Publieke dienstverlening

Aandeel in het totaal

Portefeuillehouder: H.A. Visscher-Noordzij
Verantwoordelijk directeur: W. Blok

Doel

Het realiseren van een goede basisdienstverlening voor de burgers, bedrijven en instellingen in Zaanstad die afgestemd is op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de klant.
De menselijke maat is hierin bepalend. Zo zullen burgers die niet digitaal vaardig zijn, worden geholpen. Hetzij via een SWT, telefonisch via 14075 of aan de balie. Zo blijft de dienstverlening voor iedereen beschikbaar.

Terugblik

De rol van de lokale en centrale overheid verandert, waarbij de beweging wordt ingezet van 'zorgen voor', naar 'zorgen dat!'. Dit vraagt om innovatie om die nieuwe rol vorm te geven. In dat kader heeft het college in 2014 de nieuwe visie op de publieke dienstverlening vastgesteld. Uitwerking van deze visie zal door middel van een uitvoeringsprogramma in 2015 plaatsvinden. In de visie van het college staat een toegankelijke digitale dienstverlening en een goed contact met de burger voorop.

In het verlengde van de visie op dienstverlening wil het college de afhandeling van vergunningen dichtbij de burger organiseren. Om dit te realiseren, wordt de organisatie aangepast. Verschillende afdelingen worden in het ‘Vergunningencentrum’ ondergebracht en geplaatst aan de voorkant van de organisatie. Het organisatieontwerp is gereed en zal in september 2015 volgens planning geïmplementeerd worden.

Om te komen tot een snelle afhandeling van vergunningsaanvragen, zijn de werkprocessen in 2014 doorgelicht en geherdefinieerd. Hierbij is gekeken naar mogelijkheden om het proces te vereenvoudigen waardoor de doorlooptijden van aanvragen zijn ingekort. De resultaten zijn in 2014 al zichtbaar. De doorlooptijd van aanvragen is gemiddeld met 30% gedaald.

Een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente zijn de bouwleges. De inkomsten uit de bouwleges zijn vanwege de economische crisis de afgelopen vijf jaar steeds verder gedaald. Vanaf 2014 is weer een stijgende lijn te zien. Ook in 2015 zien we dat deze trend zich voortzet. Ook het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) komt tot de conclusie dat in 2014 het keerpunt in de bouw is bereikt.

In het kader van de decentralisaties is er vanuit de dienstverlening gezocht naar een goede afstemming met de SWT’s. Burgers die digitaal niet vaardig zijn, worden door de medewerkers van de dienstverlening geholpen. Deze vangnetconstructie is in 2014 geoperationaliseerd. Op deze wijze blijft de menselijke maat gewaarborgd.

Voortgang doelen

Intensiveren van digitale producten en uitnutten van de bestaande digitalisering
2 1 0 0

Nr

Effectdoelstelling

Effectindicator

Realisatie 2013

Begroting  2014

Realisatie 2014

1

Intensiveren van digitale producten en uitnutten van de bestaande digitalisering

Maximaliseren digitale afspraken. De baliebezoeken worden gepland middels een afspraak via Internet.

20%

24%

42%

Bulkprocessen worden gedigitaliseerd.

0%

80%

80%

Stimuleren van het maken van afspraken via internet

Toelichting:
In toenemende mate maken burgers, bedrijven en instellingen een afspraak via de gemeentelijke website voor een bezoek aan de afdeling Klantcontact Burgerzaken. Doelstelling was om in 2014 het aantal digitale afspraken minimaal 30% te laten zijn. Eind 2014 kan worden geconstateerd dat deze doelstelling ruimschoots gehaald wordt. 42% van de burgers maakte gebruik van een digitale afspraak. Het Callcenter promoot op een klantvriendelijke wijze het kanaal internet. Een communicatiecampagne heeft plaats gevonden in de tweede helft van 2014 met als doel om burgers te laten zien hoe gemakkelijk het is om via de website een afspraak te maken.

