Wonen en ruimtelijke ontwikkeling

Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: J. Olthof (Wonen), D.D. Straat (RO), D. Emmer (landschap), A.J.H. Verschuren (Erfgoed)
Verantwoordelijk directeur: C. Tip

Doel

Zaanstad is een fijne stad om in te wonen, te werken en om te verblijven. De gemeente hanteert een ruimtelijk beleid dat een duurzame en aantrekkelijke sociaal economische ontwikkeling bevordert.

Terugblik

Wie in Zaanstad wil bouwen of verbouwen, krijgt meer vrijheid van de gemeente. In bestemmingsplannen worden ruimere regels voor bouwen opgenomen en er wordt onderzocht wat de gevolgen zijn wanneer we draagvlak een grotere rol geven bij de afweging om af te wijken van onze regels, dan we tot nog toe deden.
We kunnen als overheid niet alles oppakken en moeten prioriteiten stellen, maar de diversiteit in de stad vráágt ook om verschillende aanpak per soort locatie. In gebieden waar ontwikkeling van grote strategische betekenis is voor de hele stad zoals met Inverdan of de Wilhelminasluis, pakt de gemeente een actieve en trekkende rol. Waar verandering wenselijk is, maar niet van groot strategisch belang zoals het Hembrugterrein of Wormerveer Noord, is de gemeente faciliterend aan de initiatieven van bewoners, ondernemers en ontwikkelaars. In de gebieden waar het behoud en beheer van (cultuurhistorische) kwaliteit centraal staat zoals bij monumenten of beschermde natuurgebieden, is de gemeente de hoeder die de norm stelt en bewaakt. In grote delen van de stad is het de opgave om een nieuwe balans te vinden tussen de ruimte voor ontwikkeling en de bescherming van alle belanghebbenden.

In 2014 is een aantal bewegingen in gang gezet die deze nieuwe balans invult. Zowel met het burenakkoord als met de pilots Ruimte Geven wordt meer invloed gegeven aan de direct betrokkenen en wordt de verantwoordelijkheid voor het verwerven van draagvlak meer bij de initiatiefnemer neergelegd. Naast deze twee specifieke beleidslijnen wordt via de bestemmingsplannen invulling gegeven aan de in 2013 door de raad vastgestelde notitie prioritering (2013/231283); waar mogelijk wordt ruimte gegeven en waar het moet wordt strak bestemd. Ook de Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit zal voor een belangrijk deel beslag krijgen in de verschillende bestemmingsplannen. De leidraad zelf zal in 2015 aan de raad worden aangeboden. In 2014 is ook een start gemaakt met Plan voor de Stad; Inverdan heeft laten zien dat een gedurfd en inspirerend toekomstbeeld werkt. Daarom worden belanghebbenden uitgenodigd om samen met de gemeente een plan voor de hele stad te maken.

In 2014 is een start gemaakt met de actualisatie van de woonvisie Zaans Mozaïek, om te zorgen dat de woningvoorraad divers, voldoende, passend en betaalbaar wordt, waarbij rekening wordt gehouden met de aangescherpte woningbouwambitie die in de begroting 2015 is opgenomen, en met vernieuwde wetgeving. In 2015 wordt de actualisatie afgerond en vertaald in een uitvoeringsprogramma. Particulier opdrachtgeverschap wordt gestimuleerd en zelfbouwprojecten gefaciliteerd. Zo is de verkoop van kavels voor het zelfbouwproject de Zaanse Eilanden op 1 november van start gegaan.

In 2014 zijn er 368 omgevingsvergunningen aangevraagd waarvan in 54 gevallen géén advies van de commissie Welstand en Monumenten noodzakelijk was. Deze aanvragen lagen namelijk in welstandsvrije gebieden waar bouwplannen tot aan 2018 in de praktijk niet getoetst worden aan redelijke eisen van welstand.

Ten behoeve van de evaluatie, is bekeken hoe normaal gesproken zou zijn geadviseerd op basis van criteria die zonder proef zouden gelden volgens de Welstandsnota Zaanstad 2013.

