Investeringen

Programma 

Productgroep of investeringsproject 

Bruto-uitgaven begroot

Bruto-uitgaven realisatie

Netto-investering begroot

Netto-investering realisatie

Bedrijfsmiddel

506 - Bedrijfsmiddelen Sector Uitvoering

300

191

300

191

11 Wijkgericht werken en Beheer

300

191

300

191

511 - ICT

496

532

496

532

526 - Facilitair

269

280

269

280

15 Financiën

765

812

765

812

Totaal bedrijfsmiddel

1.056

1.003

1.065

1.003

Onderhoud

309 - Inverdan

6.626

6.623

6.626

6.623

06 Grondzaken en gebiedsontwikkeling

6.626

6.623

6.626

6.623

301 - Civiele kunstwerken

1.775

1.625

1.775

1.493

302 - Groen en Speelplaatsen

2.525

2.115

0

0

303 - Waterhuishouding

105

124

0

0

306 - Wegen en verkeer

16.095

17.129

3.625

3.953

11 Wijkgericht werken en beheer

20.500

20.993

5.400

5.445

Totaal onderhoud

27.125

27.618

12.025

12.070

Tarieven

408 - Handhaving auto's Parkeren

35

35

35

35

409 - Parkeren Automaten

60

60

60

60

04 Bereikbaarheid en mobiliteit

95

95

95

95

403 - Riolen

14.700

14.478

14.670

14.225

404 - Bedrijfsmiddelen Sector Uitvoering

630

585

630

585

11 Wijkgericht werken en beheer

15.330

15.063

15.300

14.810

Totaal tarieven

15.425

15.158

15.395

14.905

Vervanging

209 - Cultuurhuis (voorheen bieb/vergadercentr.)

200

7

0

7

217 - Kiosken

238

57

238

57

224 - Verbouwing RPO

119

83

119

83

226 – Winkels overbouwing provinciale weg

300

19

300

19

06 Grondzaken en gebiedsontwikkeling

857

166

657

166

202 - Integraal Huisvesting Plan

10.643

10.985

10.393

10.348

203 - Primair Onderwijs

330

475

330

475

205 - Voortgezet Onderwijs

3.771

3.050

3.771

2.958

07 Jeugd en onderwijs

14.744

14.510

14.494

13.781

206 – Sportvelden

224

225

224

225

208 - Sporthal midden

500

286

500

286

220 - Sporthal de Vang

4.125

3.752

1.820

1.447

221 - Zwembaden

264

37

264

29

09 Sport en recreatie

5.113

4.300

2.808

1.987

240 - Wilhelminasluis

3.555

3.555

3.555

3.555

241 - Zaanbrug

21

21

21

21

11 Wijkgericht werken en beheer

3.576

3.576

3.576

3.576

Totaal vervanging

24.290

22.552

21.535

19.510

Totaal investeringen

67.905

66.330

50.020

47.488

Programma 

Productgroep of investeringsproject 

Onttrekking Fonds

Netto investering

MPG14.2

Realisatie t/m dec.

Najaar    2014

Realisatie t/m dec.

InvesteringsFonds

134 - Prins Bernhardplein

800

436

115 - HOV

50

51

119 – Planstudiekosten

500

500

04 Bereikbaarheid en mobiliteit

2.583

2.051

124 - Hembrugterrein

689

376

06 Grondzaken en gebiedsontwikkeling

1.309

686

106 - OBS Saendelft

3.085

1.340

3.085

1.331

07 Jeugd en onderwijs

3.085

1.340

3.085

1.331

109 - Sport in de Omzoom

3.767

3.427

3.767

3.427

09 Sport en recreatie

3.767

3.427

3.767

3.427

Totaal Investeringsfonds

10.744

7.504

6.852

4.758

Totaal investeringen + fonds

nvt

nvt

56.872

52.246

Toelichting investeringen

Nr

Toelichting

506

Bedrijfsmiddelen – Sector Uitvoering
In de planning was nog rekening gehouden met twee voertuigen die al in 2013 zijn aangeschaft.