Communicatiecampagne: 'de digitale gemeente'

Toelichting:
De gemeente streeft ernaar om klantcontacten zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen.
Hiermee worden doelmatigheidsvoordelen bereikt voor de inwoner en de gemeente. In dat kader is in 2014 de vraaggerichte website geïmplementeerd. Op de nieuwe website kunnen informatie, producten en diensten snel gevonden worden met zoektermen. Met deze nieuwe website is het gebruiksgemak toegenomen en is het voor burgers, bedrijven en instellingen eenvoudiger om op een digitale wijze gebruik te maken van gemeentelijke dienstverlening.

Een uitgebreide informatiecampagne heeft ervoor gezorgd dat burgers, bedrijven en instellingen kennis konden nemen van de nieuwe website.

Uitbreiden digitale producten

Geplande activiteit(en):

  1. Het subsidieproces, de flitsvergunningen, de drank- en horecavergunningen en de APV-vergunningen worden digitaal aanvraagbaar op de website.

Toelichting:
De gemeentelijke website biedt de mogelijkheid voor burgers, bedrijven en instellingen om op een eenvoudige wijze producten en diensten van de gemeente aan te vragen. De afhandeling van de aanvragen kan daardoor op een doelmatige wijze georganiseerd worden. Dat het steeds eenvoudiger wordt om overheidszaken via de website te regelen, sluit aan bij de veranderende rol van de overheid waarbij van de inwoner meer zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid wordt gevraagd. Het is dan ook belangrijk om als gemeente de mogelijkheid te bieden zoveel mogelijk producten digitaal af te nemen. In dat opzicht wordt gestreefd naar het verruimen van het aantal digitale producten.

Het is nu ook mogelijk om via de website subsidies en ligplaatsvergunningen aan te vragen.
Begin 2015 zal het digitaal aanvragen van drank- en horecavergunningen ook mogelijk worden.

Administratieve lastenvermindering voor burgers, bedrijven en instellingen
0 1 0 0

Nr

Effectdoelstelling

Effectindicator

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

2

Verminderen administratieve lasten

Door duidelijke informatieverstrekking en vereenvoudigd beleid meer complete aanvragen.

0%

70%

70%

Verminderen administratieve lasten

Geplande activiteit(en):

  • Onderzoeken welke vergunningen te vervangen zijn door algemene regels. Onderzoeken welk beleid aangepast of afgeschaft kan worden.

Toelichting:
Het verminderen van de regeldruk maakt het mogelijk dat maatschappelijke initiatieven gemakkelijker van de grond komen en dat de administratieve lasten voor burgers, bedrijven en instellingen worden verminderd. In het kader van het ontregelen, is gekeken waar regelgeving eenvoudiger kan.

Voor diverse activiteiten zijn vergunningen vervangen door algemene regels. Het gaat onder andere om de horeca-exploitatievergunning voor Bed & Breakfast-bedrijven en de objectvergunningen. Verder is het standplaatsenbeleid opgesteld met als doel om duidelijke regels te bieden voor de aanvrager en om het verkrijgen van een standplaatsvergunning te vergemakkelijken. Het college stelt dit beleid medio 2015 vast.

Optimalisering Wabo-vergunningverleningproces door verdere digitalisering
0 2 0 0

Nr

Effectdoelstelling

Effectindicator

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

3

Optimalisering Wabo-vergunningverlening-proces

Digitaal afgeven van vergunningen

80%

70%

70%

Stijging aantal flitsvergunningen

30%

30%

40%

Pilot digitale afhandelingen omgevingsvergunningen

Toelichting:
Ook bij de afhandeling van omgevingsvergunningen wordt de doelmatigheid vergroot door gebruik te maken van digitale dienstverlening. Ook hier betekent dit dat de gemeente steeds vaker schriftelijk en via de website met burgers communiceert. Voor mensen die niet uit de voeten kunnen met dienstverlening via internet, of geen internettoegang hebben en dat niet met hun omgeving kunnen oplossen, blijft een alternatieve aanvraagprocedure beschikbaar.

Stijging van het aantal flitsvergunningen

Geplande activiteit(en):

  1. Waar mogelijk de gewone vergunning vervangen door de flitsvergunning.
  2. Aanvragen van flitsvergunningen via de website mogelijk maken.