Inzicht in de effecten op de verschijningsvorm.

  • In 17% van de gevallen had de commissie Welstand en Monumenten/ambtelijk plantoetser bijsturing nodig geacht.
  • Daarvan betrof 22% (2 van de 9) grote plannen.

Effect op de efficiëntie van de organisatie
Behaalde bezuinigingen in het voortraject
In 2014 zijn 15% (54 van de 368 aanvragen) minder plannen voor advies voorgelegd aan de commissie Welstand en Monumenten als gevolg van het instellen van de proef met de welstandsvrije gebieden. Aanvragers hoeven voor deze plannen géén leges welstand af te dragen. Voor de ambtelijke organisatie betekent dit dat hierdoor efficiënter kan worden gewerkt: er hoeft geen advies aanvraag te worden uitgezet en de resultaten hoeven niet verwerkt te worden.

Effect op de belasting voor de juridische afdeling als gevolg van het welstandsvrij verklaren van gebieden.
Het digitale informatiesysteem is opnieuw ingericht en eind 2014 opgeleverd.  Gegevens over 2014 zijn daardoor niet beschikbaar.

Voortgang doelen

Ruimte en sturing geven aan behoud en versterking ruimtelijke kwaliteit van de stad
0 2 1 0

Nr

Effectdoelstelling

Effectindicator

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

1

(woon)aantrekkelijk-heid van Zaanstad

positie in de Atlas Nederlandse Gemeenten:

- woonaantrekkelijkheids-index

30

verbetering positie

29

- aandeel hoogopgeleiden

38

verbetering positie

37

Zorgen voor doelmatige en flexibele ruimtelijke kaders

Geplande activiteit(en):

  1. Actualiseren en samenvoegen van beleid ten behoeve van ruimtelijke kwaliteit van de stad in een Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit. Met deze samenvoeging kan naar verwachting het aantal vigerende beleidsdocumenten met tien worden teruggebracht.
  2. (Op afstand) begeleiden van de ontwikkeling van de drie pilotlocaties Fortuinlaan, Gasfabriek Wormerveer en Rosariumgebied. Naast het loskrijgen van ontwikkeling op deze locaties in 2014 is het doel van de pilot het evalueren van de opgestelde ruimere kaders en de gekozen ontwikkelstrategie.

Toelichting:
Het is niet gelukt om in 2014 de Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit aan de raad aan te bieden. De vaststelling vindt plaats in de eerste helft van 2015. De Leidraad is dan ook opgenomen in de Begroting 2015-2018 ’Samen het verschil maken‘. Het college heeft in 2014 een tweetal nieuwe werkwijzen vastgesteld waarbij meer invloed wordt gegeven aan draagvlak bij de besluitvorming.
Het college heeft in 2014 een besluit genomen over de aanpak en te hanteren kaders bij de pilotgebieden. Dit besluit wordt begin 2015 voor een zienswijze aan de raad voorgelegd. Ook het Burenakkoord is door het college eind 2014 vastgesteld. De resultaten van de welstandsvrije proef zijn opgenomen in bijlage 6.

Toepassen (nieuwe) strategieën voor ruimtelijke ontwikkeling

Geplande activiteit(en):

  1. Omgevingsplan Hembrug.
  2. Gebiedsontwikkelingsplan de Hemmes in nauw overleg met betrokken ministerie.

Toelichting:
Om de organische gebiedsontwikkeling van het Hembrugterrein planologisch-juridisch te faciliteren, is het gebied aangemeld als pilotgebied onder de Crisis- en Herstelwet (CHW). Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet wordt voor het terrein een omgevingsplan opgesteld. In 2014 is een procesmatig aanvalsplan opgesteld om te komen tot een omgevingsplan, dat in het tweede kwartaal ter besluitvorming aan het college van B en W is voorgelegd. In de tweede helft van 2014 is met belanghebbenden gewerkt aan de verkenning van programmatische scenario’s en de nota van uitgangspunten. Het streven is om eind 2015 een omgevingsplan ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. Het pilotproject wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het landelijke vakpubliek met grote interesse gevolgd.

