Resultaatmodel per product

Programma

Resultaat voor bestemming

Begroting lasten origineel 2014

Begroting baten origineel 2014

Begroting saldo origineel 2014

Begroting lasten na bw 2014

Begroting baten na bw 2014

Begroting saldo na bw 2014

Realisatie lasten 2014

Realisatie baten 2014

Realisatie saldo 2014

Begroting vs realisatie lasten

Begroting vs realisatie baten

Begroting vs realisatie saldo

Economie

Economisch Beleid

721

-1

721

710

0

710

694

-2

692

-16

-2

-18

Directe apparaatslasten

1.158

0

1.158

708

0

708

720

-23

697

12

-23

-11

Werk, inkomen en integratie

Inkomensvoorziening

49.904

-48.106

1.798

55.314

-54.428

886

57.060

-56.250

810

1.746

-1.823

-77

Minimavoorziening

3.623

-319

3.303

4.719

-319

4.400

4.472

-441

4.031

-247

-122

-369

Participatie

5.854

-5.701

153

3.406

-5.543

-2.137

4.086

-5.731

-1.646

680

-189

491

Sociale werkvoorziening

11.405

-10.416

988

12.238

-11.233

1.005

12.390

-11.586

803

152

-353

-201

Directe apparaatslasten

9.663

0

9.663

10.133

-106

10.027

10.165

-153

10.012

32

-47

-15

Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

Monumenten & Archeologie

252

0

252

245

0

245

246

0

246

1

0

1

Ruimtelijke Ontwikkeling

1.893

-1.494

399

965

-663

302

989

-717

272

23

-54

-31

Vergunningen openbare ruimte

0

-41

-41

0

-41

-41

0

-72

-72

0

-31

-31

Wonen

1.104

-330

774

1.084

-340

744

806

-426

380

-277

-86

-364

Directe apparaatslasten

3.879

1

3.881

3.654

0

3.654

3.254

0

3.254

-400

0

-400

Bereikbaarheid en mobiliteit

Parkeren

1.265

-3.361

-2.096

1.220

-3.259

-2.039

1.200

-3.201

-2.001

-20

58

38

Verkeer en Vervoer

1.134

-52

1.082

2.465

-8

2.457

1.833

-45

1.787

-633

-37

-670

Directe apparaatslasten

1.391

0

1.391

1.173

0

1.173

1.254

-44

1.211

81

-44

37

Milieu

Bodembeheer

704

0

704

379

-877

-497

417

-872

-455

38

4

42

Huishoudelijke afvalstoffen

14.673

-18.048

-3.375

15.246

-18.303

-3.057

15.165

-18.233

-3.068

-80

70

-11

Klimaat

339

0

339

854

-549

304

846

-549

297

-8

0

-7

Milieu

767

0

767

2.891

-104

2.786

2.962

-168

2.794

71

-64

7

Directe apparaatslasten

2.049

0

2.049

1.455

0

1.455

1.498

0

1.498

42

0

42

Grondzaken en gebiedsontwikkeling

Erfpacht

3.466

-4.431

-964

3.458

-2.061

1.397

3.506

-3.390

116

48

-1.329

-1.281

Gebiedsontwikkeling

41.509

-30.317

11.191

52.741

-34.503

18.238

39.186

-24.973

14.212

-13.556

9.530

-4.026

Vastgoed

7.064

-5.637

1.428

6.662

-7.602

-939

6.662

-7.837

-1.175

0

-236

-236

Directe apparaatslasten

955

-68

887

1.630

-68

1.562

1.087

-76

1.012

-543

-8

-550

Jeugd en onderwijs

Jeugdgezondheidszorg

2.022

0

2.022

2.022

0

2.022

2.115

0

2.115

94

0

94

Onderwijsbeleid en Volwasseneducatie

5.281

-3.752

1.529

5.919

-4.677

1.242

6.988

-5.970

1.018

1.069

-1.293

-225

Onderwijshuisvesting

17.342

-661

16.681

17.473

-775

16.697

17.465

-507

16.959

-7

269

262

Leerlingenvervoer

1.838

-32

1.806

1.763

-32

1.731

1.846

-11

1.834

83

20

103

Jeugdbeleid

367

0

367

168

0

168

188

0

188

20

0

20

Directe apparaatslasten

1.795

0

1.795

2.675

-212

2.463

2.551

-212

2.339

-124

0

-124

Maatschappelijke ondersteuning en welzijn

Maatschappelijke opvang Hulp- en Dienst

8.379

0

8.379

10.260

-1.522

8.738

10.304

-1.474

8.829

44

48

92

Maatschappelijke participatie

6.268

-7

6.260

6.402

-62

6.340

6.305

-69

6.236

-98

-6

-104

Openbare gezondheidszorg

2.401

0

2.401

2.401

0

2.401

2.449

0

2.449

48

0

48

Huishoudelijke verzorging

17.758

-1.363

16.395

13.683

-2.476

11.207

14.021

-2.637

11.384

338

-162

177

Voorzieningen gehandicapten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maatschappelijke opvang/verslavingszorg

