Voortgangsrapportage bezuinigingen

Maatregel

Stand van zaken
3e kwartaal 2014

Stand van zaken
4e kwartaal 2014

11.2.1

Bundelen van kennisafdelingen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.3.2.1

Eén cultuurbedrijf

Op koers

Op koers

11.4.1.1

Alleen welstandstoets uitvoeren in speerpuntgebieden

Op koers

Op koers

11.4.1.2

Efficiency verhogen in Wabo-keten

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.5.1

Kanaalsturing

Op koers

Gerealiseerd

11.6.12

Optimaliseren en automatiseren van bestuurlijke besluitvorming

Gerealiseerd

Gerealiseerd

11.6.7

Maatregelen BaanStede

Bijsturen

Bijsturen

11.7.2

Effectiever en efficiënter inkopen

Bijsturen

Op koers

11.7.3

Ombuiging staf en ondersteuning

Op koers

Op koers

13.1.1

Aanpassing logistiek brandweer

Gerealiseerd

Gerealiseerd

13.1.2

Bezuiniging op overhead VrZW

Gerealiseerd

Gerealiseerd

13.1.3

Visie op regionale brandweer Zaanstreek-Waterland

Gerealiseerd

Gerealiseerd

13.2.1

14075 bouwt het maken van afspraken via de telefoon af

Op koers

Gerealiseerd

13.2.2

14075 bouwt het aannemen van  meldingen openbare ruimte af

Op koers

Gerealiseerd

13.2.3

Aanpassen capaciteit sector Omgevingsvergunningen aan huidige economische omstandigheden

