15 Borg- en garantstellingen

15 Borg- en garantstellingen

          (bedragen x € 1.000)

Risico categorie/ portefeuille

Restant hoofdsom 31-12-2013

Aflossing 2014

Storting klim-leningen 2014

Restant hoofdsom 31-12-2014

Aantal 2013

Aantal 2014

Woningbouw inclusief WSW

898.067

44.729

15.794

869.132

147

135

Totaal categorie 1

898.067

44.729

15.794

869.132

147

135

Milieu

53.700

0

53.700

1

1

Woningbouw exclusief WSW

16.926

3.380

72

13.618

7

7

Ziekenhuis

18.345

2.583

15.762

7

7

Zorg

6.912

1.835

23

5.100

13

13

Totaal categorie 2

95.883

7.798

95

88.180

28

28

Divers

16.032

276

197

15.953

12

12

Sociaal

767

81

2

688

6

6

Sport

1.823

132

239

1.930

19

20

Totaal categorie 3

18.622

489

438

18.571

37

38

Totaal

1.012.572

53.016

16.327

975.883

212

201

Toelichting
Over 2014 is het saldo van de borgstellingen afgenomen. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van  de aflossing 44.729 in de woningbouwsector (inclusief WSW). Daarnaast is er door de actualisatie van de borgstellingen een bedrag in categorie 2 voor 7.798 afgelost. In categorie 3 is het niveau van de borgstelling nagenoeg hetzelfde.