2.230

0

2.230

2.300

0

2.300

2.243

-12

2.231

-56

-12

-68

Directe apparaatslasten

3.386

0

3.386

3.508

-133

3.374

3.181

-121

3.060

-326

12

-314

Sport en recreatie

Sportbeleid

596

0

596

610

0

610

578

-6

572

-32

-6

-38

Sportaccommodaties

5.188

-51

5.137

4.476

-51

4.425

4.706

-346

4.361

231

-295

-64

Recreatiebeleid

874

0

874

894

0

894

899

0

899

5

0

5

Directe apparaatslasten

199

0

199

178

0

178

194

0

194

16

0

16

Cultuur

Beeldende kunst en vormgeving

241

0

241

94

-16

78

30

-102

-72

-64

-86

-149

Bibliotheken

3.531

-20

3.511

3.459

0

3.459

3.452

0

3.452

-7

0

-7

Cultuurparticipatie

2.290

0

2.290

2.939

0

2.939

2.916

0

2.916

-23

0

-23

Evenementen

264

-71

194

198

0

198

224

-30

194

26

-30

-4

Musea

1.140

0

1.140

1.140

0

1.140

1.157

0

1.157

18

0

18

Overige kunst en cultuur

312

0

312

147

-165

-18

179

-165

14

32

0

32

Podiumkunsten

3.058

0

3.058

3.060

0

3.060

2.987

0

2.987

-73

0

-73

Directe apparaatslasten

345

0

345

236

0

236

242

0

242

6

0

6

Wijkgericht werken en beheer

Integraal onderhoud openbare ruimte

35.828

-205

35.623

38.482

-1.047

37.436

35.983

-1.174

34.809

-2.499

-127

-2.626

Wijkmanagement

1.120

-66

1.054

950

-66

884

605

17

621

-345

83

-262

Markten en kermissen

239

-490

-251

238

-489

-251

81

-334

-252

-157

155

-1

Riolen

16.712

-21.087

-4.375

16.223

-21.308

-5.086

16.144

-21.014

-4.870

-79

295

216

Begraafplaatsen

283

-938

-656

212

-945

-733

281

-1.013

-733

69

-69

0

Commerciele opdrachten

150

-188

-38

20

-60

-40

24

-58

-35

4

2

5

Directe apparaatslasten

13.231

0

13.231

11.644

0

11.644

11.546

-18

11.528

-98

-18

-116

Publieke dienstverlening

Omgevingsvergunningen

456

-4.470

-4.014

408

-3.720

-3.312

378

-4.063

-3.686

-31

-343

-374

Burgerzaken

1.055

-2.408

-1.353

1.540

-2.916

-1.376

1.403

-2.812

-1.409

-137

105

-33

Havens en Kadegelden

427

-1.197

-770

311

-1.197

-886

134

-1.132

-998

-176

64

-112

Gemeentearchief

182

-36

146

192

-36

156

130

-42

88

-62

-6

-68

Verkiezingen

511

0

511

511

0

511

392

0

392

-119

0

-119

Directe apparaatslasten

9.082

0

9.082

8.448

0

8.448

8.419

-5

8.414

-29

-5

-34

Openbare orde en veiligheid

Brandpreventie en bestrijding

8.770

-1.515

7.255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Handhaving

308

-131

177

999

-814

185

600

-421

180

-399

394

-5

Openbare orde en veiligheid

2.955

0

2.955

13.507

0

13.507

13.662

56

13.718

154

56

211

Directe apparaatslasten

4.869

-11

4.858

2.894

0

2.894

2.928

0

2.928

33

0

33

Bestuur en organisatie

Bedrijfsvoering

564

-251

313

1.086

-119

967

914

-237

677

-172

-118

-290

Bestuur- en managementondersteuning

593

0

593

438

0

438

340

0

340

-98

0

-98

Burgemeester en wethouders

1.586

0

1.586

1.608

0

1.608

1.642

-1

1.640

34

-1

32

Gemeenteraad en Griffie

1.393

0

1.393

1.436

-174

1.262

1.389

-203

1.187

-46

-29

-75

Facilitaire zaken

7.696

-15

7.682

9.031

-1.180

7.851

8.377

-899

7.478

-654

281

-373

IBT

9.747

-94

9.653