Toelichting:
Voor een aantal omgevingsvergunningen is het mogelijk gebleken deze via een verkorte procedure af te handelen. Bij deze zogenaamde flitsvergunningen wordt de doorlooptijd gehalveerd. Doordat alle vergunningsprocessen geherdefinieerd zijn, is het mogelijk geworden om voor een aantal soorten omgevingsvergunningen de doorlooptijd te halveren. In 2014 zijn in totaal 158 van de 897 vergunningen afgegeven via deze verkorte procedure.

Digitaliseren van veel geraadpleegde en kwetsbare collecties bij gemeentearchief
0 1 0 0

Nr

Effectdoelstelling

Effectindicator

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

4

Digitaliseren van veel geraadpleegde en kwetsbare collecties bij gemeentearchief

Bevolkingsregisters gedigitaliseerd en ontsloten

0%

20%

40%

Bevolkingsregisters via internet raadpleegbaar maken

Geplande activiteit(en):

  1. De bevolkingsregisters/gezinskaarten, periode 1900-1939, worden gedigitaliseerd, via een database ontsloten en via het internet raadpleegbaar gemaakt.

Toelichting:
Om veel geraadpleegde en kwetsbare collecties van het gemeentearchief beter te kunnen beschermen, zijn deze gedigitaliseerd. De doelstelling voor het digitaliseren van veel-geraadpleegde en kwetsbare collecties bij gemeentearchief is dan ook ruimschoots gehaald. Voor de periode 1900-1939 is 100% gedigitaliseerd (dit is 40% van het totale aantal bevolkingsregisters). Het ontsluiten van de informatie via de website heeft vertraging opgelopen, omdat de nieuwe website van het gemeentearchief later is gerealiseerd dan gepland. In 2015 zullen de gedigitaliseerde collecties via de nieuwe website worden ontsloten.

Nr

Prestatie doelstelling

Prestatie-indicator

Realisatie 2013

Begroting 2014

Realisatie 2014

1

Intensiveren van digitale producten en uitnutten van de bestaande digitalisering

Stimuleren van het maken van afspraken via internet

70%

80%

80%

Communicatiecampagne: ‘de digitale gemeente’

90%

100%

100%

Uitbreiden digitale producten

80%

90%

90%

2

Administratieve lastenvermin-dering voor burgers, bedrijven en instellingen

Verminderen administratieve lasten

50%

70%

70%

3

Optimalisering Wabo-vergunningver-leningsproces door verdere digitalisering

Pilot digitale afhandeling omgevingsvergunningen

10%

70%

70%

Stijging van het aantal flitsvergunning

20%

30%

40%

4

Digitaliseren van veel geraadpleegde en kwetsbare collecties bij gemeentearchief

Bevolkingsregisters via internet raadpleegbaar maken

0%

20%

40%

Product

Begroting

Realisatie

Verschil

Omgevingsvergunningen

Lasten

408

378

-31

Baten

-3.720

-4.063

-343

Saldo

-3.312

-3.686

-374

Burgerzaken

Lasten

1.540

1.403

-137

Baten

-2.916

-2.812

105

Saldo

-1.376

-1.409

-33

Havens en Kadegelden

Lasten

311

134

-176

Baten

-1.197

-1.132

64

Saldo

-886

-998

-112

Gemeentearchief

Lasten

192

130

-62

Baten

-36

-42

-6

Saldo

156

88

-68

Verkiezingen

Lasten

511

392

-119

Saldo

511

392

-119

Directe apparaatslasten

Lasten

8.448

8.419

-29

Baten

-5

-5

Saldo

8.448

8.414

-34

Totaal programma

Lasten

11.410

10.856

-555

Baten

-7.869

-8.054

-185

Toelichting op afwijkingen per programma

Het voordelig saldo valt als volgt te verklaren:

  • Door de aantrekkende economie valt de realisatie van de bouwleges positiever uit (-343).
  • Zijn er minder rijbewijzen en paspoorten verstrekt, wat leidt tot lagere inkomsten (leges) (105), maar valt de afdracht van leges aan het rijk ook lager uit (-137).
  • Uitstel van vervanging van bedrijfsmiddelen (boot en dienstauto's) geeft een incidenteel voordeel(-176). &
  • Omdat in  2014 twee verkiezingen (gemeenteraad en Europees Parlement) op één dag zijn gehouden is in de uitvoering daarvan een besparing gerealiseerd (-119).