een huisbezoek afgelegd.
 5. Uitvoering plan ‘van school naar werk’ van de arbeidsmarktregio in het kader van de Aanpak Jeugdwerkloosheid.

Toelichting:
De activiteiten zijn uitgevoerd. Het percentage voortijdig schoolverlaters is in het schooljaar 2012-2013 verder afgenomen (1%) ten opzichte van het schooljaar 2011-2012. Het onderwijs, zowel het voortgezet onderwijs als het mbo, is erin geslaagd het aantal uitvallers verder terug te dringen.

Het kennisniveau betreffende schoolverzuim en het voorkomen van schooluitval is  bij de scholen gestegen. Het aantal kwantitatieve verzuimmeldingen neemt hierdoor fors toe, maar biedt ook de mogelijkheid voor school en Leerplicht om eerder te interveniëren en verzuim en uitval te voorkomen.
Er zijn meer jongeren, die wegens (dreigende) uitval bij het regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC) aangemeld worden terug geleid naar school of een combinatie van school en werk. In totaal zijn van de 930 gemelde leerlingen 882 leerlingen (95%) weer bezig met een traject richting startkwalificatie en/of participatie ten opzichte van 70% in het schooljaar 2012-2013. Ook het aantal jongeren dat na een RMC-melding weer terug is gegaan naar school, is gestegen. Van 166 in het jaar 2012-2013 naar 231 in 2013-2014.

Verhogen van de instroom en uitstroompercentages havo/vwo en handhaven van de instroom mbo ¾

Toelichting:
Het totaal percentage geslaagden in Zaanstad is gestegen. In Zaanstad worden nog wel meer vmbo-diploma’s uitgereikt en minder havo-diploma’s dan landelijk. De instroom van primair onderwijs (po) naar havo/vwo ligt met 37% nog onder de doelstelling van 40%.  In 2014 zijn de onderwijsachterstandsmiddelen ingezet (onder meer ten behoeve van het starten van de Brede School Academie) om de leerlingen met een zo goed mogelijke start aan het voortgezet onderwijs te laten beginnen. Het onderwijsplatform is een onderzoek gestart naar de doorstroming van po naar voortgezet onderwijs (vo). De uitkomsten hiervan bieden de mogelijkheid om met alle betrokken organisaties te bepalen waar mogelijkheden liggen om te sturen op de instroom. Dit omdat in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo relatief meer leerlingen doorstromen naar de lagere mbo-niveaus in vergelijking met het landelijke beeld. De sector techniek vormt daar een uitzondering op. Vanuit vmbo gemengd-theoretisch stoomt een hoger percentage door naar mbo 3 of 4 dan landelijk.

Stimuleren talentontwikkeling kinderen

Geplande activiteit(en):

 1. Inhoudelijk verder ontwikkelen van de Brede Schoolplannen: samenhang tussen visie (ontwikkelingsvraag kinderen en behoefte van wijk/buurt) en aangevraagde activiteiten; aandacht voor gezondheid en zorg; actieve betrokkenheid van de wijk bij de organisatie en bij de activiteiten.

Toelichting:
Bijna alle Zaanse basisscholen hebben inmiddels een brede schoolprogramma. In de aandachtswijken is deze voorziening een vanzelfsprekendheid geworden: 100% van de basisscholen heeft een brede schoolaanbod. Daarbij blijkt dat alle scholen in het nieuwe schooljaar hun ambitie waar kunnen maken: de aangevraagde uren worden effectief benut.

Jongeren veroorzaken minder overlast
2 0 0 0

Nr

Effectdoelstelling

Effectindicator

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

1

Verminderen jongerenoverlast

Aantal meldingen jongerenoverlast neemt jaarlijks af met 10%

1.430

1.400

1.602

Handhaven hinder en overlast door jeugdgroepen op het huidige niveau

Geplande activiteit(en):

 1. Kwartaalrapportages met overzicht van groepen, overlastmeldingen, afhandeling en inzicht in aard van de meldingen.
 2. Extra inzet (2,5 fte) jongerenregisseurs in de wijken met een jeugd(overlast). Aanpak problematische jeugdgroepen binnen de jongerennetwerkoverleggen (samenwerking gemeente, politie en jongerenregisseur).