9.123

-634

8.489

8.983

-682

8.301

-140

-48

-188

P&O

3.384

-70

3.314

3.346

-340

3.006

3.701

-363

3.339

356

-23

333

Directe apparaatslasten

24.567

-120

24.447

25.311

-283

25.028

25.238

-446

24.791

-73

-164

-237

Financiën

Algemene uitkering

37

-165.191

-165.154

107

-170.030

-169.923

0

-172.015

-172.015

-107

-1.985

-2.092

Overige belastingen

60

-2.275

-2.215

60

-2.691

-2.631

227

-2.763

-2.536

167

-72

95

Onvoorziene uitgaven

151

-339

-189

151

-100

51

313

-135

178

162

-35

127

Saldo Kostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Treasury en Deelnemingen

-7.089

-7.640

-14.729

-4.716

-9.136

-13.852

-4.656

-9.115

-13.771

60

21

81

OZB

448

-30.496

-30.048

664

-30.062

-29.398

615

-29.842

-29.227

-48

220

172

Concerncontrol

279

0

279

339

0

339

249

0

249

-90

0

-90

Directe apparaatslasten

3.269

-1

3.268

3.792

-1

3.791

3.761

-42

3.719

-31

-41

-72

Subtotaal voor bestemming

394.740

-373.511

21.229

417.705

-397.475

20.230

401.520

-395.211

6.309

-16.185

2.264

-13.921

Programma

Mutaties reserves

Begroting toevoeg- ingen origineel 2014

Begroting onttrek- kingen origineel 2014

Begroting saldo origineel 2014

Begroting toevoeg- ingen na bw 2014

Begroting onttrek- kingen na bw 2014

Begroting saldo na bw 2014

Realisatie toevoeg- ingen 2014

Realisatie onttrek- kingen 2014

Realisatie saldo 2014

Begroting vs realisatie toevoeg- ingen

Begroting vs realisatie onttrek- kingen

Begroting vs realisatie saldo

Werk, inkomen en integratie

Inkomensvoorziening

0

0

0

0

0

0

8.078

0

8.078

8.078

0

8.078

Participatie

0

-1.000

-1.000

0

-264

-264

0

-264

-264

0

0

0

Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

Monumenten & Archeologie

0

-77

-77

0

-77

-77

0

-43

-43

0

34

34

Ruimtelijke Ontwikkeling

3

-705

-703

129

-873

-744

165

-865

-700

36

8

43

Wonen

0

-133

-133

0

-133

-133

0

-50

-50

0

83

83

Bereikbaarheid en mobiliteit

Verkeer en Vervoer

0

0

0

0

0

0

90

0

90

90

0

90

Milieu

Bodembeheer

1.735

-415

1.320

3.243

-415

2.828

3.201

-415

2.786

-42

0

-42

Klimaat

0

-1.176

-1.176

0

-921

-921

0

-925

-925

0

-4

-4

Milieu

0

-100

-100

0

-407

-407

0

-377

-377

0

30

30

Grondzaken en gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

1.199

-2.333

-1.133

4.861

-12.316

-7.455

4.851

-8.658

-3.808

-10

3.657

3.647

Vastgoed

0

-10

-10

0

-10

-10

0

-10

-10

0

0

0

Jeugd en onderwijs

Onderwijsbeleid en Volwasseneducatie

0

-133

-133

0

-133

-133

0

-97

-97

0

36

36

Maatschappelijke ondersteuning en welzijn

Maatschappelijke opvang Hulp- en Dienst

0

-555

-555

0

-1.412

-1.412

0

-1.412

-1.412

0

0

0

Huishoudelijke verzorging

0

-500

-500

6.473

-2.523

3.950

6.695

-10.627

-3.932

222

-8.104

-7.882

Sport en recreatie

Sportbeleid

0

-204

-204

23

-165

-141

23

-165

-141

0

0

0

Sportaccommodaties

222

-1.379

-1.157

222

-604

-382

234

-604

-370

12

0

12

Cultuur

Beeldende kunst en vormgeving

0

0

0

150

0

150

150

0

150

0

0

0

Bibliotheken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige kunst en cultuur