Op koers

Op koers

13.2.6

Verminderen van het adviseren over vergunningsaanvragen aan burgers, bedrijven

Op koers

Op koers

13.6.1

Afbouwen sportstimuleringssubsidies

Bijsturen

Bijsturen

13.6.2

Anders organiseren sport in Zaanstad

Op koers

Op koers

13.6.3

Buitensportvoorzieningen

Op koers

Op koers

13.9.1

Verminderen van het aantal leidinggevenden

Op koers

Op koers

14.1.1

Verlagen netheidsniveau openbare ruimte

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.1.2

Verminderen/anders organiseren van gladheidsbestrijding

Niet (volledig) haalbaar

Niet (volledig) haalbaar

14.1.3

Omvormingen in de openbare ruimte

Op koers

Op koers

14.1.4

Verruimen van de afhandelingstermijnen voor meldingen openbare ruimte

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.1.5

Afstoten beheer en onderhoud watergangen

Op koers

Op koers

14.1.6

Eenvoudiger ontwerpen openbare ruimte

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.1.7

Uitstellen inlopen onderhoudsachterstanden openbare ruimte

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.2.1

Regionale samenwerking

Niet (volledig) haalbaar

Niet (volledig) haalbaar

14.3.1

Versoberen arbeidsvoorwaarden

Niet (volledig) haalbaar

Niet (volledig) haalbaar

14.4.1

Centrale regie betaald parkeren

Op koers

Op koers

14.4.3

Veiligheid OOV

Op koers

Op koers

14.4.4

Afbouwen inhuur KCC bij piektijden

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.5.11

Wethouder minder incl. ondersteuning

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.5.2

Bezuinigingsopgave in te vullen door de raad

Op koers

Op koers

14.6.1

Toekomstagenda Cultuur

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.7.1

Reduceren kosten bedrijfsvoering

Op koers

Op koers

14.8.1

Bezuiniging buurthuizen

Op koers

Op koers

14.8.2

Bezuiniging organisatiekosten

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.9.1

Businesscase onderwijshuisvesting

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.9.2

WMO huishoudelijke hulp

Op koers

Op koers

14.9.3

Dualiseringskorting

Niet (volledig) haalbaar

Niet (volledig) haalbaar

14.9.4

Hergebruik scootmobielen

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.9.5

Maatschappelijke stages

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.9.6

Vergunningverlening

Op koers

Op koers

14.9.7

Taakstelling inkoop en facilitair via prijsindex

Gerealiseerd

Gerealiseerd

14.9.8

Duurzaamheidsfonds

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Op koers

11.7.2

Effectiever en efficiënter inkopen

Omschrijving maatregel

Deze maatregel betreft de gemeentebrede inkooptaakstelling

Toelichting

Over 2014 is gerapporteerd dat met een aantal majeure aanbestedingen een aanbestedingsvoordeel is gerealiseerd. Bijvoorbeeld op het vlak van onderhoud en het tarief op de stadsadvocaat. In 2014 kon de taakstelling nog niet volledig worden gerealiseerd omdat de besparing pas plaatsvindt bij het geven van de daadwerkelijke opdrachten en omdat bekend is dat een inkoopvoordeel lager kan uitvallen dan het oorspronelijke aanbestedingsvoordeel. Bijvoorbeeld door meer-minderwerk. Voor 2015 en verder wordt bij de Bestuursrapportage en de Kadernota een voorstel gedaan voor de structurele invulling van het restant dat aan taakstelling resteert. Daarmee wordt een traject afgerond waarbij vanag 2011 een gemeente brede inkooptaakstelling van € 2,22 mln is gerealiseerd. Ook in de toekomst zetten we ons in om aanbestedingsvoordelen te realiseren. Dit ook ook noodzakelijk gelet op de kortingen van het rijk voor het uitvoeren van de zortgtaken. Maar ook om te kunnen ondersteunen dat bestaande opgaven op de specifieke beleidsterreinen realiseerbaar zijn.

14.1.3

Omvormingen in de openbare ruimte

Omschrijving maatregel

Het aanpassen van de openbare ruimte of de voorzieningen daarin, zodat de onderhoudslasten afnemen.

Toelichting

Er is een start gemaakt met het omvormen. Het aantal prullenbakken is met 1/4 afgenomen en delen in de openbare ruimte (bv. heestervakken) zijn omgevormd en/of worden ter adoptie aangeboden bij bewoners. Door de raad is aangedrongen op een betere communicatie richting bewoners over groenadoptie alvorens een verdere slag kan worden gemaakt ten aanzien van de omvormingen.Een betere communicatie omtrent de omvormingen is ingevuld door:- het opstellen van een voorlichtingsfolder in samenwerking met Kontact Milieubeheer Zaanstreek en stichting Natuur- en Milieueducatie.- het informeren van maatschappelijke partijen over beleid groenadoptie - perspublicatiesDaarnaast is de wijze waarop de gemeente communiceert over omvormingen herzien en geeft bewoners meer informatie en tijd om tot groenadoptie-initiatieven te komen.

14.1.5

Afstoten beheer en onderhoud watergangen

Omschrijving maatregel

De overdracht van het beheer en onderhoud van watergangen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Toelichting

Met het hoogheemraadschap is een intentieovereenkomst aangegaan om de watergangen in stedelijk gebied over te dragen.  Er zijn afspraken gemaakt rondom inventarisatie van watergangen in het stedelijk gebied. Overdracht van stedelijk water staat gepland voor eind 2015.

14.4.1

Centrale regie betaald parkeren

Omschrijving maatregel

Het doel van dit voorstel is om te komen tot een professionelere, flexibele aansturing voor de uitvoering van het product ‘fiscaal parkeren’ en hiermee tot een efficiencyvoordeel te komen. De belangrijkste onderdelen hiervan zijn:• Verantwoording: alle kosten en baten m.b.t. betaald parkeren komen samen.• Communicatie: één aanspreekpunt voor betaald parkeren, zowel voor interne partners als externe partijen.• Coördinatie: integrale afstemming van parkeertoezicht, uitvoerend beleid, financiële sturing, inrichten fysieke omgeving,                managementinformatie op 1 plek.• Efficiëntie: optimale flexibiliteit van de inzet van parkeertoezicht en afstemming op het naleef gedrag.• Financiën: professionele sturing op kosten en baten.Informatie: scherpere sturing op managementinformatie en beleidsinformatie.

Toelichting

Het team Centrale Regie Parkeren is geïnitieerd. Alle kosten en baten m.b.t. het betaald parkeren zijn ondergebracht bij het product parkeren. De teamleider CRP is het centrale aanspreekpunt voor betaald parkeren, coördineert de integrale afstemming van parkeertoezicht, het uitvoerend beleid en de financiële sturing. De beschikbare managementinformatie m.b.t. het betaald parkeren wordt door het team CRP gebruikt om efficiënter en effectiever te kunnen handhaven. De verwachting is dat de geprognosticeerde parkeerbaten niet (helemaal) gehaald worden. Door een effectieve en efficiënte sturing wordt getracht de geprognosticeerde parkeerbaten te halen.

