13 Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Vlottende Passiva

13 Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar:

(bedragen x € 1.000)

Kortlopende schulden

Boekwaarde per
31-12-14

Boekwaarde per
31-12-13

Overige schulden

26.531

31.002

Kasgeldleningen

119.000

152.000

Bank

7.473

1.861

Totaal

153.004

184.863

Toelichting
De overig schulden betreffen de te betalen bedragen aan crediteuren (23.949). De overige schulden bestaan verder uit rekening-courant verhoudingen met Saendelft Commandiet (200), fonds de Hoop (38), overig (2) en Betaalbare Koopwoningen Zaanstreek (2.342)
Daarnaast heeft Zaanstad kasgeldleningen. Een kasgeldlening is een banklening met een korte looptijd, vaste rente en een minimale omvang.

Er staan een diverse kasgeldleningen uit bij:

Kasgeldleningen

2014

Aegon

 10.000

Berkelland

5.000

Groningen

10.000

Interpolis

40.000

Menzis

29.000

Stad Rotterdam

10.000

Waard Leven

10.000

Zilveren Kruis

5.000

Totaal

119.000

Het negatieve banksaldo betreft de BNG betaalrekening van de gemeente.