Afvalschap IJmond Zaanstreek

Afvalschap IJmond Zaanstreek

Zaanstad

Gemeenschappelijke regeling

Openbaar belang

Toezichtsregime

Laag

Afvalschap IJmond Zaanstreek (AIJZ) is houder van aandelen van de Huisvuil Centrale (HVC). De taken van het AIJZ beperken zich tot de taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC, te weten het via het bestuur van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te bepalen namens het AIJZ in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van HVC.

Bestuurlijk belang

Financieel belang (bedragen x € 1.000)

Wethouder Emmer is lid van het DB en AB, plaatsvervanging door wethouder Straat

Aandelenkapitaal

Leningen/garantstellingen

Impuls

Stemverhouding: 50%

Exploitatie

€ 4,00

(Markt) ontwikkelingen

Zie risicoanalyse HVC

Financiële positie (bedragen x € 1.000)

01-01-2013

31-12-2013

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 46,00

€ 46,00

Vreemd vermogen

€ 1,00

€ 1,00

Resultaat

€ 0,00