Lokale heffingen

Het beleid ten aanzien van tarieven en heffingen is vastgelegd in:

  • Nota kostentoerekening 2009-2012 (september 2009)

Ontwikkelingen 2014
Tarieven OZB
De tarieven van de onroerendezaakbelastingen (OZB) worden vastgesteld als percentage van de
WOZ waarde. Het percentage WOZ-bezwaarschriften bedroeg in 2014:

Percentage bezwaarschriften

Woningen 2013

Niet-woningen 2013

 Woningen 2014

Niet-woningen 2014

Landelijk

3,7%

8,8%

1,7%

4,8%

Zaanstad

3,7%

9,4%

0,9%

6,8%

In 2014 is er een afname van het aantal bezwaarschriften. Ten opzichte van 2013 zijn er beduidend minder bezwaarschriften ingediend door de zogenaamde no-cure-no-pay bureaus. Enerzijds omdat er minder bezwaarschriften zijn ingediend, anderzijds door de constructieve werkwijze die Zaanstad met deze bureaus heeft.

Belastingopbrengsten en ontwikkeling egalisatievoorzieningen
De begrote en werkelijke belastingopbrengsten betreffen:

Belastingopbrengsten (Bedragen x € 1.000)

Werkelijke opbrengst
2013

Geraamde opbrengst 2014

Werkelijke opbrengst 2014

Onroerende zaakbelastingen

29.322

29.567

29.344

Roerende ruimtebelasting

147

52

58

Precariobelasting

192

282

255

Leges Algemene dienstverlening

2.457

2.832

2.819

Leges onder dienstverlening WABO (omgevingsvergunning)

3.152

3.720

3.912

Leges onder dienstverlening Europese dienstenrichtlijn

36

116

64

Hondenbelasting

529

565

561

Toeristenbelasting

241

448

501

Reclamebelasting

320

345

307

Reclameopbrengsten

858

1.050

887

Rioolheffing*

18.463

19.409

19.464

Afvalstoffenheffing*

15.892

16.191

16.218

Begraafrechten

1.149

944

1.013

Marktgelden

248

268

239

Parkeerbelasting

1.149

1.144

1.023

Parkeervergunningen

461

472

524

Parkeerautomaten gelden

1.310

1.452

1.516

Zeehavengelden

114

74

155

Binnenhaven en Kadegeld

726

786

593

Totaal

 76.766

79.714

79.452

*Opbrengsten waarop de kwijtschelding in mindering is gebracht

Toelichting op de belastingopbrengsten

Precariobelasting
De opbrengst is niet beïnvloedbaar, deze is afhankelijk van de ontwikkeling in de markt (uitstallingen van
winkels, terrassen, evenementen, etc.). Opbrengst is inclusief opbrengst Precariobelasting woonschepen (66).

Leges Algemene dienstverlening inclusief WABO (omgevingsvergunning)
Het verschil wordt veroorzaakt door twee grote dossiers die eerder ontvankelijk zijn geworden dan verwacht.

Toeristenbelasting
In 2014 is aangegeven dat de opening van het nieuwe Accor- Ibis Budget Hotel (geopend in 2013) een extra opbrengst zal genereren. Ook bij de andere hotels is een stijging van het aantal overnachtingen zichtbaar.

Reclameopbrengsten
Bij de raming is abusievelijk gerekend met de opbrengst inclusief btw.

Begraafrechten
Er is nog steeds sprake van terugloop in begrafenissen. Bij de opbrengstenraming is die trend als uitgangspunt meegenomen. De meeropbrengst is een gevolg van meer afkoop van onderhoud (voor meerdere jaren), herbegrafenissen en bijzettingen van urnen.

Marktgelden
Er is een geringe toename zichtbaar bij het aantal marktdagen op de markt Zaandam.

Zeehavengelden, binnenhavengelden en kadegelden
Door de economische recessie zijn er het afgelopen jaar minder schepen dan voorheen door onze waterwegen gevaren. Hierdoor zijn de inkomsten van binnenhavengelden minder hoog dan geraamd.