De Hemmes maakt deel uit van het milieuontwikkelingsgebied Zaanstad Midden. In dit kader wordt een bestemmingsplan-plus opgesteld, waarin afspraken worden vastgelegd met de vier Zaans Proeflokaalbedrijven (ADM, Cargill, Duyvis en Tate & Lyle) over het bereiken van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat op de Hemmes. Het college heeft in het eerste kwartaal 2014 het conceptnormenkader vastgesteld. Dit normenkader vormt de basis om met de bedrijven in gesprek te gaan, met als doel tot overeenstemming te komen over de milieumaatregelen. Begin 2015 wordt inzichtelijk, op basis van de onderzoeken naar geluid en geur per bedrijf en cumulatief, of het normenkader haalbaar is. De uitkomsten van de onderzoeken worden met de bedrijven besproken, met als doel overeenstemming te bereiken over de te nemen milieumaatregelen per bedrijf. Daarnaast vormt het stedenbouwkundig masterplan de basis voor de ruimtelijke vertaling in bestemmingsplan-plus. Het bestemmingsplan-plus zal volgens planning in 2015 aan de raad worden voorgelegd voor besluitvorming. De aanpak van Zaanstad is eind 2014 genomineerd voor de ‘Nu al Eenvoudig Beter-Trofee’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) Op 3 februari 2015 reikte minister Schultz van Haegen de prijs namens het ministerie van I en M uit aan Zaanstad.

Versterken van de strategische positie van Zaanstad in de Metropoolregio Amsterdam

Toelichting:
Zaanstad is geruime tijd zowel bestuurlijk als ambtelijk betrokken bij de ruimtelijk-economische samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In 2015 zal het Ontwikkelingsbeeld 2040 van de MRA geactualiseerd worden. Daartoe is eind 2014 een negental regiotafels georganiseerd. Een daarvan betrof de regiotafel Zaanstreek. De uitkomsten van de regiotafels dienen als input voor een bestuurlijk gesprek begin 2015 over het al dan niet updaten van het Ontwikkelingsbeeld 2040.
Om data te verzamelen zijn meerdere zogenaamde regioateliers georganiseerd. Met het laatste is met name ingezoomd op de positie en rol van Zaanstad in de MRA.

Terugdringen (kwalitatief) woningtekort
0 1 1 0

Bevorderen kwaliteit bestaande woningvoorraad

Toelichting:
Er is nog heel wat werk te verrichten ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van de woningvoorraad. Om hieraan een impuls te geven is in het afgelopen jaar daarom ingezet op haalbaarheidsstudies naar nieuwe financiële instrumenten voor woningverbetering. De studie naar inzet van de Betaalbaar Koopwoningen Zaanstad wordt medio 2015 afgerond. Hierbij wordt een passende oplossing gezocht voor funderingsherstel in combinatie met opstalrenovatie, waardoor een woning energiezuiniger wordt. Ook is met banken, het ministerie BZK en Financiën intensief contact geweest - onder andere in de vorm van een werkconferentie in Zaanstad - over financiële oplossingen voor funderingsherstel. De gesprekken gaan nu op landelijk niveau door, waarbij opties voor een landelijk fonds in beeld worden gebracht .De gemeente Zaanstad boort alle creativiteit aan om tot passende oplossingen te komen maar daar is een lange adem voor nodig. Positief is dat de funderingsproblematiek volop in beeld is gekomen bij het ministerie van BZK, dat Zaanstad op landelijk niveau een gesprekspartner is, dat de Rabobank Zaanstreek een positieve grondhouding heeft en dat het ministerie zich inspant om verschillende partijen bij elkaar te brengen.  