511

Bedrijfsmiddelen - ICT
• In 2014 heeft een investering plaatsgevonden voor het Contract- en bestelmanagement van 85 die niet is begroot. De kosten van de software applicatie waren t.l.v. het exploitatiebudget gebracht. Conform BBV moeten software kosten geactiveerd worden waardoor dit is gecorrigeerd.
• In 2014 is voor vervanging Flexwhere een investering opgenomen van 50. De schermen waren pas in 2015 geleverd waardoor de investering van 2014 doorschuift naar 2015.

Onderhoud – Civiel / Groen&Spelen / Waterhuishouding / Wegen&Verkeer
In de begroting is een investeringsniveau opgenomen voor het MIP Openbare Ruimte (Civiel, Groen&Spelen, Waterhuishouding en Wegen) van bruto 20,5 miljoen per jaar, werkelijk is er 21miljoen geinvesteerd.
Voor de financiering van het MIP Openbare Ruimte is een driedeling aangebracht waarbij onderhoud openbare ruimte wordt ingedeeld in:
•onderhoud gefinancierd uit bijdragen van derde (2miljoen), werkelijk is er 2,2miljoen van derde ingezet.
•onderhoud gefinancierd uit de exploitatie ‘bijdrage MIP’ (exploitatievolume 13,1miljoen),
•vervangingsinvesteringen die lopen via de kapitaallasten (investeringsvolume). In de overzichten is dit het nettobedrag totaal 5,4 miljoen.

306

Onderhoud - Wegen & Verkeer
Er is netto meer uitgegeven 108% van het beschikbare budget.  De prestatie is met 333.000 m²  uitgekomen op 116% van het streven. Op basis van de beleidsplannen zou jaarlijks een areaal van 267.000 m² vervangen moeten worden om de onderhoudsachterstanden niet verder te laten toenemen. In 2014 zijn dus de onderhoudsachterstanden met 66.000 m² ingelopen.  Er zijn daarmee relatief meer vierkante meters gemaakt dan er geld is uitgegeven. Dit komt voort uit een zeer efficiënte manier van werken vanuit de integrale aanpak van de grote wijken en de start van de eerste 1-op-1 projecten.

403

Tarieven – Riolen
De beschikbare middelen voor de vervanging van riolering zijn voor 97% tot besteding gebracht. Dit heeft geleid tot de vervanging van 19.600 m1 riool. Gepland was in totaal 20.000 m1 aan riolering te vervangen.
De vervanging van riolering is integraal uitgevoerd met de vervanging van wegen waardoor de overlast voor de burger wordt beperkt.

217

Vervanging – Kiosken
De aanbesteding van het werk is fors lager uitgevallen dan het begrote krediet.
In verband met recente ontwikkelingen dienen rond twee kiosken nog wat aanpassingen te worden gedaan in 2015.

238

Vervanging – Winkels overbouwing Provinciale weg
Aanvankelijk was de planning er op gericht om in het najaar 2014 te starten met de bouw.
Door een vertraging in de aanbesteding is de bouw in januari 2015 gestart.
De verwachting is dat de hele investering in 2015 zal plaatsvinden.

203

Vervanging – Primair onderwijs
De 1e inrichting van Dynamica XL is in 2014 verantwoord.

205

Vervanging – Voortgezet onderwijs
De voorbereiding voor de nieuwbouw van De Faam heeft meer tijd gevraagd dan voorzien. Daardoor is de bouw later gestart en is in 2014 minder betaald dan gepland.

220

Vervanging – Sporthal de Vang
Oplevering van de sporthal vindt enkele maanden  later plaats (feb 2015)

208

Vervanging - Sporthal midden
Vertraging in de besluitvorming heeft er toegeleid dat er minder uitgegeven is 2014. Daarnaast zijn er voorbereidingskosten in de exploitatie verantwoord.

221

Vervanging - Zwembaden
Lagere uitgaven, omdat het definitief ontwerp van zwembad noord (eerder gepland in 4ekwartaal 2014)  pas vastgesteld wordt in  2015. Daarnaast zijn voorbereidingskosten in de exploitatie verantwoord.

Voor een toelichting op het Investeringsfonds wordt verwezen naar het MPG 15.1, bijlage Investeringsfonds.