14.4.3

Veiligheid OOV

Omschrijving maatregel

De voorgestelde maatregelen zijn als volgt:Vanaf 2014:1. Besparen op het uitkijken camera’s in het horecagebied, door de samenwerking en kostendeling met Purmerend.2. Besparen door te stoppen met de integrale veiligheidsmonitor IVM van het CBS (subjectieve veiligheid).3. Besparen op Burgernet door schaalvergroting. Door samenwerking met andere regio’s kan de bijdrage aan Burgernet met de helft minder. De maatregel is besproken binnen de stuurgroep Burgernet (Zaanstreek-Waterland en Kennemerland).Vanaf 2015:4. Structureel besparen door het schrappen van 1 fte administratieve ondersteuning (50).

Toelichting

De maatregelen in 2014 zijn gerealiseerd. Voor 2015 ligt het op koers.

14.5.2

Bezuinigingsopgave in te vullen door de raad

Omschrijving maatregel

De raad heeft bij motie 42 besloten mee te bewegen met de krimp van de organisatie. Het college houdt in deze begroting rekening met een taakstelling van € 200.000 nog nader in te vullen door de raad.

Toelichting

In 2014 is de bezuinigingsopgave 100  gerealiseerd door: verlagen fractievergoeding (25), afschaffen internetabonnement (8), minder verzekeringen (19), niet meer doteren aan voorziening raadsleden (23), minder communicatiemiddelen (2) en inleveren 0,3 fte door vermindering van taken (23). De eerder verwachte bezuiniging 'papierarm' werken (30) wordt niet behaald. Het budget voor repro en kopieën valt onder de begroting van afdeling FZ en IBT. Bij deze afdelingen wordt in zijn totaliteit bezuinigd op deze kosten, waar de raad dus ook bij inbegrepen zit.In de vorige rapportage werd vermeld dat nog dekking gevonden moest worden voor het functioneringsbudget van de raad. Deze wordt in 2014 incidenteel gevonden in de verwachte onderschrijding op budget ‘notuleerkosten’ en ‘raadscommunicatie’ .Bij de kadernota 2016 en begroting 2016-2019 zal worden bekeken welke structurele dekkingsmiddelen voor het ‘functioneringsbudget raad’ beschikbaar kunnen worden gesteld.Voor 2015 en verder ligt er voor de raad nog een aanvullende taakstelling van 100. Deze kan naar verwachting volledig worden ingevuld door hiervoor de budgetruimte te gebruiken die ontstaat doordat de onkostenvergoeding voor raadsleden met ingang van 2015 verplicht onder de werkkostenregeling (WKR) komt te vallen. De fiscale lasten voor de gemeente (als werkgeefster) worden hierdoor lager. In de Burap 2015 zal hierover nader worden gerapporteerd.

14.7.1

Reduceren kosten bedrijfsvoering

Omschrijving maatregel

Het domein Bedrijfsvoering is volgend op de ontwikkelingen in de organisatie. Dat betekent dat de bedrijfsvoering formatief meebeweegt met de krimp van de organisatie door enerzijds minder werkaanbod en anderzijds doordat ingezet wordt op verdere efficiencyverbetering. De efficiencyverbetering zal hand in hand gaan met het verder uitbouwen van het huidige kwaliteitsniveau van de bedrijfsvoering om de ingezette richting en om andere organisaties te ondersteunen in hun bedrijfsvoering verder gestalte te geven.  Binnen de organisatie wordt ernaar gestreefd het percentage voor de inzet van staf en ondersteuning op maximaal 24% te houden. Voor deze ombuiging is uitgegaan van 4 FTE reductie vanaf 2015 oplopend tot 12 FTE in 2017.

Toelichting

Op Koers. De maatregelen gaan in vanaf 2015 en zullen eind 2014 verdere invulling krijgen. Daarbij zal een relatie worden gelegd met de daadwerkelijke krimp van de organisatie. Het percentage op staf en ondersteuning op maximaal 24% houden is hierbij de ambitie, maar geen norm. Dit mede ingegeven door de ontwikkeling dat ICT een steeds groter belang krijgt in de doorontwikkeling van de processen in de organisatie zelf. ICT lijkt steeds minder overhead te worden en meer onderdeel te worden van het regulier proces.

