GGD Zaanstreek Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland

Zaandam

Gemeenschappelijke regeling

Openbaar belang

Toezichtsregime

Hoog

Bevorderen en uitvoeren van de collectieve preventie en andere activiteiten in het kader van de gezondheidszorg

Bestuurlijk belang

Financieel belang (bedragen x € 1.000)

Een lid van het AB heeft in de vergadering van het AB één stem. In die gevallen waarin Zaanstad en Purmerend zwaarwegende bezwaren hebben tegen een voorstel en met het oog daarop tegenstemmen, leidt die tegenstem tot verwerping van het voorstel. Het voorgaande is niet van toepassing op het voorstel tot vaststelling van de begroting respectievelijk de jaarrekening van de GGD. Wethouder Olthof is lid van het DB en AB, plaatsvervanging door wethouder Visscher-Noordzij

Aandelenkapitaal

Leningen/garantstellingen

Impuls

Stemverhouding: 11%

Exploitatie

€ 7.500,00

(Markt) ontwikkelingen

De GGD bereikt de gestelde doelstellingen, maar dit is niet langer voldoende. Als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein wordt op gemeentelijk niveau gekeken hoe nieuwe en bestaande taken het beste georganiseerd kunnen worden. Omdat een deel van de taken op dit moment bij de GGD is ondergebracht worden de taken van de GGD hierin ook meegenomen. De GGD werkt nu aan de ontwikkeling van een nieuwe visie hoe de GGD op deze ontwikkelingen kan en wil inspelen. De visie wordt na de zomer verwacht. Daarna zal de functie van directeur ingevuld worden. Deze wordt op dit moment waargenomen door de adjunct directeur.

Financiële positie (bedragen x € 1.000)

01-01-2013

31-12-2013

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 915,00

€ 1.148,00

Vreemd vermogen

€ 5.149,00

€ 5.357,00

Resultaat

€ 151,00

Risico's

Zie risicoanalyse