Toelichting:
De rapportages zijn niet in één rapport per kwartaal geleverd. Wel was er gedurende het hele jaar inzicht op de genoemde onderdelen. De extra inzet is geëffectueerd. Het aantal hinderlijke en overlast gevende groepen is bijna gelijk aan de prestatiedoelstelling (+1). Zaanstad zit met acht jeugdgroepen voor een stad met meer dan 150.000 inwoners op een aanvaardbaar niveau. Na 2013 is er een stijging van het aantal meldingen van jongerenoverlast. Ondanks deze stijging is de conclusie dat de jeugdoverlast niet is toegenomen. Dit komt omdat uit de evaluatie van de extra inzet van de jongerenregisseurs gebleken is, dat het aantal meldingen geen betrouwbare indicator is om jongerenoverlast te meten. Uit dezelfde evaluatie blijkt dat de jongerenregisseur een centrale rol pakt. Hij reageert snel op een overlastmelding en werkt, samen met bewoners en jongeren, aan een oplossing. Bewoners waren tevreden over de snelle reactie op een melding en voelen zich ondersteund. In de meeste situaties vinden bewoners en jongeren een oplossing voor de overlast. Zij waarderen de jongerenregisseur met een 6,9.

Handhaven jeugdige delictplegers op het huidige niveau

Geplande activiteit(en):

 1. Voorlichting en projecten HALT inzetten in aandachtsgebieden.
 2. Inzetten Jeugd Preventie Programma (hulpverlening aan kind en gezin).
 3. Persoonsgerichte aanpak vanuit het Veiligheidshuis.
 4. Inzet 'Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer' (individueel intensief begeleidingstraject na detentie).

Toelichting:
HALT heeft voorlichting gegeven in het basis en voortgezet onderwijs. In december zijn 'peers' voorgelicht om vuurwerkvoorlichting aan leeftijdgenoten op school te geven. 'Nieuwe perspectieven na terugkeer' is één keer ingezet. In 2014 is het aantal minderjarige veelplegers gedaald ten opzichte van 2013. De gemeente Zaanstad zit met drie ruim onder de gestelde streefwaarde (zes). Met deze kleine aantallen is het lastig conclusies te trekken, maar het geringe aantal minderjarige veelplegers was mede te danken aan de ingezette activiteiten, waarbij verschillende partijen nauw samenwerken om verder afglijden van jongeren te voorkomen en ze weer op het rechte pad te krijgen.

Jongeren participeren actief in de Zaanse samenleving
1 0 0 0

Nr

Effectdoelstelling

Effectindicator

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

1

Jongeren participeren actief in Zaanse samenleving

Aantal (on)gevraagde adviezen gemeente

15

17

20

Aantal uitgevoerde initiatieven

16

20

20

Stimuleren participatie van jongeren

Toelichting:
De jury van de Jong Lokaal Bokaal gaf in haar rapport bij de uitreiking aan onder de indruk te zijn van jongerenorganisatie RAAZ, waar jongeren met hun ideeën en initiatieven terecht- kunnen.
Volgens de jury begrijpt Zaanstad dat positief jeugdbeleid verder kan gaan dan alleen een
jongerenraad; hierdoor is zij een goed voorbeeld voor andere gemeenten.

