Balans

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA

31/12/2014

31/12/2013

Vaste activa

1

Immateriële vaste activa

0

0

2

Materiële vaste activa

604.365

582.289

- Investeringen met een economisch nut

368.740

517.405

- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

164.845

0

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

70.780

64.884

3

Financiële vaste activa

53.878

44.445

Totaal vaste activa

658.243

626.734

Vlottende activa

4

Voorraden

24.377

36.334

5

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

45.454

92.433

6

Liquide middelen

1.716

7

7

Overlopende activa

10.426

9.296

Totaal vlottende activa

81.973

138.070

Totaal generaal

740.216

764.804

           (bedragen x € 1.000)

PASSIVA

31/12/2014

31/12/2013  

Vaste passiva

Eigen vermogen

8

Algemene reserves

20.375

19.997

9

Bestemmingsreserves

89.202

77.742

10

Resultaat

12.474

30.621

Vreemd vermogen

11

Voorzieningen

18.564

16.887

12

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

393.037

379.000

Totaal vaste passiva

533.652

524.247

Vlottende passiva

13

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

153.004

184.863

14

Overlopende passiva

53.560

55.694

Totaal vlottende passiva

206.564

240.557

Totaal generaal

740.216

764.804

Toelichting op indeling balans

Dit jaar kent de balans een andere indeling. De reden hiervoor is dat er in de balans onder de materiële vaste activa afzonderlijk de post “investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden opgenomen” wordt gepresenteerd.