Openbare orde en veiligheid

Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: G.H. Faber
Verantwoordelijk directeur: W. Blok

Doel

Zaanstad is een stad die veilig is en veilig voelt. Het doel is om de veiligheidsbeleving te vergroten door het besef van verantwoordelijkheid daarvoor te laten groeien.

Terugblik

De activiteiten gericht op een integrale aanpak van de veiligheid en leefbaarheid zijn uitgevoerd binnen het kader van het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2014 en het Handhavingsprogramma 2014.
In 2014 is het aantal misdrijven met hoge impact gedaald met 10%. De gemeente heeft extra ingezet op voorlichtingsbijeenkomsten aan bewoners(verenigingen) en ondernemers ten aanzien van inbraak- en overvalpreventie. Met de corporaties is een project gestart om woninginbraken tegen te gaan, onder andere door het verbeteren van hang- en sluitwerk tijdens renovaties. Het veiligheidsgevoel dat gemeten wordt met de Zaanpeiling blijft gelijk ten opzichte van 2013.
De uitbreiding van de Dam tot Damloop naar zaterdagavond is veilig verlopen en het beleidsplan IVP 2015 - 2018 is vastgesteld. Er is extra gecontroleerd op het naleven van de Drank- en Horecawet bij para-commerciële instellingen, zoals supermarkten en sportverenigingen.
Met de zorg voor een veilige stad wordt ook gekeken op welke wijze bewoners en bedrijven hieraan kunnen bijdragen. Zo is in 2014 gewerkt aan betere afspraken met de horeca over de veiligheid in uitgaansgebieden, wordt met ondernemers samengewerkt in het kader  Keurmerk Veilig Ondernemen en met een drietal groepen bewoners is gekeken hoe zij op het gebied van burgerparticipatie kunnen bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid.

Per 1 januari 2014 is de brandweer overgegaan naar de regionale brandweerorganisatie.

Binnen het Handhavingsprogramma 2014 zijn er afwijkingen ten aanzien van fiscaal parkeren en de handhaving op funderingsherstel. Deze worden hierna verder toegelicht.

Voortgang doelen

Hogere veiligheidsbeleving in stad en wijken
0 4 0 0

Nr

Effectdoelstelling

Effectindicator

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

1

De eigen woonomgeving is en voelt veilig

% burgers dat zich wel eens onveilig voelt (*)

38%

35%

38%

2

Uitgaansgebieden in Zaanstad zijn en voelen veilig

Rapportcijfer inwoners (ervaren ) veiligheid in uitgaansgebieden:

overdag

7,2

7,5

7,3

’s avonds

5,7

6,0

6,0

3

Voorkomen faciliteren georganiseerde criminaliteit door overheid

Aantal BIBOB-toetsen vergunningaanvragen horecasector

100%

100%

100%

Aantal hennep rooidagen

10

10

11

Monitoren en uitvoeren van het Integraal Veiligheidsplan

Geplande activiteit(en):

 1. Opstellen van het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2014.
 2. Opstellen van het Integraal Veiligheidsplan Zaanstad 2015-2018.
 3. Met betrekking tot de voorbereiding op crisis en rampen: de regionalisering wordt voortgezet op basis van een nieuw regionaal beleidsplan en het tweede deel van het regionaal crisisplan.
 4. Bij grote en risicovolle evenementen wordt de samenwerking tussen de veiligheidspartners gecoördineerd op basis van het evenementen-veiligheidsbeleid, om tijdig op risico’s te kunnen anticiperen.

Toelichting:
Uit de Zaanpeiling 2014 blijkt dat het onveiligheidsgevoel nagenoeg gelijk is gebleven ten opzichte van 2013. Het aantal bewoners dat zich wel eens onveilig voelt, ligt rond de 38%.

Met het Uitvoeringsprogramma 2014 is invulling gegeven aan het Veiligheidsbeleid 2012 - 2014. In 2014 zijn genoemde maatregelen uitgevoerd en is het effect ervan gemonitord. Voorts is 2014 het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2015 - 2018 opgesteld. Op basis hiervan is het Uitvoeringsprogramma 2015 opgesteld.