Onderwijshuisvesting draagt maximaal bij aan onderwijsambities
0 1 0 0

Nr

Effectdoelstelling

Effectindicator

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

1

Onderwijshuisvesting draagt maximaal bij aan onderwijsambities

Aantal IHP-projecten

2

5

4

Verbeteren huisvesting primair en voortgezet onderwijs

Geplande activiteiten:
De volgende (grotere) IHP-projecten zijn inmiddels opgestart en zullen in 2014 of in de daarop volgende jaren worden opgeleverd:

 1. Vervangende nieuwbouw basisschool Toermalijn (Wormerveer).
 2. Uitbreiding basisschool De Bijenkorf (Assendelft Noord).
 3. Vervangende nieuwbouw basisschool De Werf (Zaandijk).
 4. Renovatie, aanpassing en nieuwbouw basisschool De Zoeker (Zaandijk).
 5. Vervangende nieuwbouw basisscholen Het Baken (Westerkim) en Et Buut (Zaandam).
 6. Vervangende nieuwbouw vier lokalen basisschool Over de Brug, locatie Hannie Schaft (Zaandam).
 7. Aanpassing schoolwoningen t.b.v. vso-school Dynamica (Zaandam).
 8. Vervangende nieuwbouw MFA Gibraltar/school De Spiegel (Zaandam).
 9. Nieuwbouw tien tijdelijke schoollokalen, voorbereiding nieuwbouw MFA met in fase I 23 permanente lokalen (Kreekrijk).

Bijna alle schoolgebouwen voor voortgezet onderwijs zijn in de afgelopen jaren vernieuwd en/of geschikt gemaakt voor het geven van modern onderwijs. Er lopen nog twee projecten:

 1. Gereed eind 2013/begin 2014: renovatie Pascal College voor havo en vwo.
 1. Gereed 2014: nieuwe huisvesting praktijkschool De Faam bij vmbo Pascal Zuid en sportcomplex Pascal Zuid (vervanging sporthal De Vang).

Toelichting:
De realisatie van het IHP ligt op koers. Een aantal projecten in de planning is wat naar achteren geschoven. Dit heeft te maken met het gegeven dat nieuwbouw van scholen ingepast moet worden in een al bestaande woonomgeving. Dat vraagt om een zorgvuldig traject met omwonenden, waarbij het ook een gegeven is dat uiteindelijk niet iedereen tevreden zal zijn met de gekozen oplossing. De Herman Gorter en Dynamica XL zijn in het kader van doorlopen van een zorgvuldig traject in planning naar achteren verschoven.

Onderstaande projecten zijn gerealiseerd in 2014:

 1. Uitbreiding basisschool De Bijenkorf (Assendelft Noord).
 2. Vervangende nieuwbouw MFA Gibraltar/school De Spiegel (Zaandam).
 3. Nieuwbouw tien tijdelijke schoollokalen, voorbereiding nieuwbouw MFA met in fase I 23 permanente lokalen (Kreekrijk).
 4. Uitbreiding basisschool De Evenaar (Krommenie) (niet in begroting, later toegevoegd als IHP-project).

Deze projecten zijn in uitvoering:

 1. Vervangende nieuwbouw basisschool Toermalijn (Wormerveer).
 2. Renovatie, aanpassing en nieuwbouw basisschool De Zoeker (Zaandijk).
 3. Vervangende nieuwbouw vierlokalen basisschool Over de Brug, locatie Hannie Schaft (Zaandam).
 4. Aanpassing schoolwoningen ten behoeve van. vso-school Dynamica (Zaandam).
 5. Vervangende nieuwbouw basisschool De Werf (Zaandijk).
 6. Vervangende nieuwbouw basisscholen Het Baken (Westerkim) en Et Buut (Zaandam).

In het  voortgezet onderwijs is de renovatie van het Pascal College afgerond. De oplevering van De Faam is naar achteren verschoven (mei 2015). Dit had te maken met een financieel risico voor de gemeente, dat opgelost moest worden voordat het schoolbestuur verder kon met de aanbesteding. Aan het begin van 2014 is gestart met de bouw van de nieuwe sporthal bij het Pascal Zuid. De oplevering vindt plaats in februari 2015. Dit is iets later dan verwacht door noodzakelijke constructie-technische aanpassingen aan het gebouw.