Bevorderen passend woningaanbod voor verschillende doelgroepen

Toelichting:
We hebben ons in regionaal verband voorbereid op de invoering van de Huisvestingswet. Er is een nieuwe regionale Huisvestingsverordening gereed gemaakt, waarop de raad begin 2015 een positieve zienswijze heeft gegeven. Hierin zijn onder meer veranderingen in de woonruimteverdeling op het gebied van lokale beleidsruimte en toewijzingscriteria opgenomen. Ook is voorgesorteerd op een betere relatie tussen het inkomen van woningzoekenden en de huurprijs van de woning bij de toewijzing. In het kader van de woonvisie wordt verder gezocht naar instrumenten die de doorstroming kunnen bevorderen.
Een passend woningaanbod heeft niet alleen betrekking op woonruimteverdeling en beschikbaarheid, maar ook op een adequate woningvoorraad, die voldoende inspeelt op de huidige en toekomstige woonbehoeften en -ambities ten aanzien van kwantiteit, kwaliteit en betaalbaarheid; thema's die ook in de geactualiseerde woonvisie terugkomen. Ouderen vormen een steeds belangrijkere doelgroep. De vergrijzing en extramuralisering stellen eisen aan de kwaliteit van zowel bestaande als nieuwe woningen en vraagt om nieuwe arrangementen op het snijvlak van wonen, zorg en welzijn. In 2014 werden gesprekken gestart over de toekomst van verzorgingshuizen, zoals de Amandelbloesem. Via het project Comfortabel Wonen werden ouderen attent gemaakt op de mogelijkheden om hun woning 'senior proof' te maken.

Een aantrekkelijk vestigings- en woonklimaat waaronder het Zaanse erfgoed
0 1 1 1

Cultuurhistorie inzetten als kwaliteit en inspiratiebron voor stedelijke ontwikkeling

Toelichting:
In 2014 zijn diverse haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, onder andere voor de Hemmes. Er werden geen cultuurhistorische verkenningen uitgevoerd.  Al eerder werd geconstateerd dat de ambities ten aanzien van de uitvoering van de Erfgoedvisie moeten worden bijgesteld. Om die reden is eind 2014 gestart met de geplande actualisatie van het uitvoeringsprogramma.

Behoud, versterken en gebruik van het Zaanse erfgoed

Toelichting:
In 2014 zijn geen nieuwe monumenten aangewezen voor de gemeentelijke monumentenlijst, maar is wel een samenwerking gestart met de Vereniging Zaans Erfgoed om vanaf 2015 structureel tien tot vijftien monumenten op de lijst de plaatsen. Ten behoeve van het behoud van het bestaande erfgoed werden adviezen aan eigenaren gegeven voor de vergunning en instandhoudingssubsidies voor hun monument en werden restauraties begeleid, zoals bij de panden op het Hembrugterrein, Molenschuur de Pauw in Nauerna en de oude bakkerij in Westzaan. Tevens ondersteunde de gemeente het aanvragen van subsidies zoals voor de Bonifatiuskerk en Gebouw 197 op het Hembrugterrein; beide werden toegewezen. In 2014 zijn toekomstige huurders voor de Affuitenhal, het Optiekgebouw en gebouw 218 op het Hembrugterrein begeleid. Daarnaast worden binnen Zaanstad functiewijzigingen van andere monumenten begeleid, zoals kerken en recent in 2013 als monument aangewezen boerderijen. 
In Zaanstad staan veel leegstaande monumenten. De gemeente denkt mee over de herbestemming van deze monumenten en beweegt mee gedurende het ontwikkelingsproces en ingrepen op korte termijn.

Uitvoeren van archeologie als wettelijke taak

Toelichting:
Goede advisering draagt eraan bij dat de verplichting om tijdens bepaalde bouwprojecten archeologisch onderzoek uit te voeren, zo vorm kan worden gegeven dat dit zo min mogelijk hinder oplevert voor het bouwproces. In 2014 zijn verkennende onderzoeken gedaan bij onder andere  Noordeinde in Wormerveer, Provily Sportpark Krommenie en molen De Pauw in Nauerna.

