Economie

Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: D.D. Straat
Verantwoordelijk directeur: C. Tip

Doel

Zaanstad heeft een florerende economie. Door te werken aan duurzame economische structuurversterking wordt een aantrekkelijk vestigingsklimaat gecreëerd. Dit leidt tot meer werkgelegenheid en een positieve migratiebalans: meer bedrijven komen naar Zaanstad toe dan dat er vertrekken.

Terugblik

De inzet van de gemeente is in het afgelopen jaar sterk gericht geweest op acquisitie van nieuwe, en het behouden van bestaande bedrijven. Bovendien is hard gewerkt aan het verbinden van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (zie ook programma Werk & Inkomen).
Inmiddels is een langzaam herstel van de economie zichtbaar. Uit de Economische Verkenningen van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) blijkt dat de Zaanse economie in vergelijking met andere regio's in de MRA redelijk goed presteert. Voor 2015 is de verwachting dat de Zaanse economie verder gaat groeien. In 2014 heeft een aantal bedrijven uitbreiding gerealiseerd en zijn er verschillende nieuwe bedrijven naar Zaanstad gekomen. De verwachting is dat deze trend zich zal doorzetten. De arbeidsmarkt loopt traditioneel achter bij het economisch herstel. Bedrijven kunnen de toegenomen vraag nog met bestaand personeel vervullen en zijn vaak huiverig om nieuw personeel aan te trekken. Wanneer het herstel robuust wordt, zal zich dit ook vertalen in een groei van het aantal banen. De werkloosheid zal naar verwachting dit jaar echter nog toenemen. Om de groeikansen volledig te benutten, wordt zoveel mogelijk samengewerkt met belanghebbenden en (regionale) partners zoals Amsterdam Economic Board. Een aansprekend voorbeeld van regionale samenwerking is dat Zaanstad in 2015 met het programma ‘Stad aan de Zaan’ (internationale) bezoekers naar de stad trekt om reuring en economische spin-off te realiseren.
Het midden- en kleinbedrijf en de detailhandel hebben een aanzienlijk aandeel in de Zaanse werkgelegenheid. Met de nieuwe detailhandelsvisie en de MKB-agenda zet de gemeente in op verdere versterking van deze sector. Een voorbeeld daarvan zijn de investeringen in het Stadshart Zaandam, dat een toename van het aantal bezoekers laat zien.
Een andere groeisector  wordt gevormd door de zogeheten ‘creatieve ondernemers’. De stimulering van deze sector is nu onderdeel van een regionale samenwerking.
De realisatie van de mbo-opleiding (Food)procestechniek BOL 2, 3 en 4 draagt bij aan het verder verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
In 2014 groeide het aantal hotel en B&B bedden in Zaanstad. Voornamelijk door de komst van het hotel De Zaan Inn steeg het aantal overnachtingen in het afgelopen jaar met 50%.

Voortgang doelen

Meer werkgelegenheid en positief migratiesaldo van bedrijven
0 2 2 0

Nr

Effectdoelstelling

Effectindicator

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

1

Meer bedrijven en werkgelegenheid, aantrekkelijker vestigingsklimaat

Werkgelegenheidsratio (aantal banen t.o.v. beroepsbevolking)

76,1% (60.907 arbeidsplaatsen)

76%

76,3%* (60.293 arbeidsplaatsen)

Migratiesaldo bedrijven (bedrijven, werkgelegenheid)

werkgelegen-heid -94

Saldo werkzame personen positief

Werkgelegen-heid +122

Aantal (toeristische) bezoekers Zaanstad per jaar

1,658 mln (waarvan 1,25 mln bezoekers Zaanse Schans en 408.000 bezoekers excl. Zaanse Schans)

bezoekers Zaanse Schans: 1,6 mln, halfjaartelling 300.000

Aantal bezoekers Zaandam centrum

166.200

180.000

174.700

Rapportcijfer ondernemer voor gemeentelijke dienstverlening in bedrijvenpeiling

6,2

6,3

6,2 (cijfer van 2013, in 2014 niet gemeten)

* voorlopig cijfer

Acquireren nieuwe bedrijven

Geplande activiteit(en):

  • Benaderen van bedrijven en initiatiefnemers in samenwerking met regionale partners. Promotie van de stad wordt in samenwerking met de stichting Marketing Zaanstreek gedaan (zie programma 14). In 2014 wordt de stichting Marketing Zaanstreek financieel ondersteund met een bedrag van € 100.000. Dit bedrag wordt voor 50% gedekt uit het programma Economie en voor 50% uit het programma Inverdan.