0

0

0

165

0

165

165

0

165

0

0

0

Podiumkunsten

0

-180

-180

0

-180

-180

0

-180

-180

0

0

0

Wijkgericht werken en beheer

Integraal onderhoud openbare ruimte

0

-339

-339

24.339

-425

23.913

24.339

-425

23.913

0

0

0

Wijkmanagement

0

-167

-167

0

-136

-136

0

-69

-69

0

67

67

Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

0

0

0

135

-247

-112

135

-247

-112

0

0

0

Bestuur en organisatie

Burgemeester en wethouders

175

-885

-710

175

-885

-710

175

-885

-710

0

0

0

Facilitaire zaken

297

-1.767

-1.470

25

-1.955

-1.930

17

-1.955

-1.938

-8

0

-8

IBT

0

-215

-215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

P&O

0

0

0

250

0

250

0

0

0

-250

0

-250

Financiën

Investeringsfonds

2.111

-13.000

-10.888

2.016

-13.167

-11.150

2.608

-10.237

-7.630

591

2.929

3.521

Onvoorziene uitgaven

0

-1.700

-1.700

6.955

-38.151

-31.196

6.955

-38.152

-31.196

0

0

0

Treasury en Deelnemingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Concerncontrol

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

5.742

-26.972

-21.230

49.162

-75.399

-26.237

57.881

-76.664

-18.783

8.719

-1.265

7.454

Programma

Resultaat na bestemming

Begroting lasten origineel 2014

Begroting baten origineel 2014

Begroting saldo origineel 2014

Begroting lasten na bw 2014

Begroting baten na bw 2014

Begroting saldo na bw 2014

Realisatie lasten 2014

Realisatie baten 2014

Realisatie saldo 2014

Begroting vs realisatie lasten

Begroting vs realisatie baten

Begroting vs realisatie saldo

Economie

Economisch Beleid

721

-1

721

710

0

710

694

-2

692

-16

-2

-18

Directe apparaatslasten

1.158

0

1.158

708

0

708

720

-23

697

12

-23

-11

Werk, inkomen en integratie

Inkomensvoorziening

49.904

-48.106

1.798

55.314

-54.428

886

65.138

-56.250

8.888

9.824

-1.823

8.001

Minimavoorziening

3.623

-319

3.303

4.719

-319

4.400

4.472

-441

4.031

-247

-122

-369

Participatie

5.854

-6.701

-847

3.406

-5.807

-2.401

4.086

-5.995

-1.910

680

-189

491

Sociale werkvoorziening

11.405

-10.416

988

12.238

-11.233

1.005

12.390

-11.586

803

152

-353

-201

Directe apparaatslasten

9.663

0

9.663

10.133

-106

10.027

10.165

-153

10.012

32

-47

-15

Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

Monumenten & Archeologie

252

-77

176

245

-77

168

246

-43

202

1

34

34

Ruimtelijke Ontwikkeling

1.895

-2.199

-304

1.095

-1.536

-441

1.154

-1.583

-429

59

-47

13

Vergunningen openbare ruimte

