Regionale ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied

Amsterdam

Naamloze vennootschap

Openbaar belang

Toezichtsregime

Hoog

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON) is het uitvoeringsinstrument voor het (her)ontwikkelen van bedrijventerreinen zoals beschreven in het Masterplan Noordzeekanaalgebied

Bestuurlijk belang

Financieel belang (bedragen x € 1.000)

Wethouder Straat vertegenwoordigt de gemeente in de AvA, plaatsvervanging wethouder Emmer

Aandelenkapitaal

€ 550,00

Leningen/garantstellingen

Impuls

Stemverhouding: 33.3%

Exploitatie

(Markt) ontwikkelingen

zie risicoanalyse

Financiële positie

01-01-2013

31-12-2013

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 1.648,00

€ 11.141,00-

Vreemd vermogen

€ 95.507,00

€ 97.892,00

Resultaat

€ 8.666,00-