Centraal Nautisch Beheer

Centraal Nautisch Beheer

Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

Het Centraal Nautisch Beheer (CNB) heeft als doel het verkrijgen van eenheid in het beleid en de uitvoering van taken van gemeenten en het rijk die betrekking hebben op het scheepvaartverkeer binnen het Noordzeekanaalgebied. De regeling is ook bedoeld om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van infrastructurele voorzieningen en de toegankelijkheid van de vaarweg.

Bestuurlijk belang

Financieel belang (geen)

2 van de 13 bestuurszetels in het AB en 1 van de 5 bestuurszetels in het DB. Wethouder Vissers-Koopman is lid van het AB en DB, wethouder Straat is lid van het AB.

Aandelenkapitaal

Leningen/garantstellingen

Impuls

Stemverhouding: 15%

Exploitatie

(Markt) ontwikkelingen

Eind 2014 is in CNB-verband gewerkt aan het actualiseren van Havenafvalplan. Eind 2014 heeft het college dit plan vastgesteld. Het plan zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Na goedkeuring wordt treedt het nieuwe Havenafvalplan in werking.

Financiële positie (bedragen x € 1.000)

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Vreemd vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Resultaat

€ 0,00