Milieu

Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: D. Emmer
Verantwoordelijk directeur: C. Tip

Doel

Zaanstad streeft naar een klimaatneutrale stad in 2020, met een goed en gezond leefklimaat voor de huidige en nieuwe inwoners en bezoekers.

Terugblik

De acties uit de Begroting 2014-2017 voor het programma milieu liggen over het algemeen op koers.

De routekaart klimaat is geactualiseerd en heeft een nieuwe naam gekregen die beter de lading dekt: de Zaanse Energie Agenda 2014-2018. Energie is hiermee onderdeel geworden van alle programma's en is één van de leidende thema's in de Begroting 2015-2018. Voor de actualisatie hebben stadsgesprekken plaatsgevonden met bewoners, bedrijven en corporaties. Reductie van energiegebruik, productie van duurzame energie en innovatie blijven de pijlers van het beleid. Speerpunten daarbij zijn energiebesparing in de gebouwde omgeving, het realiseren en uitbreiden van een warmtenet, en het verder uitwerken van slimme energienetwerken (smart grids).
In 2014 zijn enkele belangrijke stappen gezet in het ontwikkelen van een warmtenet in Zaanstad waarbij producenten van warmte zoals bedrijven, warmte leveren aan bijvoorbeeld huishoudens of andere bedrijven. Daardoor is er zicht op realisatie van een eerste schakel in 2015/2016.

Op bodemgebied is het onderzoek naar spoedlocaties vrijwel afgerond en zijn ook de andere acties uit de begroting uitgevoerd. Het Bodemprogramma 2010-2014 is met een jaar verlengd zodat de periode van het bodemprogramma voortaan overeenkomt met de periode van het met het Rijk te sluiten bodemconvenant. Inmiddels is de voorlopige verdeling van de bodemgelden van het Rijk voor de periode 2016-2020 bekend en kan worden gestart met het opstellen van het gemeentelijke Bodemprogramma 2016-2020.

Ten aanzien van geluid zijn de projecten uit het Geluidsaneringsprogramma uitgevoerd. Het nieuwe Hogere Waardebeleid en het Actieplan Geluid zijn begin 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.
Het geurbeleid heeft in 2014 ter inzage gelegen en er heeft nog een extra consultatieronde met bedrijven plaatsgevonden. Het geurbeleid zal in 2015 ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad.
Verder is het Afvalstoffenplan 2009-2013 geëvalueerd en zijn er extra voorzieningen gerealiseerd om het gescheiden inzamelen van afval te verbeteren. Er is een start gemaakt met het opstellen van het Grondstoffenplan dat het Afvalstoffenplan naar verwachting medio 2015 zal vervangen.

Voortgang doelen

Halvering van de milieubelasting in 2020
0 2 1 0

Nr

Effectdoelstelling

Effectindicator

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

1

Terugdringen milieubelasting

Aantal milieubelaste woningen

60.000

50.000

55.000

Toelichting:
Door de uitgevoerde maatregelen is het aantal milieubelaste woningen op het gebied van bodem en geluid afgenomen. Deze woningen worden echter nog wel belast door geur. Bij implementatie van het nieuwe geurbeleid zal dit aantal aanzienlijk dalen. Om een beter inzicht te krijgen in de afname van de milieubelasting wordt met ingang van de Kadernota 2016-2019 niet langer gerapporteerd over het aantal milieubelaste woningen, maar op effectindicatoren voor de verschillende milieuthema's (bodem, geluid en geur).

Beperken risico's van bodemverontreiniging voor functioneel gebruik

Toelichting:
De uitvoering van het Bodemprogramma 2010-2014 is voortgezet, waaronder langlopende saneringen en nazorgtrajecten als Scado, Busch en Dam en Kan Palen. Op de saneringsaanpak van de gasfabriek Krommenie heeft een review plaatsgevonden door Deltares. De conclusie is dat de voorgenomen aanpak kan worden gehandhaafd en in 2015 wordt opgestart. Het onderzoek naar spoedlocaties is vrijwel  afgerond. Er resteren nog slechts enkele locaties die in 2015 zullen worden afgerond.

Terugdringen geluidbelaste woningen

Toelichting:
Het Actieplan Geluid heeft in 2014 ter inzage gelegen. In het Actieplan zijn vooral maatregelen opgenomen die de gemeente zelf uit kan voeren. De raad heeft het Actieplan begin 2015 vastgesteld (2015/185927), zodat gestart kan worden met het uitvoeren van de acties.
Het Geluidsaneringsprogramma loopt tot en met 2014. De acties zullen begin 2015 worden afgerond. Naast het Geluidsaneringsprogramma is geluidsanering uitgevoerd bij woningen in Assendelft die daarvoor in aanmerking kwamen .

