14 Overlopende passiva

14 Overlopende passiva
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
per 31-12-14

Boekwaarde per 31-12-13

Nog te betalen bedragen

24.982

22.219

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotten op specifieke uitkeringen

28.294

32.435

Vooruit ontvangen bedragen

284

1.040

Totaal per 31-12

53.560

55.694

Toelichting
In de balans is een bedrag van 28.294 aan ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen verantwoord. De onderbouwing van dit saldo en de ontwikkeling van 2013 naar 2014 is hieronder weergegeven in de tabel.

(bedragen x € 1.000)

Prog-ramma

Specifieke uitkering

Saldo              31-12-2013

De ontvangen bedragen

De vrijgevallen bedragen of de terug-betalingen

Saldo             31-12-2014

HIRB 2014 Overaanbod

0

10

0

10

01

Economie

0

10

0

10

WWB werkdeel

1.791

0

-533

1.258

02

Werk, inkomen en integratie

1.791

0

-533

1.258

BDU Prins Bernhardplein

0

714

-250

464

EFRO Omzoom

36

0

0

36

Inhaalslag bestemmingsp

11

0

-11

0

Kalverp.+papierindustri

501

0

-496

5

Spoorse doorsnijdingen

22.970

100

-1.520

21.550

Voetpad Guisveld

168

0

-168

0

03

Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

23.685

814

-2.444

22.056

BDU KAR-installaties Za

30

0

0

30

BDU Toegank.bushalte 2e

153

0

-29

123

CVV Vervoer

5

12

-16

0

WEB passantenpl. grote sluis

0

156

-29

128

Zuidelijke Randweg

2.029

0

-2.029

0

04

Bereikbaarheid en mobiliteit

2.216

168

-2.103

281

Begeleiden ex gedetineerden

0

25

0

25

Duurzame Energie Subsidie

31

0

-24

7

Duurzame woningbouwrenovatie

20

0

0

20

EFRO Walstroom

108

0

0

108

E-Harbours CETSI

54

0

-54

0

Geurreducerende maatreg

10

0

-10

0

Gevelsanering

118

13

-17

113

Gevelsanering Rail W've

21

0

-10

12

Gevelsanering uitv.kosten

5

82

-23

65

HIRB 2014 Duurzaamheidsoperat.

0

10

0

10

Hulpimpuls SRA

0

58

0

58

Luchtkw./Nation.samenw.

477

0

-134

343

Optimus

0

110

-59

51

Railscherm Wormerveer

62

0

-62

0

Stil asfalt

4

1

0

5

Tijdel. Overg.reg. ISV-Geluid

0

475

-1

474

05

Milieu

911

774

-394

1.291

BOS-gelden

942

0

-193

749

HIRB 2014 Hembrug blauw A

0

55

0

55

HIRB Light 2012

0

35

0

35

SRA-PID Hembrugterrein

18

300

-318

0

06

Grondzaken en gebiedsontwikkeling

961

390

-511

839

Binnenklimaat scholen Z

3

0

-3

0

Onderwijsachterstandenb

1.785

4.377

-4.832

1.330

Participatiebudget Educatie

299

557

-851

5

Reg.meldpunt Coördinati

77

0

0

77

07

Jeugd en onderwijs

2.164

4.934

-5.686

1.412

Beschermd Wonen Provincie

0

121

-70

51

Bewegen op Recept (ZONM

24

26

0

50

Communicatie Kanteling

84

83

-57

110

De kanteling WMO

58

0

0

58

Elektronisch Kind Dossier

55

0

-55

0

MO/VO

209

0

0

209

Nazorg volw.ex-gedetine

3

0

-3

0

RGSHG

12

0

-12

0

Talent top centre

0

100

0

100

Verbouwing Westzijde 93

84

0

0

84

Versterken vrijwilligerswerk

0

208

-76

132

Zorgaanbod Jeugdzorg (SRA)

0

1.271

-1.271

0

08

Maatschappelijke ondersteuning en welzijn

530

1.809

-1.545

794

Week v.d. Amateurkunst

12

71

-83

0

10

Cultuur

12

71

-83

0

BDU Fietsp.Saendelft

159

0

0

159

Omg.Stat.Koog Z'dijk SRA

-20

20

0

Tijdbeleid

10

0

-10

0

Wachtpl.voorz.oude haven

0

252

-58

194

Zaan/de Poel

17

0

-17

0

11

Wijkgericht werken en beheer

165

273

-84

353

Totaal

32.435

9.242

-13.383

28.294