8 Algemene reserve

Vaste passiva

Eigen vermogen

8 Algemene reserve

(bedragen x € 1.000)

Cls

Boekwaarde
31-12-2013

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde
31-12-2014

Algemene reserve

A2

14.627

-3.121

11.506

Algemene reserve Grondbedrijf

A2

3.270

3.187

-7.766

-1.309

Algemene reserve Sociaal

A2

2.100

8.078

10.178

Totaal

19.997

11.265

-10.887

20.375

Toelichting:
Mutaties in de reserves worden toegelicht bij de programmavelden (hoofdstuk 2) en de afwijkingen ten opzichte van de begroting in het resultaatmodel (hoofdstuk 4.1).
De boekwaarde van algemene reserves is per saldo toegenomen. De onttrekking vanuit de algemene reserve grondzaken (ARG), onder invloed van verslechterde prognoses van een drietal exploitaties, maakt dat de ARG negatief wordt. Daarnaast is er een toevoeging aan de algemene reserve sociaal (ARS) gedaan vanuit de reserve WMO. Hiermee is uitvoering gegeven raadsbesluit 2013/115. Verdere toelichting op de ontwikkeling van de ARG is terug te vinden in het meerjarig plan grondexploitaties (MPG 15.1)