Terugdringen geurbelaste woningen

Toelichting:
Er heeft een extra consultatieronde over het geurbeleid plaatsgevonden met bedrijven. Vervolgens heeft het geurbeleid gedurende tien weken ter inzage gelegen. Het geurbeleid zal begin 2015 ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad. Bij een aantal bedrijven loopt op dit moment een revisie van de vergunning of melding Activiteitenbesluit. De verwachting is dat door het uitvoeren van het geurbeleid het aantal geurbelaste woningen uiteindelijk zal halveren van 60.000 tot 30.000 woningen.

Zaanstad streeft naar klimaatneutraliteit in 2020
0 3 0 0

Terugdringen energiegebruik

Toelichting:
Bij de gemeentelijke energiegebruikers (gebouwen, rioolgemalen, etc.) zijn slimme meters geplaatst, waardoor het energiegebruik van de gemeentelijke organisatie gemonitord kan worden.
Er hebben gesprekken plaatsgevonden met corporaties om te komen tot afspraken over energiebesparende maatregelen in het corporatiebezit. Met de Omgevingsdienst is een traject in gang gezet om bedrijven te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. In 2014 is een aantal subsidieregelingen voor energiebesparende maatregelen uitgevoerd voor particulieren en bedrijven. Hiervan is beperkt gebruikgemaakt. De in het najaar opengestelde Impulsregeling Duurzame Bedrijven Zaanstad is overtekend.

Meer duurzame energieproductie

Toelichting:
Ten aanzien van het te ontwikkelen warmtenet is een aantal succesvolle tussenresultaten behaald, zoals de subsidietoekenning voor engineering Warmtenet Noord en de afspraken over de biomassacentrale bij het ZMC. Daardoor is er zicht op realisatie van de eerste schakels in het warmtenet in 2015/2016. Eind 2014 heeft de provincie het beleid ten aanzien van windenergie iets versoepeld, waardoor er in Zaanstad wat meer mogelijkheden ontstaan voor windenergie. Verder heeft Zaanstad ook dit jaar weer meegedaan aan een gezamenlijke inkoopactie van zonne-energie. Hierbij hebben 250 Zaanse huishoudens besloten om in totaal ruim 2400 zonnepanelen te installeren.

Stimuleren van innovatie

Toelichting:
Het project Optimus bevindt zich nog in de voorbereidende fase.
Op basis van de energie-innovatieagenda van Zaanstad is ruim €1,2 miljoen aan subsidies verworven, onder meer voor de ontwikkeling van het slim en open energienet Zaanstad Noord en voor kennisdeling (urban learning).

Intensiveren van het hergebruik van grondstoffen
0 1 0 0

Zoveel mogelijk grondstoffen die ontstaan bij huishoudens, gescheiden inzamelen en voor hergebruik beschikbaar stellen, zodat minder restafval wordt verbrand en wordt bijgedragen aan de klimaatdoelstelling

Toelichting:
Het Gemeentelijk Afvalstoffenplan is geëvalueerd; extra voorzieningen voor het gescheiden inzamelen zijn gerealiseerd. Er is gestart met het Grondstoffenplan dat via een interactief proces met de raad vorm zal krijgen. Het Grondstoffenplan zal medio 2015 ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad.

Zorgen voor een goed dierenwelzijn in Zaanstad
0 1 0 0

Een maatschappelijk geaccepteerde omgang met dieren realiseren in Zaanstad

Toelichting:
De acties uit de Beleidsnota Dierenwelzijn zijn uitgevoerd. Omdat de overeenkomst met de Zaanse Stichting Dierenzorg eind 2014 afliep, is een nieuwe overeenkomst opgesteld.

Dit programma heeft geen prestatie-indicatoren

Product

Begroting

Realisatie

Verschil

Bodembeheer

Lasten

379

417

38

Baten

-877

-872

4

Toevoegingen

3.243

3.201

-42

Onttrekkingen

-415

-415

Saldo

2.331

2.331

Huishoudelijke afvalstoffen

Lasten

15.246

15.165

-80

Baten

-18.303

-18.233

70

Saldo

-3.057

-3.068

-11

Klimaat

Lasten

854

846

-8

Baten

-549

-549

Toevoegingen

Onttrekkingen

-921

-925

-4

Saldo

-617

-629

-12

Milieu

Lasten

2.891

2.962

71

Baten

-104

-168

-64

Onttrekkingen

-407

-377

30

Saldo

2.379

2.416

37

Directe apparaatslasten

Lasten

1.455

1.498

42

Saldo

1.455

1.498

42

Totaal programma

Lasten

20.825

20.887

63

Baten

-19.833

-19.822

10

Toevoegingen

3.243

3.201

-42

Onttrekkingen

-1.744

-1.718

26

Toelichting op afwijkingen per programma