Analyse resultaat op hoofdlijnen

De Jaarrekening
De jaarrekening toont een batig saldo van € 12,5 mln.  

Grafiek 1: Ontwikkeling (verwacht) resultaat van Begroting via Burap en Narap tot de Jaarrekening 2014.

Burap
De Burap rapporteert over de financiële en beleidsmatige stand van zaken van de programma’s uit
de Programmabegroting 2014. De Burap toont realisatiecijfers per juni 2014 en maakte melding van
een verwacht tekort over 2014 van € 1,3 mln. De Burap 2014 liet o.a. de volgende verwachte majeure (> € 0,5 mln.) voor- en nadelen zien.

Voordelen

Nadelen

Verlaging herstructureringskosten te betalen aan Baanstede door vertraging transitie

-560

Verhoging bijdrage aan Baanstede door vertraging transitie

788

Actualisatie Kapitaallasten 2014

-667

Frictiekosten FluXus

615

Overige voordelen

-1.854

Taakstelling versoberen van arbeidsvoorwaarden (14.3.1) wordt in 2014 nog niet behaald.

600

AU: Extra middelen armoedebeleid

550

Overige nadelen

1.990

-3.081

4.453

Bedragen x € 1.000

Narap
De Najaarsrapportage rapporteert aan de hand van de realisatie over de eerste acht maanden van het jaar. In de Najaarsrapportage zijn onderstaande voor- en nadelen opgenomen.

Voordelen

Nadelen

Aanpassing algemene uitkering Septembercirculaire 2014

-4.526

Rentebijstelling

1.180

Vrijval voorziening onderhoud vastgoed

-2.360

Afboeking verschil tussen boekwaarde en verkoopwaarde Stadskantoor

789

Bijstelling inkomsten en uitgaven WWB

-712

Lagere legesopbrengsten omgevingsvergunningen

750

Egaliseren vooruitontvangen rijksgelden participatiebudget

-610

Koopkrachttegemoetkoming voor minima

572

Saldo overige voordelen

-4.316

Afwikkeling Welsaen

532

Minder opbrengsten OZB

500

Saldo overige nadelen

895

-12.525

5.218

Bedragen x € 1.000

Per saldo is sprake van een verbetering van het verwacht tekort t.o.v. de Burap met 7,3 mln. Daarmee resteert een verwacht batig saldo van € 6,0 mln.

Ten opzichte van de prospectie bij Najaarsrapportage heeft zich richting einde jaar een verdere verbetering voorgedaan van € 6,4 mln. Ter illustratie de cijfers over de ontwikkeling van het resultaat gedurende de afgelopen 5 jaren:

Jaar

Gewijzigde Begroting

Rekening

Verschil

2010

1,7

-2,1

-3,8

2011

5,5

-4,5

-10,0

2012

-2,5

-7,2

-4,7

2013

3,3

0,7

-2,6

2014

-6,0

-12,5

-6,5

Analyse van het resultaat op hoofdlijnen

Saldo Narap

-6,0

Voordelen Jaarrekening

P6: Incidentele bate door complexgewijze omzetting erfpacht naar bloot eigendom

-1,3

Voordeel apparaatslasten agv vacatureruimte

-1,3

P15: Algemene Uitkering obv Decembercirculaire

-2,1

Overige mee- en tegenvallers, per saldo

-1,8

Saldo

-6,5

Resultaat 2014

-12,5