10 Resultaat na bestemming

10 Gerealiseerd resultaat

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde     31-12-2013

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Resultaat boekjaar 2014

Boekwaarde      31-12-2014

Gerealiseerd resultaat

30.621

-30.621

-12.474

-12.474

Totaal

30.621

-30.621

-12.474

-12.474


Toelichting
In de resultaatsbestemming 2013 is de bijzondere incidentele baat ingezet voor een reservering voor het versneld afschrijven van investeringen met maatschappelijk nut (24.339) en gereserveerd voor jaarschijf 2014 (2.709) en jaarschijf 2015 (4.246). Het nadelige resultaat uit gewone bedrijfsvoering in 2013 is ten laste van de algemene reserve gebracht (672). In het boekjaar 2014 is een positief resultaat behaald (12.474). Hoofdstuk 4.2 bevat een analyse van het resultaat.

De aansluiting van de mutaties in de reserves in de balans met het resultaatmodel kan als volgt worden gevonden:

           (bedragen x 1.000)

Toevoegingen 2014

Onttrekkingen 2014

Algemene reserve

11.265

-10.887

Bestemmingsreserves

46.615

-35.156

Resultaat 2013

-30.621

Mutaties in Resultaatmodel hfst. 4.1

57.880

-76.664