Recreatieschap Twiske-Waterland

Recreatieschap Twiske-Waterland

Zaanstad

Gemeenschappelijke regeling

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

- het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie
- in samenhang met de vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichig natuurlijk milieu
- het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifieke en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt

Bestuurlijk belang

Financieel belang (bedragen x € 1.000)

Het DB bestaat uit de voorzitter en tenminste vier leden, aan te wijzen door het AB zijn midden. Het lid dat is benoemd door de gemeente Zaanstad heeft vier van de 28 stemmen in het algemeen bestuur. Besluitvorming in het AB over financiële jaarstukken met betrekking tot de participantenbijdrage vindt plaats op basis van een gewogen stemrecht, waarbij Zaanstad 4 van de 28 stemmen heeft. Besluitvorming in het AB over het overige beleid en uitvoering van het programma vindt plaats op basis van een gewogen stemrecht, waarbij Zaanstad 5 van de 40 stemmen heeft. Wethouder Vissers-Koopman is lid van het AB, plaatsvervanging door wethouder Verschuren

Aandelenkapitaal

Leningen/garantstellingen

Impuls

Stemverhouding: 12.5%

Exploitatie

€ 198,00

(Markt) ontwikkelingen

De inhoudelijke ontwikkelingen in de recreatie en het landschap vormen aanleiding om de bestuuriijke organisatie van de recreatieschappen tegen het licht te houden. GS heeft bureau KokxdeVoogd opdracht gegeven om alternatieve bestuursvormen te laten onderzoeken. Dit kan leiden tot een scheiding van strategisch beleid en beheer, minder bestuurlijke drukte en meer ruimte voor andere deelnemers die ook een rol hebben bij recreatie en landschap. Uit de bestuursmodellen die KokxdeVoogd heeft onderzocht heeft GS besloten het executieve model ( een beleidsmatig sturende provincie) nader te onderzoeken. GS heeft zich uitgesproken om, in het verlengde van het executieve model, ook terug te willen treden uit de recreatieschappen en in plaats daarvoor een subsidierelatie met de schappen aan te willen gaan, zonder daarbij te bezuinigen. Voor Zaanstad heeft het standpunt van GS consequenties, die verder nog niet in kaart gebracht zijn. Op dit moment participeert Zaanstad als verbonden partij in de recreatieschappen RAUM (Alkmaarder- en Uitgeestermeer) en Twiske - Waterland (bron raadsinformatiebrief  feb 2015)

Financiële positie Twiske(bedragen x € 1.000)

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 3.200,00

€ 2.558,00

Vreemd vermogen

€ 205,00

€ 227,00

Resultaat

€ 660,00-

Financiële positie Waterland (bedragen x € 1.000)

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

2.230

1.832

Vreemd vermogen

206

72

Resultaat

-398