14.8.1

Bezuiniging buurthuizen

Omschrijving maatregel

Het Rijk kort Zaanstad voor ruim € 20 mln op de budgetten die overkomen t.b.v. de decentralisatie AWBZ en de decentralisatie Jeugdzorg en de Participatiewet. Die korting moet opgevangen worden door een andere manier van werken, maar ook door organisatieverandering en door veel scherper te prioriteren in huidige taken. Om budget vrij te spelen voor de toekomstige zorgtaken, wordt gekeken naar de collectieve middelen uit de Wmo. Het budget voor buurthuizen is daarin een grote post. De gesubsidieerde buurthuizen kosten (openstelling en beheer, exclusief activiteiten) € 1,4 mln per jaar. Een benchmark toont aan dat zelfstandige, niet gesubsidieerde buurthuizen van goede kwaliteit zijn, meer vraaggericht werken, meer ondernemerschap tonen en veel goedkoper zijn. Ook is uit de benchmark naar voren gekomen dat de zelfstandige buurthuizen een klein tekort hebben op de exploitatie. In de kadernota is opgenomen dat er € 1,4 mln vrijgemaakt moet worden uit de huidige collectieve Wmo-taken t.b.v. toekomstige zorgtaken. Het budget blijft dus binnen het programma, maar verschuift naar zorgtaken. Het budget wordt gevonden door taken te beëindigen binnen de collectieve Wmo-voorzieningen. Welke taken dit zijn wordt nog bepaald. Een groot deel van het budget wordt gevonden door gesubsidieerde buurthuizen te sluiten en/of door activiteiten te verplaatsen naar andere, goedkopere locaties, zoals zelfstandige buurthuizen, scholen, sportverenigingen en andere voorzieningen in de wijk.

Toelichting

In de kadernota is voor de jaren 2014-2017 een ombuiging van € 1,4 miljoen euro opgenomen voor de heroriëntatie op het welzijnswerk. Een groot deel van deze ombuiging is gerealiseerd door de subsidie van Welsaen voor de buurthuizen af te bouwen. Dit budget is bij de begroting 2015 - 2018 volledig omgebogen voor het opvangen van onvoorziene kosten als gevolg van de decentralisatie AWBZ en Jeugd.

14.9.2

WMO huishoudelijke hulp

Omschrijving maatregel

In het regeerakkoord was opgenomen dat alleen mensen die het echt niet anders kunnen regelen, aanspraak kunnen maken op hulp bij het huishouden. Dit ging gepaard met een budgetkorting van 75%. Door het zorgakkoord is de maatregel verzacht en nu is het de bedoeling dat het budget vanaf 2015 met 40% wordt gekort. Voor 2014 staat een korting van 6% ingeboekt.

Toelichting

De korting van 6 % over 2014 is ruim gerealiseerd. Hierdoor en door meevallende inkomsten is de taakstelling voor 2015 minder groot. Momenteel worden de voorbereidingen getroffen in beleid en uitvoering om de besparing voor 2015 te gaan realiseren.

14.9.6

Vergunningverlening

Omschrijving maatregel

Door een veranderende rol in stedelijke ontwikkeling 2 miljoen euro bezuinigen op personeelslasten.

Toelichting

De reorganisatie en personele gevolgen zijn helder en doorgevoerd. Met betrekking tot de frictiekosten, die voortkomen uit deze reorganisatie, is er per ultimo 2013 een voorziening getroffen.De financiële opgaven voor 2014 is gerealiseerd. De opgenomen taakstelling met betrekking tot de Sector Omgevingsvergunningen zal pas vanaf 2016 kunnen worden gerealiseerd en niet vanaf 2015. Vanaf 2016 zal het totaal aan personeelsbezuinigingen voor het domein Stedelijke Ontwikkeling voor 90% worden gerealiseerd. Meer bezuinigen rijmt op dit moment niet met de bestuurlijke wensen en ambities.Bij de begroting 2015-2018 is besloten om in 2015 € 297.000 en vanaf 2016 € 200.000 per jaar terug te draaien op deze bezuiniging (begrotingswijzigingsnummer. 2154).

