Bereikbaarheid en mobiliteit

Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: A.J.H. Verschuren
Verantwoordelijk directeur: C. Tip

Doel

Het verbeteren van de bereikbaarheid van Zaanstad en het optimaliseren voor alle vervoersstromen. Hierbij stelt de gemeente Zaanstad zich de opgave om alternatieven voor het autovervoer aan te bieden.

Terugblik

De acties uit de begroting 2014-2017 voor het programma Bereikbaarheid en Mobiliteit zijn voor een belangrijk deel afgerond of liggen op koers. Zaanstad is goed vertegenwoordigd in de verschillende verkenningen, onderzoeken en planstudies die lopen naar de doorstroming en uitbreiding van de Rijkswegen rond en door Zaanstad. De provinciale studie naar de doortrekking van de A8 naar de A9 loopt volgens planning. Er is veel aandacht voor de doorstroming op de invals- en hoofdwegen binnen de gemeente. Er is op basis van de evaluatie gewerkt aan een plan van aanpak actualisatie parkeerbeleid. Begin 2015 is deze voor een zienswijze aangeboden aan de raad. Aan de alternatieven voor de auto wordt gewerkt. Zo is voor  Hoogwaardig Openbaar Vervoer (de HOV Zaancorridor) in 2014 weer een project in uitvoering genomen waardoor de doorstroming van de bus verbetert. Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren, is in 2014 gewerkt aan veiliger schoolomgevingen en het verwijderen van (overbodige) fietspaaltjes.

Voortgang doelen

Verbeteren van de bereikbaarheid van en naar en binnen Zaanstad
0 4 0 0

Nr

Effectdoelstelling

Effectindicator

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

1

Verbeteren bereikbaarheid

ranking Zaanstad in Atlas Nederlandse Gemeenten m.b.t. 'bereikbaarheid van banen (auto + OV)'

Plaats 14

Plaats 14

Verbeteren van de doorstroming op rijkswegen van en naar Zaanstad

Toelichting:
Het Rijk is gestart met de MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) corridor A7-A8  en is daarnaast een MIRT-onderzoek gestart naar het functioneren van de A9 vanaf Alkmaar tot aan knooppunt Raasdorp (Badhoevedorp). De provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest en de IJmondgemeenten zijn in samenwerking gestart met de provinciale planstudie eerste fase Doortrekking A8-A9. In 2014 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Planstudie 'Verbinding A8-A9' afgerond. Hiermee is bepaald welke onderzoeken en welke daarvoor te gebruiken alternatieven in de planstudiefase worden uitgevoerd.
Gemeente Zaanstad participeert zowel bestuurlijk als ambtelijk actief in deze trajecten.
In 2014 is de oude gerenoveerde Coentunnel weer opengesteld, waarmee nu de volledige capaciteit van de opgewaardeerde oeververbinding beschikbaar is.

Verbeteren van de doorstroming op het hoofdwegennet in Zaanstad

Geplande activiteit(en):

  1. Nader onderzoek naar de mogelijkheden om via Dynamisch-Verkeersmanagement (DVM) de kruising Thorbeckeweg/Wibautstraat te ontlasten en de doorstroming op het hoofdwegennet in Zaandam te garanderen.
  1. Onderzoek naar de verbetering van de (auto)bereikbaarheid van het Noordzeekanaalgebied.

Toelichting:
Het Bewegwijzeringsplan is in 2014 afgerond. De aanbesteding voor de aanleg van het dynamisch parkeerverwijssysteem is eind 2014 gestart.
Om de mogelijkheden van dynamisch verkeersmanagement (DVM) te verkennen is in het tweede kwartaal van 2014 een onderzoek GebiedsGericht Benutten (GGB) Zaanstad gestart, waarin onderzocht zal worden hoe het bestaande netwerk in Zaanstad beter benut kan worden. Dit onderzoek is naar verwachting eerste kwartaal 2015 gereed.
Begin 2014 is een studie uitgevoerd naar benodigde maatregelen voor behoud van de doorstroming op het Prins Bernhardplein in de toekomst mede in relatie tot de verplaatsing en vernieuwing van het ZMC. De maatregelen zijn rond de zomer van 2014 uitgevoerd.
Het onderzoek naar de verbetering van de (auto)bereikbaarheid van het Noordzeekanaalgebied is opgenomen in het Uitvoeringsprogramma NZKG 2040. Het onderzoek zal in 2015 worden opgestart.

Verbeteren van de bereikbaarheid van Zaanstad per spoor

Toelichting:
Het onderzoek naar de mogelijkheden om een fietstunnel bij de Guisweg te realiseren is in 2014 afgerond. Er zal niet verder worden ingezet op  een solitaire oplossing voor de fiets alleen. Met de raad is inmiddels afgesproken om de verschillende ontwikkelingen (doortrekking A8-A9, MIRT-verkenning A7-A8, Guisweg) die rondom dit knelpunt lopen aan elkaar te koppelen om zodoende een integrale oplossing te ontwikkelen die recht doet aan alle modaliteiten. Het onderzoek naar deze oplossing is eind 2014 opgestart en zal medio 2015 de eerste resultaten moeten opleveren. .

Verbeteren van het parkeren

Geplande activiteit(en):

  1. Evalueren van de Parkeervisie.

Toelichting:
De evaluatie is begin 2014 afgerond. Op basis van deze evaluatie wordt nu gewerkt aan een actualisatie van het parkeerbeleid.