In 2014 is het Regionaal Crisisplan vastgesteld en operationeel gemaakt, waardoor de regio beter is voorbereid in geval van rampen en crisis.

Aanpak criminaliteit

Geplande activiteit(en):

 1. In de driehoek worden de prioritaire delicten besproken en gemonitord. Op basis van de cijfers wordt waar nodig bijgestuurd. Het gaat hierbij onder meer om de samenwerking op de High Impact Crimes zoals overvallen, inbraken en geweld. Het Donkere Dagen Offensief is zo’n samenwerking, waarbij vanuit de gemeente wordt bijgedragen door voorlichting te geven aan ondernemers en burgers.

Toelichting:
De samenwerking in de driehoek en de sturing op het Integraal Veiligheidsplan heeft bijgedragen aan een daling van de High Impact Crimes met 10% in 2014 ten opzichte van 2013.

De samenwerking met de politie heeft ervoor gezorgd dat de woninginbraken, overvallen en straatroven zijn gedaald. Gezamenlijk is extra ingezet op voorlichtingsbijeenkomsten aan bewoners(verenigingen) en ondernemers met betrekking tot inbraak- en overvalpreventie. Met de corporaties is de gemeente een project gestart om woninginbraken tegen te gaan. De ogen en oren van burgers en ondernemers worden steeds meer betrokken bij de aanpak, zowel via Keurmerk Veilig Ondernemen als door initiatieven op het gebied van burgerparticipatie.

 In 2014 zijn op het gebied van burgerparticipatie drie groepen gestart en begeleid.

Bestuurlijke aanpak criminaliteitsbestrijding

Geplande activiteit(en):

 1. Regionaal afstemmen van beleid om waterbedeffecten te voorkomen.
 2. Casusoverleg en informatie-uitwisseling in het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC).
 3. Aanvragen voor horecavergunningen, c.q. wijzigingen daarvan, worden structureel aan een Bibob-toets onderworpen.
 4. Zorgen voor een gecoördineerde aanpak bij de opsporing en de handhaving van illegale hennepteelt, waarbij we zowel de strafrechtelijke als bestuursrechtelijke middelen benutten.

Toelichting:
De bestuurlijke aanpak criminaliteitsbestrijding ligt op schema. Binnen het RIEC is op casusniveau samengewerkt met politie, openbaar ministerie en de belastingdienst. In de casussen heeft de gemeente informatie gedeeld en waar mogelijk bestuurlijke interventies ingezet. Op vergunningaanvragen voor de horecasector zijn Bibob-toetsen uitgevoerd. In 2014 zijn er elf henneprooidagen gehouden.

Uitvoeren Horecaconvenant

Geplande activiteit(en):

 1. Voeren van structureel overleg met de horecaondernemers over de feitelijke realisering van het Horecaconvenant.
 2. Uitvoeren van werkafspraken tussen ondernemers, politie en gemeente, onder meer over toezicht en handhaving.
 3. Uitvoeren van de nieuwe verordeningen op basis van de Drank- en Horecawet, waarmee vanaf 01-01-2013 het toezicht op de naleving is overgedragen aan de gemeente.

Toelichting:
In 2014 wordt in de Zaanpeiling de veiligheidsbeleving van de burger in uitgaansgebieden iets positiever beoordeeld ten opzichte van 2013. Dit is gestegen van een 5,7 naar een 6,0 (schaal 1-10).

Het afgelopen jaar heeft de gemeente intensief overleg gevoerd met de horecaondernemers en politie over een nieuw convenant. Hiermee streven de partners ernaar om het aantal incidenten te verminderen en het uitgaansleven in Zaanstad aantrekkelijker te maken. Vanuit de evaluatie van het oude convenant is de wens naar voren gekomen om nieuwe en beter afdwingbare afspraken tussen de partijen te maken. Er is onder meer gekeken naar een koppeling van de afspraken in het convenant aan de sluitingstijden.