Toelichting:
Per saldo is het aantal bedrijven in Zaanstad in 2014 afgenomen: er hebben zich 230 nieuwe bedrijven gevestigd, terwijl er 264 bedrijven zijn vertrokken. De bedrijven die zich in Zaanstad hebben gevestigd, hadden echter meer werknemers (696 personen) dan de bedrijven die vertrokken (574 personen), zodat het aantal werkzame personen als gevolg van bedrijfsmigratie is toegenomen met 122. Al met al laten deze cijfers zien dat de inzet op acquisitie ook in de komende tijd van groot belang blijft.

De regionale samenwerking met de Stadsregio Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam (MRA), Amsterdam Economic Board, Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON) en Amsterdam Marketing en Amsterdam in Business is geïntensiveerd. Onderlinge afstemming moet het vestigingsklimaat versterken en bedrijven naar de regio trekken.
In regionaal verband zijn afspraken gemaakt over het verder terugdringen van het overaanbod van bedrijventerreinen. Dit is een inspanning voor de langere termijn. Ook is in MRA-verband een strategische agenda Toerisme opgesteld en is gestart met een uitvoeringsprogramma.
De voorbereidingen voor Stad aan de Zaan zijn gestart.

Deelname aan beurzen als de Provada en de EXPO REAL gebeurt ook in MRA-verband. Opvallend aan beide beurzen was de expliciete belangstelling voor woningbouw/ woningbouwlocaties. Dit heeft voor de Provada en voor de Expo geleid tot zo’n zestig gesprekken met geïnteresseerden en dertig vervolgafspraken. Daarnaast zijn de contacten met de deelnemende regiopartners versterkt.

De citymarketing is voor een deel gericht op het aantrekken van bedrijven in de maakindustrie, waaronder levensmiddelen(verwerkende) industrie, en toerisme. De strategie van de stichting Marketing Zaanstreek (SMZ) heeft zich ingezet op: profiel van de Zaanstreek verder aanscherpen, werken met ambassadeurs, inzetten acquisiteurs, ondersteuning bieden aan intermediaire partijen als makelaars en samenwerking met Amsterdam in Business en Amsterdam Economic Board.

In 2010 is het beleidskader voor het speerpunt creatieve bedrijvigheid (2010-2014) door de gemeenteraad vastgesteld (2009/116383). In 2012 heeft een tussentijdse evaluatie van het beleid creatieve bedrijvigheid plaatsgevonden. Mede door het stimuleringsbeleid van de gemeente is het aantal creatieve bedrijven in Zaanstad in de periode 2010-2013 met ruim 20% gestegen. Het aantal aantrekkelijke vestigingsplekken voor creatieve bedrijven is de laatste jaren toegenomen. Voorbeelden zijn: De Grote Visser (Krommenie), De Bedrijvige Bij (Zaandam), De Juliana (Zaandam), Kreatief Pakhuis (Zaandijk), De Drieling (Zaandam),
Stichting Gedachtegoederen (voormalige verffabriek Evert Koning, Zaandam).
Samen met Bureau Broedplaatsen van de gemeente Amsterdam heeft Zaanstad gewerkt aan de eerste broedplaats buiten Amsterdam in de oude Honigfabriek in Koog aan de Zaan. Een broedplaats is een betaalbare werkplek voor kunstenaars en ander creatief en ondernemend talent. De broedplaats De Honigfabriek heeft in 2014 een doorstart gemaakt.
Ook het Hembrugterrein heeft creatieve bedrijvigheid weten aan te trekken in de vorm van nieuwe huurders maar ook in de vorm van evenementen. Daarmee wordt Zaanstad steeds meer een landingsplaats voor creatieve ondernemers.

Verbeteren van dienstverlening aan bedrijven

Geplande activiteit(en):

  • Er wordt ingezet op informeren (website, ZNSTD App, film,  KCC-vragenbeantwoording), vestigingsbegeleiding, faciliteren van parkmanagement en (in samenwerking met de regio) toeristische faciliteiten (informatie, transferpunten, verbindingen). Binnen het budget voor de Economische Structuur Versterking (ESV-budget) komt door een ombuiging bij toerisme € 50.000 beschikbaar voor de realisatie van camperplaatsen.

Toelichting:
De vestigingsbegeleiding is voortvarend opgepakt. Er zijn meer bedrijven begeleid (93 bedrijven) dan gepland (50 bedrijven). Het gaat daarbij om begeleiding van Zaanse bedrijven die bijvoorbeeld willen uitbreiden, maar ook om nieuwe bedrijven die zich in Zaanstad willen vestigen. Dit heeft onder meer geleid tot uitbreiding bij Kenz-Figee, Holland Jachtbouw, de vestiging van California Pallet Mill op Westerspoor en twee nieuwe vestigers op Molletjesveer Noorderveld.
In Wormerveer is een kleine camperplaats gerealiseerd.
De voorbereidingen voor een traject om de dienstverlening naar bedrijven nog beter te laten aansluiten op hun specifieke behoeftes zijn gestart. Ook met de MKB-agenda wordt hier op ingezet.