Meer en aantrekkelijke alternatieven voor het autogebruik bieden
0 3 0 0

Verbeteren doorstroming en capaciteitsvergroting vaarwegennet

Geplande activiteit(en):

  1. Instellen bootverbinding Amsterdam-Zaandam als vervolg op de voorgaande jaren. Samen met partners onderzoeken hoe deze bootverbinding op termijn verder kan uitgroeien.
  1. Meewerken aan het project 'Blauwe Golf' van de provincie Noord-Holland.

Toelichting:
Op 13 maart jongstleden zijn nadere samenwerkingsovereenkomsten tussen de Provincie Noord-Holland, gemeente Wormerland en gemeente Zaanstad voor de Zaanbrug en Wilhelminasluis ondertekend.
De provincie heeft aan Heijmans de opdracht gegeven voor het ontwerpen en realiseren van de vernieuwing van de Wilhelminasluis. De werkzaamheden aan de Wilhelminasluis zijn, vanwege noodzakelijke (her)berekeningen aan de voorgenomen constructie, een aantal maal stilgelegd door de aannemer waardoor de planning aanzienlijk is vertraagd en opgeschoven. Hierdoor vindt de stremming van de sluis niet plaats in februari 2015. De provincie werkt op dit moment samen met de aannemer aan een inhoudelijke oplossing. Daarna kan de aannemer een nieuwe planning opstellen.

Ruim 2.000 recreatievaartuigen zijn afgelopen zomer via de Groote Sluis geschut. Het vaarseizoen 2014 is met betrokken partijen geëvalueerd. Er wordt enthousiast teruggekeken op deze periode. Over het algemeen is men tevreden over de samenwerking tussen de partijen en de organisatie in relatie tot de bediening. De technische staat van de Groote Sluis is nog steeds een punt van aandacht. Voor het vaarseizoen van 2015 wordt samen met het Hoogheemraadschap bekeken hoe de noodzakelijke reparaties uit te voeren. De opening van de Groote Sluis kent in 2015 nog een tijdelijk karakter in verband met de werkzaamheden aan de Wilhelminasluis, waardoor onder andere het sluisgebied werkterrein is van de aannemer van de Wilhelminasluis.

De Zaanboot (verbinding naar Amsterdam) heeft ook in 2014 gevaren. In het najaar is met partijen (onder andere de provincie Noord-Holland) onderzocht of en hoe een definitieve bootverbinding vorm kan krijgen. De resultaten hiervan worden in eerste deel 2015 aangeboden aan de raad. Ook voor de Zaanhopper (verbinding Zaanse Schans) ontvangt u begin 2015 een concept voor de volgende jaren worden.  

Het project 'Blauwe Golf' wordt begin 2015 afgerond.

Doorstroming, snelheid en comfort openbaar vervoer (bus) bevorderen

Toelichting:
De aanleg van de Hoogwaardige Openbaar Vervoer verbinding (HOV) Zaancorridor loopt in 2014 door. Het werk wordt conform de afspraken met de stadsregio uitgevoerd. In de zomer van 2014 zijn de versnellingsmaatregelen rondom de Gerhardtstraat/Peperstraat uitgevoerd.

Verbeteren condities fietsgebruik

Toelichting:

Ter bevordering van ketenmobiliteit (fiets-OV) zijn de afgelopen paar jaar ruim driehonderd  fietsparkeerplekken gerealiseerd bij regionale bushaltes. Hiermee is dit project afgerond.

Om de verkeersveiligheid op de fietspaden verder te verhogen is het  'fietspaaltjesproject' uitgevoerd. Het resultaat hiervan is dat na consultatie van de gebruikers ruim honderd fietspaaltjes zijn verwijderd.

Diverse acties zijn uitgevoerd om de verkeersveiligheid rondom scholen te verbeteren. Inmiddels zijn vrijwel alle schoolomgevingen verkeersveilig ingericht.

Dit programma heeft geen prestatie-indicatoren

Product

Begroting

Realisatie

Verschil

Parkeren

Lasten

1.220

1.200

-20

Baten

-3.259

-3.201

58

Saldo

-2.039

-2.001

38

Verkeer en Vervoer

Lasten

2.465

1.833

-633

Baten

-8

-45

-37

Toevoegingen

90

90

Saldo

2.457

1.877

-580

Directe apparaatslasten

Lasten

1.173

1.254

81

Baten

-44

-44

Saldo

1.173

1.211

37

Totaal programma

Lasten

4.859

4.287

-572

Baten

-3.267

-3.290

-23

Toevoegingen

90

90

Toelichting op afwijkingen per programma

Het Zaans Verkeer Vervoersplan kent een gewijzigde fasering in de uitvoering van de projecten parkeerplaatsen Saendelft en fietsparkeren, waardoor de realisatie nu plaatsvinden in 2015 en 2016. Dat leidt tot lagere lasten in 2014 (-177). Daarnaast geeft een lager uitgevallen aanbesteding op de aanpassing van het Prins Bernardplein een voordeel (-364). Beide onderschrijdingen leiden tot een lagere onttrekking aan het investeringsfonds (zie programma 15) en hebben per saldo dus geen effect op het resultaat 2014. Wel levert de lagere aanbesteding van het Prins Bernardplein een toekomstige verruiming op in het Investeringsfonds.