Stad schoon, heel en veilig
0 3 0 0

Nr

Effectdoelstelling

Effectindicator

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

1

Naleefgedrag parkeerregelgeving verhogen

Aantal geraamde naheffingsaanslagen (betaald verkeren)

24.000

28.000

20.000

Aantal parkeerboetes

 8.800

 6.200

2

Schoon, heel en veilig

Uitvoering Handhavingsprogramma 2014

95%

100%

93%

3

Tevredenheid over de afhandeling van klachten en meldingen

% binnen de termijn afgehandelde meldingen

82%

90%

85%

Een afname van het aantal bewoners dat parkeeroverlast ervaart

Geplande activiteit(en):

 1. Uitvoeren van het handhavingsbeleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2012-2015.
 2. Uitvoeren van het handhavingsprogramma 2014.
 3. Inzetten van communicatie als handhavingsinstrument, gericht op preventie.
 4. Opleggen van boetes voor fout parkeren (Wet Mulderbonnen) en naheffingsaanslagen (fiscaal parkeren).

Toelichting:
Het Handhavingsprogramma 2014 is uitgevoerd, waarmee uitvoering is gegeven aan het Handhavingsbeleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) 2012-2015.
Het aantal meldingen met betrekking tot parkeeroverlast laat een dalende trend zien. Ten opzichte van 2012 (1.382) is het aantal meldingen in 2014 (653) gehalveerd. Ook het aantal opgelegde parkeerboetes is gedaald. Dit is mede te danken aan betere communicatie met burgers, vergrote zichtbaarheid door voet- en fietssurveillance in plaats van surveillance in een auto, uitleg geven over de parkeersituaties en wijze van handhaving. Dankzij het in 2014 opgerichte biketeam, konden Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) sneller en zichtbaar op allerlei plekken aanwezig zijn; onder andere rond 08.30 uur bij basisscholen, om parkeeroverlast en gevaarlijke situaties tegen te gaan.

De gemeente heeft ingezet op het verbeteren van de communicatie. Zo is gecommuniceerd in het Zaanstad Journaal over parkeren van caravans op de openbare weg voordat de schoolvakanties begonnen, is aandacht besteed aan hondenoverlast en zijn voor de start van het maaiseizoen de regels voor boten op de oever bekendgemaakt.

In 2014 is het aantal naheffingsaanslagen (fiscaal parkeren) gedaald met vierduizend ten opzichte van 2013. Begroot was nog een stijging van het aantal naheffingsaanslagen met vierduizend tot achtentwintigduizend.  Financieel leidt deze daling van naheffingsaanslagen niet tot een grote afwijking op de begroting, omdat de begroting bij de najaarsrapportage is bijgesteld naar aanleiding van de realisatie van blauwe zones. Voor 2015 is het aantal heffingen naar beneden bijgesteld. Belangrijke oorzaken van de daling in naheffingsaanslagen zijn:

 • Verkleining van het fiscaal parkeergebied. In Krommenie, Wormerveer en Koog aan de Zaan is eind 2014 fiscaal parkeergebied omgezet naar blauwe zones.
 • Stijging van de betalingsbereidheid. Er is gewenning ontstaan aan het betaald parkeren.
 • Landelijke trend waarbij een teruggang zichtbaar is van het parkeren in centra van steden.

Terugdringen milieu- en bouwrisico's

Geplande activiteit(en):

 1. Uitvoeren van het handhavingsbeleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2012-2015.
 1. Uitvoeren Handhavingsprogramma 2014, op de thema's:
 • Woon- en leefomgeving.
 • Veilig uitgaan.
 • Veiligheid op de weg en het water.
 • (Brand)veilig gebruik van bouwwerken en percelen.
 • Openbare orde en veiligheid.
 • Projecten.
 • In samenwerking met de Omgevingsdienst NZKG het milieudeel van het Handhavingsprogramma 2014 uitvoeren.