0

-41

-41

0

-41

-41

0

-72

-72

0

-31

-31

Wonen

1.104

-463

641

1.084

-473

611

806

-476

330

-277

-4

-281

Directe apparaatslasten

3.879

1

3.881

3.654

0

3.654

3.254

0

3.254

-400

0

-400

Bereikbaarheid en mobiliteit

Parkeren

1.265

-3.361

-2.096

1.220

-3.259

-2.039

1.200

-3.201

-2.001

-20

58

38

Verkeer en Vervoer

1.134

-52

1.082

2.465

-8

2.457

1.923

-45

1.877

-543

-37

-580

Directe apparaatslasten

1.391

0

1.391

1.173

0

1.173

1.254

-44

1.211

81

-44

37

Milieu

Bodembeheer

2.439

-415

2.024

3.622

-1.292

2.331

3.618

-1.287

2.331

-4

4

0

Huishoudelijke afvalstoffen

14.673

-18.048

-3.375

15.246

-18.303

-3.057

15.165

-18.233

-3.068

-80

70

-11

Klimaat

339

-1.176

-837

854

-1.471

-617

846

-1.475

-629

-8

-4

-12

Milieu

767

-100

667

2.891

-512

2.379

2.962

-545

2.416

71

-34

37

Directe apparaatslasten

2.049

0

2.049

1.455

0

1.455

1.498

0

1.498

42

0

42

Grondzaken en gebiedsontwikkeling

Erfpacht

3.466

-4.431

-964

3.458

-2.061

1.397

3.506

-3.390

116

48

-1.329

-1.281

Gebiedsontwikkeling

42.708

-32.650

10.058

57.602

-46.819

10.784

44.036

-33.632

10.405

-13.566

13.187

-379

Vastgoed

7.064

-5.647

1.418

6.662

-7.612

-949

6.662

-7.847

-1.185

0

-236

-236

Directe apparaatslasten

955

-68

887

1.630

-68

1.562

1.087

-76

1.012

-543

-8

-550

Jeugd en onderwijs

Jeugdgezondheidszorg

2.022

0

2.022

2.022

0

2.022

2.115

0

2.115

94

0

94

Onderwijsbeleid en Volwasseneducatie

5.281

-3.885

1.396

5.919

-4.810

1.109

6.988

-6.067

921

1.069

-1.258

-189

Onderwijshuisvesting

17.342

-661

16.681

17.473

-775

16.697

17.465

-507

16.959

-7

269

262

Leerlingenvervoer

1.838

-32

1.806

1.763

-32

1.731

1.846

-11

1.834

83

20

103

Jeugdbeleid

367

0

367

168

0

168

188

0

188

20

0

20

Directe apparaatslasten

1.795

0

1.795

2.675

-212

2.463

2.551

-212

2.339

-124

0

-124

Maatschappelijke ondersteuning en welzijn

Maatschappelijke opvang Hulp- en Dienst

8.379

-555

7.824

10.260

-2.934

7.325

10.304

-2.887

7.417

44

48

92

Maatschappelijke participatie

6.268

-7

6.260

6.402

-62

6.340

6.305

-69

6.236

-98

-6

-104

Openbare gezondheidszorg

2.401

0

2.401

2.401

0

2.401

2.449

0

2.449

48

0

48

Huishoudelijke verzorging

17.758

-1.863

15.895

20.156

-4.998

15.157

20.716

-13.264

7.452

560

-8.266

-7.706

Voorzieningen gehandicapten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maatschappelijke opvang/verslavingszorg