Borgen dat Zaans economisch belang wordt meegewogen bij planvorming, investeringen en besluiten

Geplande activiteit(en):

  • Actualiseren detailhandelsbeleid.

Toelichting:
Er is een Concept Detailhandelsvisie opgesteld. Ten behoeve van een gezond winkelklimaat en een leefbare stad zijn scherpe keuzes nodig vanwege teruglopende behoefte aan fysieke winkelruimte. In de visie wordt een sterke hoofdstructuur voorgesteld met compactere en krachtiger winkelgebieden. Verder is er een toetsingskader opgesteld dat een leidraad biedt voor de beoordeling van initiatieven en dat stuurt op de nieuwe hoofdstructuur. Initiatieven binnen de hoofdstructuur zijn van harte welkom, daarbuiten in principe niet. Om de Detailhandelsvisie Zaanstad uit te kunnen voeren, is een twaalfpuntenplan opgesteld. Belangrijk onderdeel daarvan is een tijdelijk aan te stellen winkelcoördinator met werkbudget om onder andere enkele structuurversterkende maatregelen te (laten) nemen en de organisatiegraad van ondernemers te helpen vergroten. De Concept Detailhandelsvisie Zaanstad is gereed om de inspraakprocedure in te gaan.  
Bij de totstandkoming van de visie is intensief overleg gevoerd met een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het Platform Detailhandel, Stichting Binnenstadsmanagement Zaandam en winkeliersverenigingen in Zaanstad Midden en Zaanstad Noord. Ook zijn er twee brede workshops gehouden met winkeliers, supermarkt- en vastgoedeigenaren, makelaars en raadsleden. De opbrengst van beide workshops is meegewogen bij het opstellen van de visie en het benoemen van de hoofdstructuur.

Kansen voor plaatsing van werkzoekenden/leerlingen bij bedrijven vergroten

Geplande activiteit(en):

  • Bij contacten met bedrijven wordt gevraagd naar vacatures die doorgespeeld kunnen worden naar Werk en Inkomen. Een verder te ondersteunen onderwijsinitiatief is de opleiding Food Processing op de Techniek Campus.

Toelichting:
Mede door inspanning van de gemeente Zaanstad is de mbo-opleiding  (Food) procestechniek BOL 2, 3 en 4 bekroond met een subsidie vanuit het mbo-investeringsfonds. Samen met bijdragen van de provincie Noord-Holland (€ 75.000), de Stadsregio Amsterdam (€ 100.000) en het Zaans bedrijfsleven (€ 800.000) is binnen Zaanstad een complete mbo-opleiding procestechniek niveau 2, 3 en 4 gegarandeerd. Deze opleiding wordt in de komende jaren uitgebouwd.

Nr

Prestatie doelstelling

Prestatie-indicator

Realisatie  2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

1

Acquireren nieuwe bedrijven en faciliteren van initiatieven

Vestigingsbegeleiding van aantal bedrijven per jaar

30

50

93

Deelname aan twee beurzen per jaar

2

2 + 3 beurzen bezocht

2

Verbeteren dienstverlening aan bedrijven

EZ input in WABO-trajecten en beantwoording van ondernemers-vragen

66

20 (adviesbehoef-te lager door stroomlijnen proces)

54

Subsidiëring Stipaza t.b.v.  uitvoering parkmanagement

Voortzetting subsidiëring, onder voorwaarde dat bijdrage bedrijven groeit

Subsidieverle-ning voortgezet

Realiseren één camperlocatie

1

1

3

Borgen Zaans economisch belang bij planvorming, investeringen en besluiten

Actualisatie detailhandelsbeleid

n.v.t.

Detailhandels-beleid geactualiseerd

Eind dec 2014 gereed voor besluitvorming

4

Kansen voor plaatsing van werkzoekenden/leerlingen bij bedrijven vergroten

Bedrijfscontacten van accountmanagers leiden tot vacatureleads voor Werk & Inkomen

50

35

20

Product

Begroting

Realisatie

Verschil

Economisch Beleid

Lasten

710

694

-16

Baten

-2

-2

Saldo

710

692

-18

Directe apparaatslasten

Lasten

708

720

12

Baten

-23

-23

Saldo

708

697

-11

Totaal programma

Lasten

1.418

1.414

-4

Baten

-25

-25

Toelichting op afwijkingen per programma