Toelichting:
Het onderdeel milieu wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst NZKG. Het jaar 2014 is het eerste jaar dat  de Omgevingsdienst NZKG alle milieutaken heeft uitgevoerd. Met de omgevingsdienst is nauw overleg over verdere samenwerking, opdrachtgeverschap en verantwoording.

Van de speciale projecten die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma is het grootste deel uitgevoerd. De handhaving op woonboten heeft slechts incidenteel plaatsgevonden, in afwachting van nieuw beleid op dit thema.  

Bij de handhaving op funderingsherstel is het budget niet volledig besteed. Door rechterlijke uitspraken over de noodzaak om funderingen bloot te graven, alvorens bestuursdwang toegepast kan worden, kon het lopende funderingsprogramma niet gerealiseerd worden. In afwachting van uitspraken door de Raad van State, zijn meerdere handhavingstrajecten opgeschort.

Verbetering van de afhandeling van klachten en meldingen handhaving

Geplande activiteit(en):

 1. Geven van prioriteit aan het afhandelen van meldingen.
 2. Afhandelen van meer klachten/meldingen binnen de gestelde termijn (vijf dagen/zes weken).
 3. Geven van een terugkoppeling over de afhandeling van de melding/klacht aan de klagers/melders.

Toelichting:
Een goede en tijdige afhandeling van meldingen heeft in 2014 prioriteit gehad. In 2014 heeft de gemeente 85% van de meldingen binnen de termijn afgehandeld. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2013 (82%). Iedere melder van een klacht krijgt telefonisch dan wel via e-mail terugkoppeling over de afhandeling van de melding. Het geven van tijdige en heldere terugkoppeling aan melders blijft prioriteit houden.

Burgers, bedrijven, instellingen en brandweer dragen eigen verantwoordelijkheid
0 3 0 0

Nr

Effectdoelstelling

Effectindicator

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

1

Het vergroten van de mate waarin burgers, bedrijven en instellingen zich ervan bewust zijn zelf de eerst verantwoordelijke te zijn voor de brandveiligheid van hun woon-, werk-, en leefomgeving.

Percentage aanwezige en functionerende  rookmelders in woningen.

77%

69%- 75%

77%

2

Handhaven van de zorgnorm.

Tijdig bij een incident ter plaatse komen.

89%

80%

*

* Vanwege de regionale verschillen is het dit jaar niet mogelijk hierover te rapporteren. VrZW is bezig dit proces goed in te richten, zodat hierover vanaf 2015 regionaal gerapporteerd kan worden.

Verhogen van het verantwoordelijkheidsgevoel van burgers, bedrijven en instellingen in de gemeente

Geplande activiteit(en):

 1. Burgers voorlichting geven over zelfredzaamheid en het belang om zelf de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid op te pakken, mede door het inzetten van (brandweer)vrijwilligers.
 2. Ondernemers in Zaanstad worden gestimuleerd om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de brandveiligheid in hun onderneming. Instrument hiervoor is een zelfchecklist waarmee geselecteerde ondernemers zelf kunnen controleren of zij voldoen aan het vereiste niveau van brandveiligheid. De gemeente voert op basis van een steekproef controles uit.

Toelichting:
In 2012 is de gemeente gestart met het gericht geven van voorlichting op het gebied van brandveilig leven aan burgers. In 2014 werden door brandweervrijwilligers 510 brandveiligheidsadviezen gegeven en rookmelders opgehangen. De doelstelling van duizend kon niet worden gerealiseerd vanwege een beperkt beschikbare voorlichtingscapaciteit. Een aantal van de vrijwilligers kon door persoonlijke omstandigheden onvoldoende tijd vrij maken voor de huisbezoeken. De doelgroepen aan wie brandveiligheidsadviezen worden gegeven, zijn geselecteerd op basis van een sociaal brandrisicoprofiel. Bij het project wordt gebruik gemaakt van de netwerken in de wijken en wordt er intensief samengewerkt met externe partijen.