11.7.3

Ombuiging staf en ondersteuning

Omschrijving maatregel

Het reduceren van de omvang van Staf & Ondersteuning (S&O) door innovatie en bezuiniging.

Toelichting

Het restant van de taakstelling (29) zal nog nader worden ingevuld. Voor 2014 wordt de maatregel gerealiseerd (mutatie 2543). Voor het restant zal in 2015 een maatregel worden getroffen.

13.2.3

Aanpassen capaciteit sector Omgevingsvergunningen aan huidige economische omstandigheden

Omschrijving maatregel

Het aantal grote projecten is de afgelopen jaren als gevolg van de economische crisis sterk afgenomen. Deze trend zal zich in de komende jaren voortzetten. Om die reden is er in de sector Omgevingsvergunningen minder behoefte aan casushouderschap om projecten te begeleiden. Daarnaast is er als gevolg hiervan ook minder juridische ondersteuning nodig.

Toelichting

Deze capaciteitsreductie van Omgevingsvergunningen ligt op koers. Per 1 januari 2016 zullen alle bezuinigingen financieel verwerkt zijn.

13.2.6

Verminderen van het adviseren over vergunningsaanvragen aan burgers, bedrijven

Omschrijving maatregel

Door een terugval in het aantal vergunningaanvragen is er eveneens minder behoefte aan advisering bij vergunningaanvragen.

Toelichting

Door het project ontkaderen, dat binnen het Stedelijk Domein krachtig is ingezet, verdwijnen beleidskaders die leiden tot minder adviesvragen van burgers en bedrijven. De maatregel is op koers.

13.6.3

Buitensportvoorzieningen

Omschrijving maatregel

Door in te zetten op meer samenwerking van sportverenigingen onderling en zelforganisatie, moet er efficiënter worden omgegaan met de beperkt beschikbare middelen. De subsidies voor sport worden vanuit dit uitgangspunt tegen het licht gehouden en zullen worden beperkt.

Toelichting

Dit jaar is er een bezuiniging op de onderhoudssubsidies doorgevoerd van 6%. Er wordt met de verenigingen gewerkt aan een nieuwe verhuursystematiek waarbij de kunstgrasvelden verhuurd gaan worden aan de verenigingen. Dit jaar wordt gekeken naar een overgangsregeling voor 2015 waarin verder bezuinigd wordt op de subsidies en een huurbedrag in rekening wordt gebracht. Het voorstel zal eerst nog voorgelegd worden aan het college.

13.9.1

Verminderen van het aantal leidinggevenden

Omschrijving maatregel

Op basis van een recente benchmark is gebleken dat Zaanstad naar verhouding veel leidinggevenden heeft. Het aantal leidinggevend zal daarom worden teruggebracht.

Toelichting

De taakstelling is verdeeld over de verschillende onderdelen van de organisatie en zal na de diverse reorganisaties gerealiseerd worden de komende jaren. In de begroting 2015-2018 wordt aan deze maatregel nader invulling gegeven via mutatie “invulling taakstelling leidinggevende” (2197).

11.3.2.1

Eén cultuurbedrijf

Omschrijving maatregel

De culturele instellingen hebben begin 2010 stil gestaan bij wat ze op langere termijn zouden willen bereiken op het gebied van samenwerking. Ervaringen van anderen hebben duidelijk gemaakt dat het beter is praktisch te beginnen met zaken waarin alle culturele instellingen een toegevoegde waarde zien. In het tweede kwartaal 2010 is door de instellingen een onderzoek gestart naar gemeenschappelijke activiteiten, zoals financiële en personele administratie, ICT. Vanuit een hechtere samenwerking en ondersteuning kunnen de instellingen verder toewerken naar één Stichting Cultuur. Er ontstaat dan een bedrijf van ongeveer 125 fte en een omzet van een kleine (15.000). In de overhead levert dit besparingen op: minder directeuren, minder stafpersoneel, professionalisering van de bedrijfsvoering enzovoorts. Dit betekent voor de gemeente dat er geen vijf subsidierelaties zijn, maar nog slechts één. Het gaat hier om:·FluXus·De Bieb·Zaantheater·De Fabriek·De Kade.

