3 Financiële vaste activa

3 Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2014 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

(bedragen x € 1.000)

 

Boek-waarde
31-12-13

Verschuiv-   ingen

Boek-waarde 1-1-14

Investe- ringen 

Desinvesteringen

Afschrijvingen /   aflossingen

Afwaar- deringen

Boek-waarde 31-12-14

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

1.340

 1.340

-326

 1.014

Leningen aan:

- openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

19.558

-868

18.690

- woningbouwcorporaties

475

475

475

- deelnemingen

30.302

    -500

29.802

 1.616

 -8.151

 -3.243

20.024

Overige langlopende leningen

12.287

 1.820

14.107

606

-1.064

-2

13.647

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

41

41

-14

27

Totaal

44.445

 1.320

45.765

21.780

0   

-10.097

 -3.571

53.877

Toelichting
Per 31-12-2014 staat in totaal een bedrag uit van 53.877 aan leningen, dat is een toename met  9.432 t.o.v. 2013. In de kolom verschuivingen staan de leningen aan Nationaal restauratie fonds en de RON. Dit betreft een herrubricering. De leningen aan deelnemingen laten per saldo een afname zien van 9.778. Dit betreft een afname van de BZK Garantie B.V. (3.400) en een afwikkelen van de deelname in de GEM Saendelft (6.378). De lening aan openbare lichamen  laat een toename zien van 18.690. Dit betreft de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VRZW). De overige langlopende leningen nemen af met (460). De vermindering (14) van de bijdragen aan activa in eigendom van derden betreft afschrijvingen op ‘de Adelaar’.

In onderstaande tabel zijn de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen opgenomen.

 (bedragen x € 1.000)

Boekwaarde per
31-12-2014

Boekwaarde per
31-12-2013

Aandelen BNG

944

944

GEM, Saendelft Beheer BV

0

9

Saendelft Commandiet BV

18

18

RON

1

318

Aandelen BKZ BV

50

50

Divers

1

1

Totaal

1.014

1.340