Se gemeente heeft een bijdrage geleverd aan diverse trajecten om te komen tot een Keurmerk Veilig Ondernemen voor onder meer Centrum Zaandam, Winkelgebied Wormerveer, Winkelcentrum Kaaikhof Saendelft Assendelft, industriegebied Westerspoor / Zuiderhout en industriegebied Molletjesveer-Noorderveld.

De brandweer heeft ingezet op goede voorlichting. Zo is een bijdrage geleverd aan de vuurwerkcampagne basisscholen in samenwerking met HALT, de Seniorenbeurs van de Seniorenraad  Zaanstad, Tienermoeders Zaanstad, Wijkoverleg Assendelft, Odion Zaandam, EHBO-vereniging Zaandam. In het kader van de brandpreventieweken is in de verzorgingstehuizen Erasmushuis en Lambert Melisz brandveiligheidsvoorlichting gegeven aan ouderen. Voor de kerst is een mailing verzonden over brandveilig feestvieren.

De brandweer levert bijdrage aan de uitvoering van het Bouwbeleidsplan en Handhavingsprogramma

Geplande activiteit(en):

 1. Adviseren over plannen in het kader van de Wabo en uitvoering van het toezicht op brandveiligheidsvoorschriften conform afspraken gemaakt in het Bouwbeleidsplan en het Handhavingsprogramma. 
 2.  

Toelichting:
De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft in 2014 geadviseerd op 107 bouwplannen (planning Bouwbeleidsplan 105). Er hebben 389 controles van bouwwerken plaats gevonden (375 gepland in Handhavingsprogramma). Daarnaast zijn zes BAB-bedrijven (Brandweer aandachtsbedrijven) en zijn alle vuurwerkopslagen/verkooppunten bezocht in samenwerking met de Omgevingsdienst NZKG. Er zijn honderd bouwwerken geselecteerd voor zelftoezicht.

De brandweer komt op tijd met kwaliteit

Geplande activiteit(en):

 1. Realiseren van de in het regionale dekkingsplan opgenomen opkomsttijden voor de brandweer in Zaanstad (in minimaal 80% van de gevallen tijdig bij een incident ter plaatse komen). Het huidige dekkingsplan op basis van het rapport 'Steeds Paraat' (AVD, april 2008) zal in de toekomst worden vervangen door een dekkingsplan dat regionaal ontwikkeld wordt.
 2. Zorg dragen voor een efficiëntere brandweerorganisatie door te investeren in preventie en aanpassingen van de logistiek, zonder dat dit ten koste gaat van het model van werken met vrijwilligers en zonder de normen aan te passen.

Toelichting:
Het is niet mogelijk om over 2014 te rapporteren over de zorgnorm. In de afgelopen jaren heeft niet in alle gemeenten de registratie van het uitrukken plaatsgevonden voor wat betreft het voldoen aan de zorgnorm. Daarnaast zijn de zorgnormen in de regio niet eenduidig. Voor een aantal gebieden mag beargumenteerd worden afgeweken van de zorgnorm. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is bezig dit proces beter in te richten, zodat hierover vanaf 2015 regionaal gerapporteerd kan worden.

Dit programma heeft geen prestatie-indicatoren

Product

Begroting

Realisatie

Verschil

Brandpreventie en bestrijding

Lasten

Baten

Saldo

Handhaving

Lasten

999

600

-399

Baten

-814

-421

394

Saldo

185

180

-5

Openbare orde en veiligheid

Lasten

13.507

13.662

154

Baten

56

56

Toevoegingen

135

135

Onttrekkingen

-247

-247

Saldo

13.395

13.606

211

Directe apparaatslasten

Lasten

2.894

2.928

33

Baten

Saldo

2.894

2.928

33

Totaal programma

Lasten

17.400

17.190

-211

Baten

-814

-364

450

Toevoegingen

135

135

Onttrekkingen

-247

-247

Toelichting op afwijkingen per programma