12 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

12 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde per 31-12-14

Boekwaarde per 31-12-13

Opgenomen langlopende leningen (binnenlandse banken)

393.000

379.000

Waarborgsommen

37

0

Totaal per 31-12

393.037

379.000

(bedragen x € 1.000)

Saldo 31-12-2013

Vermeerderin-gen

Aflossingen

Saldo 31-12-2014

Obligatieleningen

Onderhandse leningen

379.000

60.000

46.000

393.000

Door derden belegde gelden

0

0

0

0

Waarborgsommen

0

37

0

37

Verplichtingen uit hoofde van financial lease overeenkomsten.

0

0

0

0

Totaal

379.000

60.037

46.000

393.037

Toelichting
Voor de financieringsbehoefte kan de gemeente gebruik maken van langlopende leningen. De rentekosten in 2014 bedroegen hiervoor 16.027. De hoogte en het gebruik zijn onderdeel van de treasuryfunctie, welke elders in de jaarstukken (paragraaf 3.3) wordt toegelicht.
De waarborgsommen zijn in 2014 in tegenstelling tot 2013 opgenomen onder de langlopende schulden. In 2013 waren de waarborgsommen onder de netto-vlottende schulden opgenomen.
De actuele en extreem lage rentes leiden er toe dat bijna alle in het verleden afgesloten leningen een hoger rentepercentage hebben dan in de huidige kapitaalmarkt gangbaar is. Dit heeft tot gevolg dat in de huidige omstandigheden er sprake is van negatieve marktwaardes. Die marktwaarde wordt berekend door het renteverschil (actuele rente minus de rente van de afgesloten lening) contant te maken. Op het eind van de looptijd van de afgesloten lening (resterende looptijd is dan 0) is er geen verschil meer en is de marktwaarde dus nul. Er is, om een beeld te geven van het verschil in de contractuele rente en de huidige marktrente, een berekening over de totale financieringspositie gemaakt welke leidt tot een negatieve marktwaarde ultimo 2014 van ruim € 100 miljoen. Voor de regulier vastrentende leningen bedraagt die negatieve marktwaarde ruim € 58 miljoen en voor leningen met behulp van rente-instrumenten € 42 miljoen. Zaanstad maakt gebruik van rente-instrumenten (oa derivaten), onder alle derivaten liggen leningen (100% effectieve hedge). Er is in totaal voor € 104 miljoen aan kortlopende schulden via rente-instrumenten omgevormd tot langlopende schulden, € 10 miljoen (lening met een renteplafond) hiervan wordt verantwoord onder de langlopende leningen. De regelgeving schrijft niet voor dat de marktwaardes in de jaarrekening gewaardeerd moeten worden.