4 Voorraden

4 Voorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën.

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde per
31-12-2014

Boekwaarde per
31-12-2013

Grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar:

- niet in exploitatie genomen bouwgronden

9.874

10.662

- overige grond- en hulpstoffen

56

56

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

15.972

40.890

Voorziening gebiedsontwikkeling

-8.674

-22.745

Gereed product en handelsgoederen

7.149

7.470

Vooruitbetalingen

0

0

Totaal

24.377

36.334

Toelichting
Het saldo van de voorraden betreft hoofdzakelijk de complexen van het grondbedrijf. De mutaties worden in onderstaande tabellen en op het programma Grondzaken en Gebiedsontwikkeling toegelicht. Daarnaast zijn er ook nadere specificaties van de vermeer- en verminderingen te vinden in paragraaf 3.7 Grondbeleid.

(bedragen x 1.000)

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2014

Geraamde
kosten 2015
t/m eindjaar

Geraamde
opbrengsten
2015 t/m
eindjaar

Geraamd eindresul-taat

Contante waarde
31-12-2014

Verwacht eindjaar

Inverdan

14.253

65.586

-58.353

21.486

20.244

2021

Noorderwelf

-75

8.550

-8.591

-116

-79

2024

ZaanIJ

1.016

6.614

-7.631

-2

-2

2017

Gebied Zuidoost

3.838

3.456

-8.022

-728

-727

2022

Noordzeekanaal Gebied

17.395

53.307

-61.510

9.193

3.986

2035

Gebied Noordwest

4.945

32.553

-36.761

736

428

2024

Overige gronden

Voorziening

-8.674

Planafsluitingen

-15.526

Totaal

17.172

170.066

-180.868

30.569

23.851

  (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Boekwaarde 31-12-2014

Geraamde
kosten 2014
t/m eindjaar

Geraamde
opbrengsten
2014 t/m
eindjaar

Geraamd eind-resultaat

Contante waarde
31-12-2014

Grondexploitaties

32.470

141.245

-142.661

31.054

24.276

Exploitatieovereenkomsten

-972

17.483

-16.995

-484

-424

Planafsluitingen

-15.526

Subtotaal bouwgrond in exploitatie

15.972

158.728

-159.656

30.570

23.852

Grondexploitaties in voorbereiding

9.899

0

-9.899

-

-

Exploitatie ovk. in voorbereiding

-25

3.014

-2.989

-1

0

Subtotaal bouwgrond niet in expl.

9.874

3.014

-12.888

-1

0

Voorziening

-8.674

Subtotaal bouwgrond

17.172

161.742

-172.544

30.569

23.851

Projecten

0

8.324

-8.324

0

0

Totaal

17.172

170.066

-180.868

30.569

23.851

Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma grondzaken en gebiedsontwikkeling in paragraaf 2.6 en de paragraaf 3.7 grondbeleid. De aard en omvang van de waardeverminderingen op de complexen wordt toegelicht in het MPG 15.1.