6 Liquide middelen

6 Liquide middelen
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
per 31-12-2014

Boekwaarde
per 31-12-2013

Kassaldi

7

7

Banksaldi

1.709

0

Totaal

1.716

7

Toelichting
De banksaldi bestaat uit het banksaldi en het voormalige girosaldi. Omdat deze in 2013 negatief was (1.861), waren deze overgeheveld naar de netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. Inmiddels is er een positief saldi.

Voor de financieringsbehoefte kan de Gemeente gebruik maken van een kortlopende kredietfaciliteit (tot een maximum van € 60 miljoen) bij de BNG. De hoogte en het gebruik van deze faciliteit is onderdeel van de treasuryfunctie, welke elders in de jaarstukken wordt toegelicht.

Het drempelbedrag voor schatkistbankieren is 0,75% van het begrotingstotaal. Daarmee bedraagt de drempel voor 2014: 0,75% * 400.484 =  300.363
Voor ieder kwartaal van 2014 bedroegen de middelen, bedoeld in artikel 2, lid 4, van de Wet financiering decentrale overheden, die in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten ‘s Rijks schatkist zijn aangehouden:

  • 1e kwartaal 2014 €   687.492
  • 2e kwartaal 2014 € 2.059.289
  • 3e kwartaal 2014 € 2.868.243
  • 4e kwartaal 2014 € 1.545.886