Jongerenvoorzieningen op orde Bijsturen
0 0 0 0

Nr

Effectdoelstelling

Effectindicator

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

1

Jongeren-voorzieningen op orde

Realisatie jongerenaccommodatie Assendelft Noord

nvt

gerealiseerd

nog niet gerealiseerd

Toelichting:
De planning van het jongerencentrum in Assendelft is niet gehaald. Het bestemmingsplan Industrieterrein Assendelft Noord is door overleg over de geluid- en geurcontouren naar achteren verschoven. Het bestemmingsplan is in januari 2015 vastgesteld, nu volgt de vergunningaanvraag. Oplevering jongerencentrum is gepland in 2015.

Nr

Prestatie doelstelling

Prestatie-indicator

Realisatie 2013

Begroting  2014

Realisatie 2014

2.1

Vroegtijdig signaleren en verminderen van taal-achterstanden

Aantal plaatsen VVE

600

600

600

Aantal plaatsen schakelklas

200

200

200

2.2

Verminderen percentage VSV‘ers

Percentage nieuwe VSV‘ers

3,7

3,3

2,7*

Percentage herplaatste VSV‘ers

70

65

95

2.4

Stimuleren talentontwikke-ling kinderen

Percentage scholen met toegekende aanvragen brede school

95%

90%

95%

Percentage scholen in de aandachtswijken en Saendelft met toegewezen aanvraag

100%

100%

100%

Totale aantal uren brede schoolactiviteiten (excl. AOB)

10.500

11.400

11.400

Cijfer tevredenheid scholen over uitvoering brede schoolactiviteiten

8,4

7,5

8,5

3.1

Handhaven van hinder en overlast door jeugdgroepen op huidige niveau

Aantal hinderlijke groepen

5

6

6

Aantal overlast gevende groepen

0

1

2

Cijfer klanttevredenheid melder jongerenoverlast (afhandeling en begeleiding)

nvt

7

6,9

3.3

Handhaven jeugdige veelplegers op huidige niveau

Aantal

4

6

3

* De vsv-cijfers betreffen de definitieve cijfers van het schooljaar 2012-2013.

Product

Begroting

Realisatie

Verschil

Jeugdgezondheidszorg

Lasten

2.022

2.115

94

Saldo

2.022

2.115

94

Onderwijsbeleid en Volwassened

Lasten

5.919

6.988

1.069

Baten

-4.677

-5.970

-1.293

Onttrekkingen

-133

-97

36

Saldo

1.109

921

-189

Onderwijshuisvesting

Lasten

17.473

17.465

-7

Baten

-775

-507

269

Saldo

16.697

16.959

262

Leerlingenvervoer

Lasten

1.763

1.846

83

Baten

-32

-11

20

Saldo

1.731

1.834

103

Jeugdbeleid

Lasten

168

188

20

Saldo

168

188

20

Directe apparaatslasten

Lasten

2.675

2.551

-124

Baten

-212

-212

Saldo

2.463

2.339

-124

Totaal programma

Lasten

30.019

31.153

1.134

Baten

-5.696

-6.701

-1.005

Onttrekkingen

-133

-97

36

Toelichting op afwijkingen per programma

Voor Onderwijsbeleid geldt dat de gemeente van 2011 tot en met 2015 middelen ontvangt ten behoeve van de bestrijding van onderwijsachterstanden (OAB). In 2014 is er meer uitgegeven dan aanvankelijk begroot (1.069). Dit is te danken aan het sneller kunnen inzetten van projecten, programma’s in het kader van OAB. De inzet van middelen is gedekt binnen het beschikbare budget OAB 2011-2015, vandaar dat ook aan de batenkant een afwijking te zien is (-986). Voor de uitvoering van de Aanval op de Uitval heeft Zaanstad hogere inkomsten vanuit de regio ontvangen dan in de begroting was voorzien (93).

De baten op onderwijshuisvesting zijn lager (269) doordat IHP projecten later gereed zijn, waardoor er minder huurinkomsten zijn dan begroot. Dit verschil wordt vergroot doordat bij de narap hogere huurinkomsten waren geschat en de begroting hierop is aangepast.