Realisatie van een aantrekkelijk buitengebied voor de bewoners van Zaanstad
0 2 0 0

Beter toegankelijke en ontsloten buitengebieden voor recreatiedoeleinden

Toelichting:
Zaanstad werkt mee aan een uitwerkingsplan voor investeringen in groen en recreatie ten behoeve van kwaliteitsverbetering in het Noordzeekanaalgebied. Daarnaast wordt er blijvend (samen)gewerkt aan de aanleg van recreatieve verbindingen en voorzieningen, bijvoorbeeld de openstelling van het voetpad Guisveld (augustus 2014), voorbereiding van het wandelpad door het Noorderveen en de aanleg van het fietspad Haansloot.
In 2015 zal door de provincie en alle participanten van de schappen worden gewerkt aan het vormgeven van een nieuwe structuur van de recreatieschappen.

In stand houden van landschaps-, natuur- en cultuurhistorische waarden van het buitengebied

Toelichting:
In samenwerking met partners wordt volop gewerkt aan het Uitvoeringsprogramma Inrichting & Beheer Kalverpolder. Het meest zichtbare is dat er watergangen zijn gebaggerd en dat oevers hersteld zijn.
De beheerplannen Natura 2000 zijn opgesteld, de vaststelling wacht op definitieve vaststelling van rijksbeleid ten aanzien van stikstof. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft de ontwerp-Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)  vanaf 10 januari 2015 ter inzage gelegd.  
Nu de provincie een besluit genomen heeft over de wijze van uitvoeren van de verbrakking van de polder Westzaan, te weten een verbrakking van het oppervlaktewater in het Guisveld, wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap gewerkt aan de technische voorbereidingen. De daadwerkelijke uitvoering start in 2016.

Dit programma heeft geen prestatie-indicatoren

Product

Begroting

Realisatie

Verschil

Monumenten & Archeologie

Lasten

245

246

1

Baten

Onttrekkingen

-77

-43

34

Saldo

168

202

34

Ruimtelijke Ontwikkeling

Lasten

965

989

23

Baten

-663

-717

-54

Toevoegingen

129

165

36

Onttrekkingen

-873

-865

8

Saldo

-441

-429

13

Vergunningen openbare ruimte

Baten

-41

-72

-31

Saldo

-41

-72

-31

Wonen

Lasten

1.084

806

-277

Baten

-340

-426

-86

Onttrekkingen

-133

-50

83

Saldo

611

330

-281

Directe apparaatslasten

Lasten

3.654

3.254

-400

Baten

Saldo

3.654

3.254

-400

Totaal programma

Lasten

5.948

5.295

-653

Baten

-1.045

-1.216

-171

Toevoegingen

129

165

36

Onttrekkingen

-1.082

-959

124

Toelichting op afwijkingen per programma

Binnen het programma Wonen resulteert per saldo een voordeel van ca. € 0,7 mln. Dit is o.a. veroorzaakt doordat:

  • aflossingen van particuliere leningen voor funderingsherstel vrijwel volledig hebben plaatsgevonden en er dus een lager dan begroot bedrag als oninbaar hoeft te worden afgeschreven (-272).
  • Als gevolg van vertraging in het project woonschepen er minder kosten zijn gemaakt (-83) waardoor ook de begrote onttrekking aan de hiervoor gevormde bestemmingsreserve niet plaats heeft gevonden (83)
  • er extra inzet is gepleegd op het regionale woningmarktproject, waarbij de kosten overigens voor 100% gedekt zijn door SRA-subsidies (extra baten product Wonen).

Tot slot: de zgn. Hervormingsagenda ligt op schema. De bezuiniging verloopt stapsgewijs waarbij het de uiteindelijke doelstelling is om vanaf 2016 € 1,8 miljoen minder apparaatskosten te hebben in de ruimtelijke keten. Voor 2014 is deze taakstelling gerealiseerd. Zodanig dat er door de keuze om ontstane vacatures niet meer in te vullen zelfs minder kosten gemaakt zijn dan begroot (-400).