Stand en verloop van de egalisatievoorzieningen

Egalisatievoorziening (EV)

2010

2011

2012

2013

2014

EV afvalstoffen

1.691

866

69

213

760

EV Riolen

1.876

2.059

2.433

4.014

5.597

EV Begraafplaatsen

28

62

134

159

224

EV Marktgelden

16

68

74

23

-4

(bedragen x € 1.000)

Toelichting

Egalisatievoorziening Afvalstoffen
In 2014 is 547 gedoteerd aan de egalisatievoorziening afvalstoffen. Bij de bepaling van het tarief afvalstoffenheffing was al rekening gehouden met een dotatie van 422. Als gevolg van diverse kleine voordelen is 125 extra gedoteerd.

Egalisatievoorziening Riolen
In 2014 is 1.583 gedoteerd aan de egalisatievoorziening riolen. Bij de bepaling van het tarief rioolheffing was al rekening gehouden met een dotatie van 1.003. Als gevolg van een lagere bijdrage aan funderingsherstel, en minder toerekende BTW is 580 extra gedoteerd. De lagere BTW is ontstaan door lagere kosten van derden.

Woonlasten
Tabel 3: Woonlasten 2014 Zaanstad t.o.v. overige 35 grote gemeenten

OZB-
eigenaar

Reinigings-heffing

Rioolheffing

Woonlasten 2013

Woonlasten 2014

Zaanstad

250,49

273,46

280,48

785,14

804,43

Laagste

126,00

157,00

70,00

351,00

353,00

Hoogste

250,49

273,46

280,48

1026,00

804,43

Gemiddelde

226,00

287,00

156,00

672,00

669,00

Mutatie Zaanstad t.o.v. vorig jaar

4,7%

2.5%

Mutatie gemiddelde t.o.v. vorig jaar

2,1%

-0.4%

Bron: Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2014 COELO

Noot: In bovenstaande tabel zitten verschillen die niet direct zichtbaar zijn. Hiermee moet rekening worden gehouden als conclusies worden getrokken uit de vergelijking. Sommige gemeenten zijn bijvoorbeeld (nog) niet volledig kostendekkend voor de afvalstoffenheffing en/of het Rioolheffing. Andere gemeenten heffen bijvoorbeeld geen afvalstoffenheffing, Rioolheffing en/of hondenbelasting, maar verdisconteren dit in de opbrengst van de OZB.

Kwijtschelding
Kwijtschelding heffingen

Rekening 2013

Begroot 2014

Rekening 2014

Afvalstoffenheffing

1.414

1.616

1.544

Rioolheffing

1.402

1.498

1.509

Totaal

2.816

3.114

3.053

Zaanstad hanteert een kwijtscheldingsnorm van 100% en voert daarmee een maximaal kwijtscheldingsbeleid. Kwijtschelding kan o.a. worden verleend indien men:

  • AOW heeft, eventueel aangevuld met een klein pensioen;
  • een bijstandsuitkering heeft;
  • een inkomen uit werk heeft dat niet hoger is dan een bijstandsuitkering;
  • studiefinanciering krijgt en niet al te hoge bijverdiensten heeft;
  • een zakgeldregeling heeft.

Kwijtschelding kan worden verleend voor de volgende belastingen en heffingen:

  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Hondenbelasting voor de eerste hond
  •  

Tabel Kwijtschelding heffingen (bedragen x € 1.000)

2011

2012

2013

2014**

2014*

Totaal

2.455

2.714

2.815

3.114

3.053

* werkelijk, ** begroot

In het jaar 2014 zijn 3.823 verzoeken om kwijtschelding geautomatiseerd afgehandeld. Daarnaast zijn er 2.630 verzoeken handmatig afgedaan waarvan er 1.857 geheel of gedeeltelijk zijn toegewezen.

Dit maakt het totaal aan toegewezen kwijtscheldingsverzoeken 5.680. Ten opzichte van 2013 (5.452) een toename van 4,1% van het aantal toegewezen verzoeken.