Toelichting

Bezuiniging zal worden gerealiseerd door de samenvoeging van de instellingen in het cultuurcluster in 2017.

11.4.1.1

Alleen welstandstoets uitvoeren in speerpuntgebieden

Omschrijving maatregel

Door niet alle gebieden van Zaanstad meer volledig te laten toetsen aan de redelijke eisen van welstand, maar alleen in speerpunt gebieden, kan de gemeente bezuinigen. Hierdoor wordt ambtelijke capaciteit bespaard op meerdere plaatsen in de vergunningsketen en is het gelijk mogelijk de regeldruk richting de burger te verminderen.

Toelichting

De maatregel is financieel opgelost. Deze bezuiniging wordt pas volledig gerealiseerd als de nieuwe welstandsnota daadwerkelijk minder toetsing mogelijk maakt.

13.6.2

Anders organiseren sport in Zaanstad

Omschrijving maatregel

Door het beheer en de exploitatie van de sporthallen, gymnastieklokalen en de zwembaden bij één sterke partner onder te brengen, wordt er een slag gemaakt in efficiëntie op het gebied van beheer en exploitatie van de gemeentelijke sportvoorzieningen

Toelichting

De overdracht van de sporthallen is gerealiseerd. Hiermee is de benodigde bezuiniging voor de sporthallen gerealiseerd. De gymzalen zijn per 1-9-14 overgedragen aan het sportbedrijf. De overige onderdelen die overgaan naar het sportbedrijf worden per 1 januari 2015 overgedragen.

Bijsturen

11.6.7

Maatregelen BaanStede

Omschrijving maatregel

Het verlagen van de gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regeling door verlaging van de bedrijfsvoeringskosten bij BaanStede en waar mogelijk verhoging van de inkomsten uit opdrachten van de gemeente(n)

Toelichting

Het transitieplan heeft vertraging opgelopen. Mede met oog op de kwetsbare doelgroep is het belangrijk om de continuïteit in de detacheringsopgave van Baanstede te behouden en voor te sorteren op de participatiewet in 2015. Daarom blijft Baanstede voorlopig de SW medewerkers detacheren. Tegelijkertijd wordt gewerkt naar één regionale organisatie die deze taak in 2016 gaat uitvoeren. De begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 laat een oplopend tekort zien tot € 3,6 mln. structureel (aandeel Zaanstad is opgenomen in de begroting van Zaanstad).  De nieuwe directeur geeft aan mogelijkheden te zien voor verbetering van het exploitatieresultaat en komt hiertoe nog met voorstellen voor een efficiëntere uitvoering.

13.6.1

Afbouwen sportstimuleringssubsidies

Omschrijving maatregel

Minder subsidie verstrekken voor sportstimulering door meer verantwoordelijkheden te beleggen bij de sportverenigingen

Toelichting

Het college heeft besloten om niet te stoppen met het subsidiëren van het aangepast sporten en het Jeugdschaatsen. Voor dit jaar betekent dat de bezuiniging op dat onderdeel niet volledig gehaald wordt. Het tekort kan wel worden opgevangen in het programma Sport omdat de volledige bezuinigingen op de exploitatie van de sporthallen al eerder zijn doorgevoerd.

Niet (volledig) haalbaar

14.1.2

Verminderen/anders organiseren van gladheidsbestrijding

Omschrijving maatregel

De gladheidsbestrijding in de openbare ruimte in Zaanstad bestaat uit een 'basis'- en een 'pluspakket' De gemeente is verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding en de uitvoering is belegd bij de HVC (mechanische gladheidsbestrijding op doorgaande routes) en de sector Uitvoering (kleinschalige gladheidsbestrijding op locaties waar het grote materieel van de HVC niet kan komen).Door gladheidsbestrijding in de toekomst anders te organiseren en meer een beroep te doen op bewoners en bedrijven kan een reductie van de kosten worden bereikt.

Toelichting

Onderzocht is op welke wijze de bezuiniging op gladheidsbestrijding kan worden ingevuld. De effecten zijn aanleiding geweest  om bij de  begroting 2015-2018 de eerdere bezuiniging uit de begroting 2014-2017) terug te draaien (mutatienr 2403).

