Masterplan Noordzeekanaalgebied

Masterplan Noordzeekanaalgebied

IJmuiden

Stichting

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

Het op duurzame wijze versterken van de regionale economie in het Noordzeekanaalgebied door het benutten van de potentie van het regionale haven- en industrieel complex.

Bestuurlijk belang

Financieel belang (bedragen x € 1.000)

Wethouder Straat is lid van het stichtingsbestuur, vervanging wethouder Emmer

Aandelenkapitaal

Leningen/garantstellingen

Impuls

Stemverhouding: 17%

Exploitatie

€ 28,00

(Markt) ontwikkelingen

De visie Noordzeekanaalgebied 2040 en de bijbehorende uitvoeringsagenda bepaalt het activiteitenprogramma van de stichting Masterplan Noordzeekanaalgebied. Een deel van de uitvoeringsagenda-activiteiten wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband, een deel in afspraken tussen afzonderlijke deelnemende partijen.  De uitwerking van de wijziging geluidscontouren zal in de uitwerking voor Zaanstad ook in 2015 veel aandacht vragen

Financiële positie (bedragen x € 1.000)

01-01-2013

31-12-2013

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 414,00

€ 411,00

Vreemd vermogen

€ 471,00

€ 943,00

Resultaat

€ 3,00-