Betaalbare Koopwoningen Zaanstreek

Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ)

Zaandam

Besloten vennootschap

Openbaar belang

Toezichtsregime

Hoog

Het doel van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) is tweeledig:
- Het bevorderen van de volkshuisvesting overeenkomstig het beleid van de gemeente Zaanstad
- Het realiseren van kwalitatief hoogwaardige sociale koopwoningen in de gemeente Zaanstad; het via erfpacht beschikbaar stellen van deze woningen aan de gewenste doelgroep en het uitvoeren van een beleid teneinde deze woningen zoveel mogelijk voor de de doelgroep te behouden.

Bestuurlijk belang

Financieel belang (bedragen x € 1.000)

Gemeente Zaanstad is voor 100% eigenaar van de aandelen Het voltallig college vertegenwoordigt de enige aandeelhouder gemeente Zaanstad.

Aandelenkapitaal

€ 28.000,00

Leningen/garantstellingen

Impuls

Stemverhouding: 100%

Exploitatie

(Markt) ontwikkelingen

BKZ is een instrument, gericht op stimuleren van woningbouw, dat door de gemeente ingezet wordt daar waar de markt geen of te weinig invulling geeft aan de woningbouwopgaven in de stad. Hierdoor wordt het mogelijk dat mensen met een smalle beurs tóch een goede woning in Zaanstad kunnen kopen. In het verleden lag de focus op het ondersteunen van nieuwbouw-koopwoningen voor de lage inkomensgroepen. Maar omdat de woonbehoefte in Zaanstad ook steeds meer een probleem is van mensen met een iets hoger inkomen dan het minimum, zijn inspanningen de afgelopen tijd meer gericht op het stimuleren van de bouwproductie en het faciliteren van inkomensgroepen met een jaarinkomen net boven de sociale huurgrens. Daarnaast is de opdracht ook verlegd naar herstructureringsgebieden, met name naar particulier bezit waar een opgave tot funderingsherstel met woningverbetering moet plaatsvinden.

Financiële positie (bedragen x € 1.000)

01-01-2013

31-12-2013

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 14.332,00

€ 14.534,00

Vreemd vermogen

€ 36.667,00

€ 30.792,00

Resultaat

€ 202,00

Risico's

zie risicoanalyse