14.2.1

Regionale samenwerking

Omschrijving maatregel

De regering zet in op schaalvergroting van gemeenten en vertaalt dat financieel door naar de algemene uitkering. De redenering is dat schaalvoordelen, minder toezicht en vereenvoudiging van regelgeving leidt tot minder ambtenaren en daarmee minder benodigde apparaatskosten voor gemeenten. Het streven naar gemeenten met een minimale omvang van 100.000 inwoners was verbonden aan deze maatregel. Inmiddels heeft de minister van BZK deze omvang als hard criterium laten vallen en lijkt deze maatregel een generieke korting te worden die na 2017 tot en met 2025 voor Zaanstad jaarlijks nog toeneemt met € 0,875 mln. Deze maatregel is opgenomen als zoekrichting omdat de inschatting is dat dit als generieke korting wordt verwerkt in de AU.

Toelichting

In de raadsinformatiebrief over het financieel beeld van 25 februari 2014 bent u geïnformeerd dat het niet mogelijk is de taakstelling te realiseren. Het bureau Berenschot heeft onderzoek gedaan naar efficiencyvoordelen die behaald kunnen worden bij diverse vormen van samenwerking tussen de OVER-gemeenten en gemeente Zaanstad. De conclusie is dat zowel de OVER-gemeenten en gemeente Zaanstad al tot de efficiëntste gemeenten behoren in hun grootteklasse, zodat er weinig efficiencyvoordelen worden verwacht. De bezuiniging is daarom bij de begroting teruggedraaid onder mutatienummer 1264.

14.3.1

Versoberen arbeidsvoorwaarden

Omschrijving maatregel

Een groot deel van de arbeidsvoorwaarden ligt vast in een CAO. Daar wordt landelijk over onderhandeld. Een deel van de arbeidsvoorwaarden is specifiek Zaans en is opgenomen in het Sociaal Kader. Op 1 januari 2014 loopt het huidig sociaal kader af en zal een nieuw sociaal kader moeten worden opgesteld.  Het college is van mening dat in deze tijden de arbeidsvoorwaarden versoberd mogen worden waar dat mogelijk is. Dat geldt voor bijvoorbeeld het voorkomen van uitbetalen van overwerk door goed te roosteren, het verminderen van de mogelijkheid om diverse regelingen te stapelen etc. Ook zal worden onderzocht om medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid te geven bij het vormgeven van hun carrière. Daardoor zouden de administratieve lasten kunnen dalen. Voor dit pakket van maatregelen geldt dat ze worden opgenomen in een nieuw sociaal kader dat moet worden besproken met het Georganiseerd Overleg.

Toelichting

In 2014 wordt de taakstelling in zijn geheel niet gerealiseerd. Met de vakbonden is getracht overeenstemming te bereiken over de invulling van deze taakstelling op de arbeidsvoorwaarden. Na langdurig en intensief overleg met de vakbonden is in juli 2014 een onderhandelaarsakkoord II gesloten. De leden van de vakbonden hebben hiermee ingestemd op 18 augustus 2014. De maatregelen zullen vanaf 1/1/2015 van kracht zijn. Door dit akkoord wordt de taakstelling op arbeidsvoorwaarden (grotendeels) behaald. De bezuiniging wordt gerealiseerd door de reiskostenregeling (woon-werk) aan te passen (400) en de werkkostenregeling (100) in te voeren. Met de vakbonden is een compensatieregeling afgesproken gedurende (maximaal) drie jaar (2015, 2016 en 2017). Hiermee resteert een taakstelling van 195 in 2015, 163 in 2016, 131 in 2017 en 100 vanaf 2018. Voor dit restant is het niet gelukt een invulling te vinden. Dit is verwerkt in begroting 2015-2018 onder mutatie 2175.

14.9.3

Dualiseringskorting

Omschrijving maatregel

Terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur.

Toelichting

Het wetsvoorstel om het aantal raadsleden te verminderen is niet door de Eerste Kamer gekomen. De minister van BZK heeft de specifieke bezuiniging omgezet naar een generieke bezuiniging in de septembercirculaire. De bezuiniging is teruggedraaid bij de begroting 2015-2018 onder mutatienummer 1268.