Werkvoorzieningschap Baanstede

Werkvoorzieningschap Baanstede

Purmerend

Gemeenschappelijke regeling

Openbaar belang

Toezichtsregime

Hoog

Het openbaar lichaam heeft tot doel door middel van de uitvoering van de Wsw te voorzien in arbeid al dan niet onder aangepaste omstandigheden, die zoveel mogelijk gericht is op behoud, herstel dan wel bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van die personen, die tot het verrichten van arbeid in staat zijn, doch voor wie in belangrijke mate ten gevolge van bij hen gelegen factoren, gelegenheid om onder normale omstandigheden arbeid te verrichten niet of voorshands niet aanwezig is, een en ander mede met het oog op het kunnen verrichten van arbeid onder normale omstandigheden.

Bestuurlijk belang

Financieel belang (bedragen x € 1.000)

Elk lid heeft één stem, met uitzondering van de deskundigen genoemd in artikel 13, die een raadgevende stem hebben

Aandelenkapitaal

Leningen/garantstellingen

Impuls

Stemverhouding: 11.1%

Exploitatie

€ 980,00

(Markt) ontwikkelingen

De transitie is in 2014 vertraagd door het faillissement van de beoogde detacheringsorganisatie. De richting en het doel van het transitieplan zijn gelijk gebleven. Momenteel wordt bekeken op welke manier de transitie uitgevoerd wordt en op welke momenten. Het is de verwachting dat hierover meer duidelijkheid komt bij de begroting voor 2016.

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 0,00

€ 300,00

Vreemd vermogen

€ 5.913,00

€ 6.865,00

Resultaat

€ 1.201,00-