2.230

0

2.230

2.300

0

2.300

2.243

-12

2.231

-56

-12

-68

Directe apparaatslasten

3.386

0

3.386

3.508

-133

3.374

3.181

-121

3.060

-326

12

-314

Sport en recreatie

Sportbeleid

596

-204

393

633

-165

469

601

-171

431

-32

-6

-38

Sportaccommodaties

5.410

-1.430

3.980

4.698

-655

4.043

4.940

-950

3.991

243

-295

-52

Recreatiebeleid

874

0

874

894

0

894

899

0

899

5

0

5

Directe apparaatslasten

199

0

199

178

0

178

194

0

194

16

0

16

Cultuur

Beeldende kunst en vormgeving

241

0

241

244

-16

228

180

-102

78

-64

-86

-149

Bibliotheken

3.531

-20

3.511

3.459

0

3.459

3.452

0

3.452

-7

0

-7

Cultuurparticipatie

2.290

0

2.290

2.939

0

2.939

2.916

0

2.916

-23

0

-23

Evenementen

264

-71

194

198

0

198

224

-30

194

26

-30

-4

Musea

1.140

0

1.140

1.140

0

1.140

1.157

0

1.157

18

0

18

Overige kunst en cultuur

312

0

312

312

-165

147

344

-165

179

32

0

32

Podiumkunsten

3.058

-180

2.878

3.060

-180

2.880

2.987

-180

2.807

-73

0

-73

Directe apparaatslasten

345

0

345

236

0

236

242

0

242

6

0

6

Wijkgericht werken en beheer

Integraal onderhoud openbare ruimte

35.828

-544

35.284

62.821

-1.472

61.349

60.322

-1.600

58.722

-2.499

-127

-2.626

Wijkmanagement

1.120

-233

887

950

-202

747

605

-53

552

-345

150

-195

Markten en kermissen

239

-490

-251

238

-489

-251

81

-334

-252

-157

155

-1

Riolen

16.712

-21.087

-4.375

16.223

-21.308

-5.086

16.144

-21.014

-4.870

-79

295

216

Begraafplaatsen

283

-938

-656

212

-945

-733

281

-1.013

-733

69

-69

0

Commerciele opdrachten

150

-188

-38

20

-60

-40

24

-58

-35

4

2

5

Directe apparaatslasten

13.231

0

13.231

11.644

0

11.644

11.546

-18

11.528

-98

-18

-116

Publieke dienstverlening

Omgevingsvergunningen

456

-4.470

-4.014

408

-3.720

-3.312

378

-4.063

-3.686

-31

-343

-374

Burgerzaken

1.055

-2.408

-1.353

1.540

-2.916

-1.376

1.403

-2.812

-1.409

-137

105

-33

Havens en Kadegelden

427

-1.197

-770

311

-1.197

-886

134

-1.132

-998

-176

64

-112

Gemeentearchief

182

-36

146

192

-36

156

130

-42

88

-62

-6

-68

Verkiezingen

511

0

511

511

0

511

392

0

392

-119

0

-119

Directe apparaatslasten

9.082

0

9.082

8.448

0

8.448

8.419

-5

8.414

-29

-5

-34

Openbare orde en veiligheid

Brandpreventie en bestrijding

8.770

-1.515

7.255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Handhaving

308

-131

177

999

-814

185

600

-421

180

-399

394

-5

Openbare orde en veiligheid

2.955

0

2.955

13.642

-247

13.395

13.796

-191

13.606

154

56

211

Directe apparaatslasten

4.869

-11

4.858

2.894

0

2.894

2.928

0

2.928

33

0

33

Bestuur en organisatie

Bedrijfsvoering

564

-251

313

1.086

-119

967

914

-237

677

-172

-118

-290

Bestuur- en managementondersteuning

593

0

593

438

0

438

340

0

340

-98

0

-98

Burgemeester en wethouders

1.761

-885

876

1.783

-885

898

1.817

-887

930

34

-1

32

Gemeenteraad en Griffie

1.393

0

1.393

1.436

-174

1.262

1.389

-203

1.187

-46

-29

-75

Facilitaire zaken

7.993

-1.782

6.212

9.055

-3.135

5.921

8.394

-2.854

5.540

-662

281

-381

IBT

9.747

-309

9.438

9.123

-634

8.489

8.983

-682

8.301

-140

-48

-188

P&O

3.384

-70

3.314

3.596

-340

3.256

3.701

-363

3.339

106

-23

83

Directe apparaatslasten

24.567

-120

24.447

25.311

-283

25.028

25.238

-446

24.791

-73

-164

-237

Financiën

Algemene uitkering

37

-165.191

-165.154

107

-170.030

-169.923

0

-172.015

-172.015

-107

-1.985

-2.092

Overige belastingen

60

-2.275

-2.215

60

-2.691

-2.631

227

-2.763

-2.536

167

-72

95

Investeringsfonds

2.111

-13.000

-10.888

2.016

-13.167

-11.150

2.608

-10.237

-7.630

591

2.929

3.521

Onvoorziene uitgaven

151

-2.039

-1.889

7.106

-38.251

-31.145

7.268

-38.287

-31.018

162

-35

127

Saldo Kostenplaatsen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Treasury en Deelnemingen

-7.089

-7.640

-14.729

-4.716

-9.136

-13.852

-4.656

-9.115

-13.771

60

21

81

OZB

448

-30.496

-30.048

664

-30.062

-29.398

615

-29.842

-29.227

-48

220

172

Concerncontrol

279

0

279

339

0

339

249

0

249

-90

0

-90

Directe apparaatslasten

3.269

-1

3.268

3.792

-1

3.791

3.761

-42

3.719

-31

-41

-72

Resultaat na bestemming

400.482

-400.483

-1

466.866

-472.873

-6.007

459.401

-471.875

-12.474

-7.466

999

-6.467