5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met en looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

           (bedragen x € 1.000)

 Boekwaarde 31-12-2014

Voorziening oninbaarheid

 Balanswaarde 31-12-2014

Balanswaarde 31-12-2013

Vorderingen op openbare lichamen

24.071

0

24.071

22.705

Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen

6.619

0

6.619

6.791

Overige vorderingen

24.029

9.267

14.762

41.233

Overige uitzettingen

2

0

2

4

Totaal

54.721

9.267

45.454

92.433

Toelichting
Bovenstaande tabel geeft inzicht in de kortlopende vorderingen die de gemeente heeft. Het totaal van 54.721 is uitgesplitst in onderdelen.

  • Vorderingen op openbare lichamen. Dit betreft een vordering op de belastingdienst voor het btw-compensatiefonds (BCF).
  • Verstrekte kasgeldleningen. Er stonden ultimo 2013 kasgeldleningen open ter hoogte van 21.700. De afname van 21.700 heeft voor een groot deel te maken met vervallen van deposito's (18.700) in het kader van spoorse doorsnijdingen.
  • De overige vorderingen bestaan voor 5.215 uit private debiteuren en voor 18.814 uit publieke debiteuren (totaal 24.029). Tegenover deze vorderingen staat een voorziening oninbaar van 9.267. Deze voorziening heeft deels betrekking heeft op private debiteuren (688) en deels op publieke debiteuren (8.578). De afname van de overige vorderingen op balanswaarde met 26.471  wordt grotendeels veroorzaakt door  een afname van private debiteuren. In deze post was de overdracht van de brandweerpanden opgenomen. In 2014 is deze transactie afgewikkeld.