Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer

Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer

Uitgeest

Gemeenschappelijke regeling

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) is een samenwerkingsverband van twaalf omliggende gemeenten en de provincie Noord-Holland. Het zet zich in voor:
- het verzekeren van een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het meer en aangrenzende gebieden;
- het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap en een evenwichtig natuurlijk milieu dat is afgestemd op het onder bovenstaande geformuleerde

Bestuurlijk belang

Financieel belang (bedragen x € 1.000)

AB bestaat uit 8 bestuursleden. Zaanstad mag één bestuurslid benoemen. AB beslist op basis van meerderheid van stemmen. Wethouder Vissers-Koopman is lid van het AB, plaatsvervanging door wethouder Verschuren

Aandelenkapitaal

Leningen/garantstellingen

Impuls

Stemverhouding: 12.5%

Exploitatie

€ 264,00

(Markt) ontwikkelingen

De inhoudelijke ontwikkelingen in de recreatie en het landschap vormen aanleiding om de bestuuriijke organisatie van de recreatieschappen tegen het licht te houden. GS heeft bureau KokxdeVoogd opdracht gegeven om alternatieve bestuursvormen te laten onderzoeken. Dit kan leiden tot een scheiding van strategisch beleid en beheer, minder bestuurlijke drukte en meer ruimte voor andere deelnemers die ook een rol hebben bij recreatie en landschap. Uit de bestuursmodellen die KokxdeVoogd heeft onderzocht heeft GS besloten het executieve model ( een beleidsmatig sturende provincie) nader te onderzoeken. GS heeft zich uitgesproken om, in het verlengde van het executieve model, ook terug te willen treden uit de recreatieschappen en in plaats daarvoor een subsidierelatie met de schappen aan te willen gaan, zonder daarbij te bezuinigen. Voor Zaanstad heeft het standpunt van GS consequenties, die verder nog niet in kaart gebracht zijn. Op dit moment participeert Zaanstad als verbonden partij in de recreatieschappen RAUM (Alkmaarder- en Uitgeestermeer) en Twiske - Waterland. (zie raadsinformatiebrief feb 2015)

Financiële positie (bedragen x € 1.000)

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 1.041,00

€ 1.315,00

Vreemd vermogen

€ 459,00

€ 871,00

Resultaat

€ 50,00