2 Materiële vaste activa

2 Materiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde per
31-12-2014

Boekwaarde per
1-1-2014

Boekwaarde per
31-12-2013

In erfpacht uitgegeven gronden

0

0

0

Investeringen met een economisch nut

368.740

361.953

517.405

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

164.845

155.453

0

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 

70.780

64.883

64.883

Totaal

604.365

582.289

582.289

Toelichting
De boekwaarde 1-1-2014 is op totaalniveau gelijk aan de boekwaarde per 31-12-2013. De indeling van de materiële vaste activa is onder invloed van gewijzigde regelgeving aangepast. Deze regelgeving houdt in dat wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk afval, dan worden deze investeringen voortaan op de balans opgenomen in een aparte categorie: Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. De beginbalans is daarop aangepast.

De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde per
31-12-2014

Boekwaarde per
31-12-2013

Gronden en terreinen

114.050

112.672

Woonruimten

592

638

Bedrijfsgebouwen

201.743

195.258

Grond-, weg- en waterbouw werken

7.865

7.030

Vervoermiddelen

2.715

2.455

Machines, apparaten en installaties

27.553

29.767

Overig

14.222

14.133

Gronden en terreinen erfpacht

0

0

Totaal

368.740

361.953

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

(bedragen x € 1.000)

Boekwaar-de 31-12-2013

Verschui-ving

Investe- ringen

Desinves- teringen

Afschrij- vingen

Bijdragen van derden

Afwaar- deringen

Boekwaarde 31-12-2014

Investeringen met economisch nut

Gronden en terreinen

112.672

0

1.880

-26

0

-476

0

114.050

Woonruimten

638

0

0

0

-45

0

0

592

Bedrijfsgebouwen

195.258

-1.145

16.495

-861

-7.925

0

-78

201.743

Grond-, weg- en waterbouw werken

7.030

0

1.470

0

-635

0

0

7.865

Vervoermiddelen

2.455

0

811

0

-550

0

0

2.715

Machines, apparaten en installaties

29.767

0

543

0

-2.757

0

0

27.553

Overig

14.135

1.145

1.439

0

-2.498

0

0

14.222

Gronden en terreinen erfpacht

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

361.954

0

22.637

-888

-14.410

-476

-78

368.740

Toelichting
Er heeft een verschuiving van een deel van de investering in het Railpoint office (RPO) vanuit de categorie bedrijfsgebouwen naar de categorie overig plaatsgevonden. Dit omdat het investeringsdeel dat betrekking had op de inrichting van het RPO abusievelijk onder de categorie bedrijfsgebouwen was opgenomen in plaats van onder de categorie overig.

Het merendeel van de investeringen zijn gepleegd binnen de categorie bedrijfsgebouwen. Hierin zie je de investeringen voor  het verbeteren van de huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs terugkomen zoals het integraal huisvestingsplan (10.269) en de openbare basisschool  Saendelft  (1.235). Daarnaast is de bouw van een nieuwe sporthal bij Pascal Zuid ter vervanging van de Vang (1.447) aangevangen. Zie voor verdere toelichting paragraaf 2.7 jeugd en onderwijs.
Ook het realiseren van een toekomstbestendige infrastructuur voor de buitensport heeft ertoe geleid dat er in 2014 gestart is met de aanleg van het sportpark de Omzoom (1.891). Dit is verantwoord onder de categorie gronden en terreinen. Zie voor verdere toelichting paragraaf 2.9 sport en recreatie.

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2014

Cumulatief besteed t/m 2014

Integraal huisvestingsplan

15.797

10.269

15.302

OBS Saendelft

4.026

1.235

3.090

Sporthal de Vang

1.650

1.447

1.574

Grond sportpark de Omzoom

2.533

1.891

1.891

Totaal

24.006

14.842

21.857

De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde per
31-12-2014

Boekwaarde per
31-12-2013

Gronden en terreinen

0

0

Woonruimten

0

0

Bedrijfsgebouwen

0

0

Grond-, weg- en waterbouw werken

160.466

150.602

Vervoermiddelen

895

1.102

Machines, apparaten en installaties

2.483

2.585

Overig

1.001

1.164

Gronden en terreinen erfpacht

0

0

Totaal

164.845

155.453

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2013

Investe- ringen

Desinves- teringen

Afschrij- vingen

Bijdragen van derden

Afwaar- deringen

Boekwaarde 31-12-2014

Gronden en terreinen

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

0

0

0

0

0

0

0

Grond-, weg- en waterbouw werken

150.602

14.353

0

-4.361

-127

0

160.466

Vervoermiddelen

1.102

0

-31

-176

0

0

895

Machines, apparaten en installaties

2.585

0

0

-102

0

0

2.483

Overig

1.164

0

0

-163

0

0

1.001

Gronden en terreinen erfpacht

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

155.453

14.353

-31

-4.802

-127

0

164.845

Toelichting
De investering in de categorie Grond- weg- en waterbouwwerken van 14.353 bestaat voor het overgrote deel uit investeringen in het riool. De beschikbare middelen voor de vervanging van riolering zijn voor 97% tot besteding gebracht. Dit heeft geleid tot de vervanging van 19.600 m2 riool. Gepland was in totaal 20.000 m2 aan riolering te vervangen. Zie voor verdere toelichting paragraaf 2.11 wijkgericht werken en beheer.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2014

Cumulatief besteed t/m 2014

Bloemenbuurt

906

1.040

Hoornseveld fase 1 en 2

2.516

4.135

Paltrokstraat e.o.

907

1.075

Dorpsstraat fase 4

1.198

1.618

Totaal

16.200*

5.527

7.868

* Dit is het totaal van de onder de categorie riolen beschikbaar gesteld krediet.  De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2013

Investe- ringen

Desinves- teringen

Afschrij- vingen

Bijdragen van derden

Afwaar- deringen

Boekwaarde 31-12-2014

Gronden en terreinen

0

0

0

0

0

0

0

Woonruimten

0

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsgebouwen

0

0

0

0

0

0

0

Grond-, weg- en waterbouw werken

64.384

16.066

0

-9.365

-762

0

70.323

Vervoermiddelen

0

0

0

0

0

0

0

Machines, apparaten en installaties

446

2

0

-18

0

0

430

Overig

54

0

0

-27

0

0

27

Totaal

64.883

16.068

0

-9.409

-762

0

70.780

Toelichting
De investering van 16.066 in de categorie van grond-, weg- en waterbouw werken betrof hoofdzakelijk vervanging van wegen. De vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte zijn voor het overgrote deel tot besteding gebracht. Zie voor verdere toelichting paragraaf 2.11 wijkgericht werken en beheer

De volgende investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn in het boekjaar geactiveerd.  

(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar gesteld krediet

Werkelijk besteed in 2014

Cumulatief besteed t/m 2014

Houtveldweg

6.624

7.724

Hoornseveld

1.068

1.238

Volwerf

657

774

Muziekbuurt

751

952

Poelenburg oost

929

5.116

Totaal

17.300*

10.029

15.804

* Dit is het totaal in 2014 van de onder de categorie wegen en verkeer beschikbaar gesteld krediet.

Onder de bestemmingsreserves zijn diverse reserves opgenomen die bijdragen aan de investeringen in het maatschappelijk nut. (o.a. investeringsfonds en bestemmingsreserve versneld afschrijven maatschappelijk nut)