Subsidies

Programma

Soort subs.

Doel (beoogd effect) subsidie tbv programma

Rekening 2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Subsidieplafond Economie

budget

Het creëren van een goed ondernemers- en vestigingsklimaat en voldoende adequate werkgelegenheid in Zaanstad nu en in de toekomst binnen de dynamiek van de metropool Amsterdam

5

40

163

Toerisme

exploitatie

Stimuleren van het toerisme

25

60

25

Totaal  1 Economie 

30

100

188

Individuele subsidies Kinderopvang

exploitatie

Bijdrage voor kinderopvang

238

50

116

Baanstede

exploitatie

Uitvoering van de WSW

13.032

12.238

12.461

exploitatie

Bevordering van uitstroom uit de uitkering

25

Totaal  2 Werk, Inkomen en integratie 

13.270

12.288

12.602

Wonen

budget

Bijdrage SRA regionale woningmarkt

100

Monumenten

budget

Bijdrage aan onderhoud en renovatie/restauratie

125

150

108

Totaal  3 Wonen en ruimtelijke ontwikkeling 

125

150

208

Verkeer en vervoer

exploitatie

Fietsenstalling Vinkenstraat

0

4

0

Totaal 4 Bereikbaarheid en mobiliteit

0

4

0

Milieu

Exploitatie

Scooters, Elektrische auto’s, afvalinzameling, luchtkwaliteit

215

101

168

Klimaat

Exploitatie

Oplaadpunten, energiezuinige woning

141

58

Totaal  5 Milieu 

215

242

226

Gevelverbetering

Budget

Verbetering aan gevels in Centrum

31

Hembrugterrein

Stg. Holland Route

436

Totaal 6 Grondzaken en Gebiedsontwikkeling

467

Schoolbegeleidingsdienst

exploitatie

Schoolbegeleidings-activiteiten

131

 GGD

exploitatie

Activiteiten volksgezondheid

1.980

2.022

18

Subsidieplafond Jeugd en Onderwijs

exploitatie

5.370

4.944

6.548

Totaal 7 Jeugd en Onderwijs

7.481

6.966

6.566

GGD

exploitatie

Activiteiten volksgezondheid

5.399

6.478

3.355

Individuele voorzieningen*

exploitatie

Activiteiten in kader van WMO

-

-

-

St. SMD

exploitatie

Activiteiten maatschappelijke hulp en dienstverlening

1.487

637

687

St. Welsaen

exploitatie

Activiteiten op gebied van welzijnsperspectief

3.068

2.154

2.026

Subsidieplafond MO en Welzijn

diverse

8.253

6.448

6.621

Totaal 8 Maatschappelijke Ondersteuning en Welzijn 

18.207

15.717

12.689

Stichting NME

exploitatie

Bevorderen van ontplooiingskansen van (met name) jongeren

508

491

491

Stg. Zwembaden Zaanstreek

exploitatie

Exploitatie en huur zwembaden

1.471

1.355

1.470

Optisport

exploitatie

Beheer sportaccommodaties

776

683

743

Subsidieplafonds Sport en recreatie

exploitatie

1.378

1.851

1.843

Totaal  9 Sport en recreatie 

4.133

4.380

4.547

Czaar Peterhuisje

exploitatie

Versterken van de externe aantrekkingskracht van Zaanstad d.m.v. het in stand houden van cultureel erfgoed

109

0

0

De Bieb

exploitatie

Het mogelijk maken dat zowel boeken, tijdschriften als muziekdragers beschikbaar zijn voor de Zaankanters, om zo kennisvergaring en interesses aan te wakkeren. Versterken van vestigingsklimaat van Zaanstad

3.309

3.372

3.372

De Kade

exploitatie

Bevorderen ontplooiingskansen van (met name) jongeren en het versterken van de externe aantrekkingskracht van Zaanstad

269

0

0

Filmtheater de Fabriek

exploitatie

Versterken van de vestigingsklimaat van Zaanstad; Bevorderen van ontplooiingskansen van (met name) jongeren

163

170

170

Fluxus centrum voor de kunsten

exploitatie

Bevorderen ontplooiingskansen van (met name) jongeren

2.064

2.007

2.007

Zaantheater

exploitatie

Versterken van de externe aantrekkingskracht van Zaanstad; Versterken van het vestigingsklimaat van Zaanstad

2.581

2.614

2.540

Amateuristische kunstbeoefening

exploitatie

Bevorderen van de sociale samenhang in de wijken

132

137

141

Beeldende kunst en vormgeving

budget

Bevorderen van de sociale samenhang in de wijken

23

16

0

Cultuurparticipatie

budget

Bevorderen van de sociale samenhang in de wijken

122

180

129

Evenementen

budget

Versterken van de externe aantrekkingskracht van Zaanstad; Versterken van het vestigingsklimaat van Zaanstad

189

198

224

Zaanse Schans

exploitatie

Versterken van de externe aantrekkingskracht van Zaanstad

0

24

0

Zaans Museum

exploitatie

Versterken van de externe aantrekkingskracht van Zaanstad

782

903

922

Zaanse Molens

exploitatie

Versterken van de externe aantrekkingskracht van Zaanstad

153

156

156

Subsidieplafond Kunst en Cultuur

divers

Combinatie van: Versterken van de externe aantrekkingskracht van Zaanstad; Bevorderen van de sociale samenhang in de wijken; Bevorderen ontplooiingskansen van (met name) jongeren; Versterken van vestigingsklimaat

263

554

527

Totaal 10 Cultuur 

10.159

10.331

10.188

Wijkorganisaties

exploitatie

Functioneren wijkoverleg

270

0

169

Subsidieplafond Beheer buitenruimte

exploitatie

216

207

196

Grenen palen

budget

Bijdrage in onderzoekskosten

130

150

251

Totaal 11 Wijkgericht werken en beheer 

616

357

616

Bureau discriminatiezaken

exploitatie

Realiseren van de kerntaken uit de gemeentelijke nota antidiscriminatiebeleid Zaanstad, zoals klachtenbehandeling, registratie & monitoring en preventieve projecten met als belangrijkste uitgangspunt: laagdrempelige melding van discriminatiezaken.

110

112

110

Totaal 13 Openbare orde en Veiligheid

110

112

110

Eind totaal

54.346

50.647

48.407