9 Bestemmingsreserves

9 Bestemmingsreserves

(bedragen x € 1.000)

CLS

Boekwaarde 31-12-2013

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2014

Actieplan Jeugdwerkloosheid

B2

424

0

-200

224

Basisregistratie + digitalisering

C1

387

0

0

387

Bestemmingsplannen/HBT

A2

294

0

-114

181

Bijdragen Monumenten

B1

183

0

-43

140

Bodembeheer

B2

2.204

3.201

-415

4.991

Buurt Sportcoaches

B2

153

23

0

177

Cofinanciering Hembrugterrein

A2

980

0

-290

690

Combinatiefuncties

B2

1.287

0

-97

1.190

De Fabriek (vm ISV-geld)

C1

130

0

-10

120

De Omzoom

B2

0

859

-43

816

Duurzaamheidfonds

B2

7.106

0

-925

6.181

Fonds Beeldende Kunst

B3

65

150

0

215

Frictiekosten

C1

0

0

0

GAF 2009/2011

B2

729

0

-75

654

Hembrugterrein (Van Geel)

B1

442

0

-199

242

Infrastructurele werken

B1

247

147

-148

247

Inrichting Bibliotheek Inverdan

B3

825

165

0

990

Inrichting Nieuw Stadhuis

C1

471

17

-142

346

ILG

B2

735

165

0

900

Investeringsfonds

A2

26.470

2.608

-10.237

18.840

ISV3

B1

200

0

-200

0

Jongerencentrum Assendelft

B1

165

0

0

165

Klimaatprogramma

B1

500

0

0

500

Luchtkwaliteit

B2

240

0

0

240

Nationaal Actieplan Sport & Beweging

B2

278

0

-165

114

Nieuw Stadhuis

C1

9.779

0

-1.813

7.966

Nog te bestemmen jaarrekening ‘13

A2

0

6.955

-2.709

4.246

Noorderwelf

B1

67

0

-20

47

Openbare Ruimte

C1

2.848

0

-350

2.498

Participatiemiddelen

A2

104

0

-64

40

Popactiviteiten  "De FluX"

B2

180

0

-180

0

PRI/Egalisatie

B2

545

382

0

927

Regionalisering Brandweer

B2

112

135

-247

0

Resultaat voorgaande jaren

B3

1.500

0

-1.500

0

Sport a fonds perdu

B2

5.862

234

-604

5.493

Strategisch Groenproject

B1

1.374

0

-777

596

Versneld afschijven maatschappelijk nut

B3

0

24.339

0

24.339

Voetpad Guisveld

B2

122

0

-88

34

Wachtgelden bestuur

A1

880

175

-885

170

WAP Poelenburg

B2

1.255

0

-69

1.186

Werkgelegenheidsprojecten

A2

1.000

0

0

1.000

WMO

B3

5.332

6.695

-10.627

1.400

Woonschepen Nauerna

B2

153

0

-50

103

Zaanverbinding

A2

90

90

0

180

Zijkanaal D -kadevoorzieningen

B2

0

275

0

275

ZMOP2 Fonds Fysiek/bedrijventerrein

B2

106

0

-79

26

ZMOP2 Fonds Fysiek

B2

507

0

-377

130

ZMOP2 Fonds Sociaal

B1

1.412

0

-1.412

0

Totaal

77.742

46.615

-35.156

89.202

Classificatie:

classificatie

Omschrijving

A1

Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.

A2

Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.

B1

Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.

B2

Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.

B3

Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.

C1

In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut dient te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.

Toelichting
Het totaal van de bestemmingsreserves ultimo 2014 bedraagt 89.202. Dit is een toename ten opzichte van 2013.Het totale bedrag aan toevoegingen is 46.615.
De toename van de bestemmingsreserves wordt grotendeels veroorzaakt door o.a. een toevoeging voor bodembeheer (3.201) als gevolg van een decentrale uitkering. Daarnaast is het meerjarig programma grondzaken (MPG) geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een aanpassing op van het investeringsfonds.
Vanuit de resultaatbestemming 2013, (het vrijvallen van de gepassiveerde afkoopsommen erfpacht groot 31.294) is een reservering voor het versneld afschrijven in 2015 van investeringen met maatschappelijk nut opgesteld (24.339). Het resterende bedrag is bestemd ter dekking voor toekomstige jaarschijven (6.955). Ook zijn er het afgelopen jaar minder WMO voorzieningen verstrekt dan verwacht. Het restant is gereserveerd voor de toekomst en middels een onttrekking (8.078) gedoteerd aan de algemene reserve sociaal (ARS)